სტუ

სამშენებლო ფაკულტეტი


მისამართი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 68

მენეჯერი

ტელ:(+995 ) 577 40 11 66 

ელ.ფოსტა: samsheneblomanager@gtu.ge

დეკანატი

დეკანის მოადგილე: (+995 32) 2 36 43 28; 7202

ხარისხის მართვა: 7203

ბაკალავრიატი: (+995 32) 2 36 43 28; (+995) 577 71 47 79; 7205

მაგისტრატურა: (+995) 577 52 86 87; 7206

დოქტორანტურა: (+995) 577 52 86 87; 7206