სტუ

1922 წლის 16 იანვარს ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაიხსნა პოლიტექ­ნი­კური ფაკულტეტი, სადაც შეიქმნა სამი განყოფილება: სამშენებლო, მექანიკური და სამთამადნო. დეკა­ნად აირჩიეს პროფესორი ა. დიდებულიძე. 1924 წლის დასაწყისისათვის ფაკულტეტის სამ კურ­სზე ირიცხებოდა 277 სტუდენტი, რომელთა სწავლა-განათლებას ემსახურებოდა 236 პედაგოგი და ტექნიკური მუშაკი, მათ შორის 36 პროფესორი და 20 დოცენტი.

1928 წელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს პოლიტექნიკური ფაკულტეტი გამოეყო და მის ბაზაზე, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დაარსდა. მალე მის შემადგენლობაში, იმ პერიოდში უკვე არსებული რუსული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გადავიდა, სადაც სამშენებლო განყოფილება სამშე­ნებლო ფაკულტეტად გარდაიქმნა და ქართულ და რუსულ სექტორებად ჩამოყა­ლიბდა. ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობას პროფესორი კ.ზავრიევი ასრულებდა. 

პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტრუქტურაში სამშენებლო ფაკულტეტის განყო­ფილ­ებები ასეთი იყო: გზებისა და ხიდებისა განყოფილება (ორი სექტორი, ქართული და რუსული); ჰიდროტექნიკური განყოფილება (ორი სექტორი, ქართული და რუსუ­ლი); არქიტექტურული განყოფილება (ქართული სექტო­რი); სატრანსპორტო-საექს­პლუ­ატაციო განყოფილება (რუ­სუ­ლი სექტორი).

1960-იან წლებში ახალ მოთხოვნათა შესაბამისად ფაკულტეტზე ორი სპეციალო­ბა გაიხსნა:  “თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია” (1963 წ) და “სამშენებლო ნაკეთო­ბათა და კონსტრუქციების წარმოება” (1967 წ.),  რომელთაგან პირველი ინჟინერ-მშენებლებს თბოაირმომარაგებისა და სამრეწველო ვენტილაციის დარგში ამზადებდა, ხოლო მეორე – ინჟინერ-მშენებელ ტექნოლოგებს სამშენებლო ინდუსტრიის ისეთი მნიშვნე­ლო­ვანი დარგისთვის, როგორიცაა ბეტონისა და რკინაბეტონის ასაწყობი კონსტრუქ­ციების წარმოება.

განვითარების ინტენსიურმა პროცესმა განაპირობა იმის აუცილებლობა, რომ სამშენებლო ფაკულტეტისგან 1969 წელს, ჯერ არქიტექტურული გამოეყო, ხოლო 1971 წელს ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტები. ფუნდამენტურ ცვლილებათა შედეგად სამშენებლო ფაკულტეტზე მხოლოდ ორი სპეციალობა დარჩა: “სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა” და “სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება”. 1976 წელს მათ,  საინჟინრო-პედაგოგიური სპეციალობა “მშენებლობა” დაემატა, რომელიც საშუალო სპეციალური და პროფტექნიკური სასწავლებლების­თვის, სამშენებლო დისციპლინების ინჟინერ-მასწავლებლებს ამზადებდა.                                                                                                                         

2000 წელს შეიქმნა, ახალი N122 „ნაგებობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკის და ტექნიკური ექსპერტიზის“ კათედრა. ამ კათედრის ძირითადი მიმართულება ნაგებო­ბათა კვლევა, დიაგნოსტიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა იყო. 

სხვადასხვა დროს ფაკულტეტს ხელმძღვანელობდნენ დეკანები: გ.მუხაძე, შ.ცოტაძე, პ.ურიდია, დ.დოლიძე, ა.კაკუშაძე, ქ.ანდღულაძე, ნ.დანელია, გ.ნინუა, ლ.გველესიანი, მ.ადეიშვილი, რ.იმედაძე, გ.ლაღუნდარიძე, ზ.გედენიძე, დ.გურგენიძე, ზ. გვიშიანი. 

ფაკულტეტზე მოქმედებს შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები: მშენებლობა –საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო; სამოქალაქო ინჟინერია-საბაკალავრო; მშე­ნებ­ლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი-საბაკალავრო; Строительство-საბაკალავრო (რუს.); სანდიეგოს სახ.უნივერსიტეტი-სამოქალაქო ინჟინერიის და სამშენებლო ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა; მშენებლობის მენეჯმენტი-სამაგისტრო; Water Engineering-(ინგლ.)-სამაგისტრო; სამხედრო ინჟინერია-სადოქ­ტორო პროგრამა. 

2013 წელს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგების და შენობების საინჟინრო აღჭურვის № 105 დეპარტამენტი ჩამოყალიბდა. დეპარტამენტს 2017 წლის მარტამდე პროფესორი ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი ხელმძღვანელობდა, 2017 წლის მარტიდან კი, პროფესორი გურამ სოსელია, რომელიც პროფესორმა ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილმა ჩაანაცვლა. დეპარტამენტს 2022 წლის მაისში შეუერთდა ჰიდროტექნიკის დეპარტამენტი და ახალ გაერთიანებას - ჰიდროტექნიკისა და სამოქალაქო ინჟინერიის დეპარტამენტი ეწოდა.

1985 წელს, ყოფილ #90 კათედრის (მიმართულება) "ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები" ბაზაზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფ. ი. ვერულავას სახ. მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების დეპარტამენტი დაარსდა, რომელიც იმ დროისათვის, ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით,  ერთ-ერთ პირველ კათედრას წარმო­ადგენდა. 

1985-2001 წლებში, მიმართულების პირველი ხელმძღვანელი და დამაარსებელი პროფ. იუზა ვერულავა იყო. 2001 წლიდან 2004 წლამდე (გარდაცვალებამდე) მიმარ­თუ­ლებას ხელმძღვანელობდა პროფ. ნიკოლოზ თოდუა, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა მიმართულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერებაში. 2004 წლი­დან მიმართულებას პროფ. მურმან კუბლაშვილი ხელმძღვანელობდა. 2011 წლიდან მიმართულება მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების #106 დეპარტამენტად გარდაიქმნა. 

ფაკულტეტის სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშო­რისო კონფერენციებსა და საგრანტო პროექტებში, განათლების საერთაშორისო გამოფენაში.  ფაკულტეტის სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი და სისტემატუ­რად იღებენ მონაწილეობას ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში: იტალია, საფრანგეთი, პოლონეთი, გერმანია და სხვა ქვეყნები.

ამჟამად ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს 8 აკადემიური დეპარტამენტი:

საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი №101; სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტი №102; სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და საშენი მასალების დეპარტამენტი №103. ჰიდროტექნიკისა და სამოქალაქო ინჟინერიის დეპარტამენტი N104; საგზაო დეპარტამენტი №105; მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების დეპარტამენტი №106; მშენებლობის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის დეპარტამენტი №107; სამშენებლო მანქანების დეპარტამენტი №108.

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს შემდეგი სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორი­ები:

მშენებლობის სასწავლო, სამეცნიერო, საექსპერტო საგამოცდო ლაბორატორია; ჰიდ­რო­ინჟინერიის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია; ა. გორგი­ძის სახე­ლობის მექანიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია; წყალმომარაგების, წყალ­არინების და წყლის გაწმენდის ლაბორატორია.