სტუ
 1. ნიკოლოზ ნებიერიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ენერგოეფექტურობის ამაღლება დაკონტროლი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. კლიმიაშვილი
 2. მამუკა ონეზაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – წყალმომარაგების მოქმედი სისტემების ეფექტური ფუნქციონირების მეთოდოლოგიის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი, პროფ. დ. გურგენიძე
 3. მირიან კუბლაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – მექანიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. სანიკიძე
 4. გიორგი ნოზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინა ბეტონის შედგენილი კვეთის კონსტრუქციებში აღძრული ძალვების სტატისტიკური ანალიზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ჭანტურია
 5. ნიკოლოზ მეძმარიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – „დიდი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორების კონსტრუირების ახალი პრინციპები“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. სოხაძე, ლ. ბალანჩივაძე
 6. ირინა კლიმიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ღვარცოფულ კერებში დაგროვილი მასის მდგრადობის რღვევისა და მოსალოდნელი ხარჯის პროგნოზი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. ნაცვლიშვილი
 7. მერაბ აბაზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმო მედეგი მშენებლობისათვის ადგილობრივი მასალების გამოყენებით, მაღალი საექსპლოატაციო თვისებების მქონე ბეტონების მიღება და კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 8. მაკა გუგუჩია, სადისერტაციო ნაშრომი – კოლხეთის დაბლობზე კომბინირებული დრენაჟის კვლევა ჭარბტენიანი ნიადაგ-გრუნტის მელიორაციული თვისებების გაუმჯობესებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 9. ხათუნა ლეჟავა, სადისერტაციო ნაშრომი – თბოსაიზოლაციო-კონსტრუქციული მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ადგილობრივ ნედლეულზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ესაძე
 10. მანონი კოდუა, სადისერტაციო ნაშრომი – მდინარეთა შესართავ უბნებში წარმოქმნილი ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები დამათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავი ზღვის პირა რეგიონებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. გაგოშიძე
 11. მალხაზ ბედიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამოქალაქო ნაგებობათა ანტისეისმუ რიღონისძიებები (დაზიანებული შენობების აღდგენა-გამაგრების მაგალითები).
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე, პროფ. მ. ჭანტურია
 12. ვალერიან შარიქაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ნ. კოდუა
 13. გიორგი არეშიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ქ. თბილისში განვითარებული მეწყრული პროცესების გამოკვლევა და მათი მდგრადობის ანგარიშისათვის სიმტკიცის პარამეტრების შერჩევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 14. გიორგი ბერძენაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – წყალსაცავებში ღვარცოფებით და სპეციფიკური ტიპის მეწყრებით წარმოქმნილი ჰიდროდინამიკური პროცესების პროგნოზირება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ხ. ირემაშვილი, თ. გველესიანი
 15. ალექსი კოპალიანი, სადისერტაციო ნაშრომი – არატრადიციული თბური წყაროები და მათი გამოყენების პერსპექტივები გათბობის ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. გრძელიშვილი
 16. ტარიელ ზაკუტაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თანამედროვე მაღლივი შენობების გაანგარიშების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 17. ვახტანგ ტურაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამრეწველო შენობების განივი ჩარჩოს (ღუნვადიელემენტების) გაანგარიშების თავისებურებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ო. ხაზარაძე
 18. ალექსანდრე ნოზაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – შენობა–ნაგებობათა სახურავების კონსტრუქციულ–საექსპლუატაციო მდგომარების ეკონომიკური შეფასება ინვესტიციური ეფექტურობის უზრუნველყოფით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. მახვილაძე
 19. ინგა სტეფნაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რთულ კონტურიანი ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშების საკითხი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ჭყოიძე
 20. გიორგი მეხრიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს სარწყავი სისტემების ტექნიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები კასპის მუნიციპალიტეტი სმდ. თეძამისაუზის მაგალითზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ვართანოვი
 21. მზევინარ კეკენაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – არანიუტონისეული სითხის სასაზღვროფენი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. შარიქაძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 22. ზურაბ კაპანაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ბზარების ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. კუბლაშვილი
 23. გია ხუციშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდოების მდგრადობა-არამდგრადობის სტატიკის საკითხები სეისმური ძალების გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი – პროფ. ტ. კვიციანი
 24. ანი ტაბატაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მიწისძვრის ასკარკასული შენობების სვეტებში დარტყმის ეფექტის გათვალისწინება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 25. ლალი ყორღანაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – გარსების გაანგარიშებ აპლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 26. მინაგო მეფარიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თერმო-ჰიდროდინამიკური პროცესების გამოკვლევა ახალი ტიპისთბურამძრავიან მემბრანულ ტუმბოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ი. შეყრილაძე
 27. ირაკლი სალაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმოიზოლაციის სისტემის გავლენა რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობის დინამიურ მახასიათებლებზე. .
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. კახიანი
 28. დალი გოცაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა დანამატების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 29. მიხეილ მუხიგულიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის შეკუმშული სვეტების მდგრადობის შეფასება სეისმური ზემოქმედებისას.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 30. ვასილ სოხაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ფირფიტები სგაანგარიშება პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ბაციკაძე
 31. ოლღა გიორგიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – გრუნტის დეფორმაციის მოდულის ლაბორატორიული წესით განსაზღვრის შესახებ.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 32. თამრიკო სუპატაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის კვლევა ქინძმარაულის ყურძნის სავარგულების გაზრდის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. გავარდაშვილი
 33. ვიქტორია ბერიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ხელნაწერის უფლებით არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა აღდგენა-გაძლიერების და სეისმომედეგობის ამაღლების კონსტრუქციული ღონისძიებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ლებანიძე
 34. გიორგი ბუტიკაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – „ხისტი საგზაო სამოსის დაპროექტება და კვლევა“.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. ნადირაძე
 35. ნონა ოზბეთელაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – თერმოელექტრო დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა პრიზმატული სხეულებისათვის.
  ხელმძღვანელი – პროფ. დ. გორგიძე, პროფ. ზ. ციცქიშვილი
 36. გიორგი ნატროშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – “სასოფლოსამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურს მზოგი ტექნოლოგიებით”
  ხელმძღვანელი – პროფ. ი. ყრუაშვილი
 37. ვახტანგ პირმისაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
  ხელმძღვანელი – პროფ. შ. ბაქანიძე
 38. ნინო ბახტაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – შენობის ფუძის გაძლიერება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. ჭოხონელიძე
 39. ვახტანგ კაპანაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამხედრო ხიდების განვითარების ეტაპები და მათი გამოყენების ხელოვნება საქართველოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 40. თამაზ თავაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ფერდოების დაკალთების მდგრადობის უზრუნველყოფის საინჟინრო გადაწყვეტები.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ვ.ლოლაძე
 41. ნათია ტაბატაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – კონსტრუქციული მასალების ფიზიკურმექანიკური თვისებების შესწავლაზე დაპირულად აქტიურ გარემოში.
  ხელმძღვანელი – პროფ.მ. ლორთქიფანიძე, პროფ. თ. ნარეკლიშვილი
 42. ლეონ ტინაგალდავა, სადისერტაციო ნაშრომი – სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ა. მოწონელიძეპროფ.ტ. კვიციანი
 43. ანა გოგბერაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქალაქო განაშენიანების პირობებში მიწაში ჩაღრმავებული სართულების კონსტრუქციული გადაწყვეტა ინვესტიციური რისკის მინიმიზაციით.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ჯ. ჩოგოვაძეპროფ. რ. მახვილაძე
 44. ალექსი ცაკიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების სიმტკიცის შემოწმება განივი ძალის მიხედვით ექსპერიმენტულ მონაცემების საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ.ლ. ბალანჩივაძე
 45. გიორგი სულავა, სადისერტაციო ნაშრომი – სეისმო მედეგი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ზღვრული მდგომარეობა და გაანგარიშები სმეთოდები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ჯ. ესაიაშვილი
 46. ზურაბ ლაოშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს სამხედრო საინჟინრო გეოგრაფიის გეოინფორმაციული საფუძვლები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
 47. ცისნამ კენკიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – წყალმომარაგების სისტემების ოპერატიულ სადისპეტჩერო მართვა წყლითუზრუნველყოფის პროცესის მონიტორინგის საფუძველზე.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 48. დავით ფანცულაია, სადისერტაციო ნაშრომი – მთიან პირობებში რკინიგზების კომპლექსური პროექტირებისა და მშენებლობის პრობლემები და მათიგადაწყვეტის გზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ე. მოისწრაფიშვილი
 49. ავთანდილ კაკაბაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ავარიები საქართველოს რკინიგზაზე და მათი გამომწვევი მიზეზები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. გ. კვანტალიანი
 50. მირან კაცაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების თანამედროვე მეთოდების, პროცესის ავტომატიზაციის და სამართლებრივი ასპექტების კვლევა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი, პროფ. ზ. როგავა
 51. გიორგი ბერაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – ”მილსადენების დიდმალიანი გადასასვლელის ახალი ტიპის წინასწარდაძაბული კომბინირებული კონსტრუქციის გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საკითხები”.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ბ. სურგულაძე
 52. დათო ფირყულაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ახალი ტიპის ტრანსფორმირება დიკონსტრუქციის სეისმო მედეგობა საიმედოობის თეორიის გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ბ. სურგულაძე
 53. გიორგი ჩიტიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ქალაქის წყალმომარაგების სისტემებში წყლითუზრუნველყოფის ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტური მართვის მეთოდის შემუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ზ. ციხელაშვილი
 54. ნანა დონდოლაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – საქართველოს შავიზღვისპირეთის კლიმატის დახასიათება, მისი გავლენა რკინაბეტონის ატმოსფერულ კოროზიაზე და მისდამი მდგრადი ბეტონისმიღება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. ლორთქიფანიძე
 55. ეკატერინე გელაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაციის პრობლემა.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ი. მშვენიერაძე
 56. გიორგი ბურჯალიანი, სადისერტაციო ნაშრომი – სითხისა და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა გაწიბოვნებულ-ზედაპირიან თბომცვლელ აპარატებში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ო. ფურცელაძე
 57. ლაშა რურუა, სადისერტაციო ნაშრომი – პრიზმატულ კალაპოტებში წყლის ნაკადის თავისუფალი ზედაპირის მრუდების აგების გამარტივებული მეთოდი.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ტ. კვიციანი
 58. გიორგი ჩიკვაიძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებისა და ფილების შეუღლების ზონის თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა მათი საკონტაქტო (შეპირაპირების) ზედაპირების თავისებურებათა გათვალისწინებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 59. გიორგი მეძმარიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – 48 მეტრი მალის მქონე, გასაშლელი საიერიშო ხიდი, მისი ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხიდგამდებები.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ა. სოხაძე
 60. ლელა სამხარაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მცირე სართულიანი მონოლითური შენობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების აგება ქიმიურ დანამატებიანი ბეტონების გამოყენებით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. თ. ჟორდანია, პროფ. შ. ბაქანიძე
 61. ლევან ლოლაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მაღალი სიმტკიცის და თვითშემჭიდროებადი ბეტონები თანამედროვე მშენებლობაში.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 62. გიორგი ერაგია, სადისერტაციო ნაშრომი – ნავთობპროდუქტების ტერმინალებში გამოყენებული მილსადენების და რეზერვუარების სიმტკიცის შეფასება მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 63. მარიამ ვარდიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების თანამედროვე მეთოდიკის დამუშავება.
  ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 64. ირაკლი გიორგაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – მაღალი სიმტკიცის ბეტონების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა რთული დაძაბული მდგომარეობის დროს.
  ხელმძღვანელი – პროფ. რ. ცხვედაძე
 65. ირაკლი ჯინჭარაძე, სადისერტაციო ნაშრომი – დიდმალიანი გადახურვების აგების ტექნოლოგია.
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. მახვილაძე, პროფ. ი. მშვენიერაძე
 66. ნინო ნაკვეთაური, სადისერტაციო ნაშრომი – კარკასულ-ბმულ სისტემაში არმატურის წინასწარდაძაბვის ცვლილება, ბეტონის
  ცოცვადობის დეფორმაციების გავლენით
  ხელმძღვანელი – პროფ. ლ. ბალანჩივაძე
 67. ანა ხატელაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ქართული სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრი საჰაერო-კოსმოსური დაცვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ფუნქციების ინტეგრაციით ხელმძღვანელი – პროფ. ელგუჯა მეძმარიაშვილი
 68. ზურაბი ბეკურიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომითბოტენიანი დამუშავების ტემპერატურული რეჟიმების კვლევა მაღალი საექსპლუატაციო თვისებების მქონე ბეტონების მისაღებად ხელმძღვანელი – პროფ. ზეინაბ ქარუმიძე
 69. დავით გეწაძე, სადისერტაციო ნაშრომისაგზაო სამოსების რეაბილიტაციის ეფექტურობის გაზრდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხელმძღვანელი – პროფ. ალექსი ბურდულაძე
 70. თორნიკე ნეკაშვილი, სადოქტორო ნაშრომიძვრისადმი მდგარი საგზაო ფენილების კონსტრუირება ხელმძღვანელი – პროფ. თ. მექანარიშვილი
 71. ნათია ფოფხაძე, სადისერტაციო ნაშრომიშენობების რეკონსტრუქციის და ფუნქციის შეცვლის შესაძლებლობების დადგენა ტექნიკური ექსპერტიზის სისტემური ანალიზით ხელმძღვანელი – პროფ. მ. წიქარიშვილი
 72. ირაკლი რამიშვილი, სადისერტაციო ნაშრომიღვარცოფული მოვლენების პროგნოზირება და ღვარცოფსაწინააღმდეგო კონსტრუქციის შემუშავება მლეთის ხევის ღვარცოფსადინარის მაგალითზე ხელმძღვანელი- პროფ. დავით გურგენიძე
 73. შალვა ბოსიკაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – ნიადაგ-გრუნტის წყლისმიერი ეროზიული პროცესები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში გამავალი ენერგო დერეფნების მაგალითზე. ხელმძღვანელი- პროფ. ზურაბ გვიშიანი
 74. ალექსანდა მამარდაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომი – „ხარისხის ინფრასტრუქტურა მშენებლობაში და მისი გავლენა შენობა- ნაგებობების საიმედოობაზე” ხელმძღვანელი- პროფ. მურმან ბაქრაძე
 75. ქეთევან ჯერენაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომიმონოლითურ რკინაბეტონის მაღლივ შენობებში შემსუბუქებული სართულშუა გადახურვები კომპოზიტური კობიაქსის სისტემის გამოყენებით ხელმძღვანელი – პროფ. თამაზ ხმელიძე
 76. დავით ბიჭიკაშვილიგვირაბები საბრძოლო და საომარ მოქმედებებში
 77. ნინო ფცქიალაძებეტონის ცოცვადობა ზედაპირულად აქტიურ გარემოში მუდმივი და მრავალჯერადი სტატიკური დატვირთვების დროს
 78. თამაზ გურულითავდაცვის ძალების მობილურობის გაზრდა ბაგირგზების გამოყენებით
 79. ლევან მაცაბერიძესაქართველოს თავდაცვითი სივრცის ოპერატიული მიმართულების სამხედროსაინჟინრო აღჭურვა

2023

 1. რევაზ სახვაძე, სადისერტაციო ნაშრომი საქართველოში საჰაეროკოსმოსური თავდაცვის სისტემის შექმნა, ორბიტალური კომპლექსის ტაქტიკური და ტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესებით ხელმძღვანელი – პროფესორი, ელგუჯა მეძმარიაშვილი, თამაზ ხმელიძე
 2. თამაზ შილაკაძე, სადისერტაციო ნაშრომისაქართველოს პირობებში ადგილობრივი ქვის მასალების კვლევა მათი საგზაო მშენებლობაში გამოყენების მიზნით ხელმძღვანელი- პროფესორი ალექსი ბურდულაძე
 3. ზაზა ჯანგიძე, სადისეერტაციო ნაშრომისეისმური ზემოქმედების დროს რეგულარობის დარღვევის მქონე რკინაბეტონის კონსტრუქციების მდგრადობა
 4. ვასილი ბერუაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომიღუნვადი მართკუთხა წიბოების მქონე სივრცითი კონსტრუქციების კვლევა ოპტიმიზაციის მეთოდებით
 5. იოსებ უთმელიძე, სადისერეტაციო ნაშრომიხიდების მალის ნაშენების სეისმომედეგობის დინამიკური კოეფიციენტების განსაზღვრის მეთოდოლოგია და წრფივი-სპექტრული მეთოდის საფუძველზე მიღებული მრუდების კრიტიკული ანალიზი ხელმძღვანელი – პროფესორი ბორის მაისურაძე
 6. ტიტე ჯიშიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომიარახისტი საგზაო სამოსების საექსპლუატაცი მდგომარეობისშეფასება და მათი გაუმჯობესების მეთოდების კვლევა ხელმძღვანელი – პროფესორი ალექსი ბურდულაძე
 7. ნინო პავლიაშვილი, სადისერტაციო ნაშრომიშენობის დიდმალიანი კონსტრუქციუ ელემენტების ვერტიკალური სეისმური რხევები ხელმძღვანელი – პროფესორი სერგო ესაძე
 8. ანგი გურგენიძე, სადისერტაციო ნაშრომიდაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზების მოდერნიზაციის სტრატეგიების ადაპტური მექანიზმების შემუშავება მათი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ხელმძღვანელი – ხელმძღვანელი – პროფესორი ნუგზარ რურუა, მანანა მოისწრაფიშვილი
 9. ბექა ხეცურიანისაგზაო სამოსის საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება სამრეწველო ნარჩენების გამოყენებით ხელმძღვანელი – პროფესორი თამაზ შილაკაძე
 10. ოთარ აბაშიძესაავტომობილო გზის საცვეთი ფენის სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება სლარი ტიპის ნარევების გამოყენებით ხელმძღვანელი – პროფესორი თენგიზ პაპუაშვილი
 11. გიორგი ჭაღიაშვილიმაღლივი შენობების გაზმომარაგების თავისებურებათა კვლევის შესახებ ხელმძღვანელი – პროფესორი შოთა მესტვირიშვილი
 12. ჯონი ჭანიაარასტაციონალური თერმული რეჟიმის გავლენა ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის ბზარგანვითარებაზე ხელმძღვანელი – აკადემიკოსი დავით გურგენიძე, პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი
 13. იოსებ გიორგობიანიხვრეტების მქონე ფენოვანი თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების სიმტკიცეზე კვლევა, სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით