სტუ
დაცული სადისერტაციო ნაშრომები


  დოქტორანტის,  სახელი, გვარი  ხელმძღვანელი   თარიღი     თემის დასახელება   
სოფიო მიქაბერიძე პროფ. მაისურაძე მ. აკადემიური დოქტორი ნ. ჯალაღონია დაცვა 5 ივლისი 2024 წ გრაფენით და მისი წარმოებულებით განმტკიცებული პოლიმერული ნანოკომპოზიტების სინთეზი და კვლევა
ეკატერინე გიორგიშვილი პროფ. ნ. გელოვანი დაცვა 28 ივნისი 2024 წ ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ბიოკომპლექსების რეცეპტურის შემუშავება და მიღების ტექნოლოგიის ძირითადი მდგენელები
მაგული ცივაძე პროფ. თ. ცინცაძე, ფარმაციის მეცნ. დოქტორი პ. იავიჩი დაცვა 27 ივნისი 2024 წ საქართველოს თიხების ბაზაზე ჰიდროგელების, ლოსიონების რეცეპტურის შემუშავება და კვლევა
გიორგი ანდრიაძე პროფ. გ. დანელია დაცვა 26 ივნისი 2024 წ ახალი მოდელური აპარატურის საფუძველზე ბიოლოგიურად სრულფასოვანი ტომატ-პასტის მიღების ინოვაციური პროცესის შემუშავება
ნაზი დავითაძე პროფ. მ. ცინცაძე, პროფ. ი. ბეჟანიძე დაცვა 7 თებერვალი 2024 წ მცენარეული საწარმოო ნარჩენების ვალორიზაცია მძიმე ლითონების გამომყოფი სორბენტების მიღების მიზნით
ლუსანა ლომაია პროფ. ნ. გელოვანი, პროფ. ი. გველესიანი დაცვა 21 ივლისი 2023წ ბუნებრივი წარმოშობის, რიგი ფენოლური ნაერთების ანტიოქსიდანტური თვისებების კვლევა
ხათუნა ბეჟანიშვილი პროფ. თ. ბუაჩიძე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. ნაჭყებია დაცვა 18 ივლისი 2023წ ბიოდეგრადირებადი მიკროკაფსულების შექმნა ყურძნის წიპწის ზეთის ინკაფსულირების მიზნით და მისი ანტიოქსიდაციური ეფექტურობის კვლევა
დალი სურმანიძე ემერიტუსი ლ. გვასალია, პროფ. თ. კაჭარავა დაცვა 14 ივლისი 2023წ წყავის ბიორესურსი აჭარაში, ბიოღირებუ¬ ლება და გადამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიები
თამრიკო ხობელია პროფ. ე. კვესიტაძე დაცვა 13 ივლისი 2023წ ერლიხის კარცინომის განვითარების პროცესში ბიოინჟინრული მეთოდებით მიღებული პროტეოლიზური ფერმენტების და მათი ინჰიბიტორების მოქმედების შესწავლა
ნინო დანელია პროფ. მ. ცინცაძე, პროფ. ზ. გელიაშვილი დაცვა 12 ივლისი 2023წ ჰეტერობირთვული კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
ვენერა ჯიქიძე პროფ. თ. ცინცაძე, ფარმაციის მეცნ. დოქტორი პ. იავიჩი დაცვა 7 ივლისი 2023წ საქართველოს ზოგიერთი მცენარეული რესურსის გამოყენებით თანამედროვე თხევადი კოსმეტიკური საშუალებების რეცეპტურის შემუშავება და კვლევა
ზურაბი გოგბერაშვილი პროფ. მ. ცინცაძე დაცვა 5 ივლისი 2023წ შერეულლიგანდიანი ბიოლითონების ახალი შედგენილობის კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
სოფიკო კვინიკაძე მოწ. პროფ. რ. ქაცარავა, პროფ. ნ. ჩიხრაძე დაცვა 25 თებერვალი 2023წ მაღალი მექანიკური მახასიათებლების მქონე ბიოდეგრადირებადი კომპოზიტები ამინომჟავური პოლიმერების საფუძველზე
გურამ გალოგრე პროფ. ჯ. შენგელია დაცვა 14 თებერვალი 2023წ სასმელი წყლის გაწმენდისათვის მან­განუმის დიოქსიდით მოდიფიცი­რებული მფილტრავი მასალის დამზადება და გამოცდა
ვახტანგ ჩხეიძე პროფ. თ. გაბადაძე დაცვა 16 თებერვალი 2023წ ადგილობრივი ნედლეულის გარდაქმნის პროცესების შესწავლა რეაქტორ-დეკარბონიზატორიან მბრუნავ ღუმელში ცემენტის კლინკერის წარმოების პირობებში
ცისმარი ფანჩვიძე-წიგნაძე პროფ.მ. ცინცაძე, პროფ. ჩირაგოვი დაცვა 24 თებერვალი 2023წ სხვადასხვა აზონაერთთან ვანადიუმის (V) კომპლექსების განსაზღვრა და სპექტროფოტომეტრული კვლევა
თამარ ნასუაშვილი ემერიტუსი ლ. გვასალია დაცვა 22 თებერვალი 2023წ აზამბურის მირაბილიტის საბადოს გამო­კ­ვლევა და მისგან უწყლო ნატრიუმის სულ­ფატის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება
ქეთევან მემარნე პროფ. თ.კაჭარავა დაცვა 30 ნოემბერი 2022წ მოცხარის (Ribes ) გადამუშავების ტექნოლოგიის შემუშავება მათი მდგრადი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით
ნინო მერებაშვილი პროფ. მ.ცინცაძე, ქიმ. დოქ. ვ.მაჭარაშვილი დაცვა 7 დეკემბერი 2022წ სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ამიაკის და ციანმჟავას წარმოებებში გამოყენებული აქტივირებული აბსორბენტების ანალიზური კონტროლის მეთოდების შემუშავება
ირაკლი როსტომაშვილი ასოც. პროფ. ჯ.ქერქაძე, აკად. დოქ. ლ.წულუკიძე დაცვა 14 დეკემბერი 2022წ ქალაქ თბილისის ფარგლებში მდინარე მტკვრის აუზის მიკროშენაკადებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ეკოქიმიური გამოკვლევა და ამ ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიების შემუშავება
ეკატერინა შუბლაძე პროფ. დ.ერისთავი, აკად. დოქ. ნ.ბუაჩიძე დაცვა 21 დეკემბერი 2022წ არაკონტროლირებად ნაგავსაყრელთა დაბინძურებული ტერიტორიის გაწმენდა-სარეკულტივაციო ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება ბუნებრივი სორბენტის გამოყენებით
ქეთევან ბააკაშვილი-კიკნაძე პროფ. თ.ჭეიშვილი დაცვა 23 დეკემბერი 2022წ სამრეწველო ნარჩენების გამოყენებით ადვილდნობადი მრავალფუნქციური მინამასალების მიღება და თვისებების შესწავლა
ეკა უჩანეიშვილი პროფ. თ.ჭეიშვილი დაცვა 26 ივლისი 2022წ ბუნებრივი ნედლეულის საფუძველზე ბიოაქტიური ფოსფატური მასალების მიღება და შესწავლა
თამარ პეტრიაშვილი პროფ. მ. მშვილდაძე, აკად. დოქტორი ე. შაფაქიძე დაცვა ჩატარდება 28 ივლისს 2022წ ენერგოდამზოგავი სამშენებლო მასალების წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე
მაია ზაქარაია პროფ. თეიმურაზ ჭეიშვილიპროფ. მაია მშვილდაძე 05/03/2022 აგროდანიშნულების მიკროელემენტშემცველი კომპოზიტების მიღება და მათი წყალხსნარებში ტრანსფორმირების შესწავლა
ლია ბადუაშვილი ქ.მ.დ., პროფ. რამაზ ქაცარავაქ.აკად.დ. თემურ ქანთარია 02/03/2022 მეტრონიდაზოლით დატვირთული ფსევდოპროტეინული მიკროკაფსულები წამლის ინტრავაგინალური მიწოდებისთვის
მარეხი ღიბრაძე ასოც. პროფ. ვლადიმერ გორდელაძე 22/10/2020 Na2O-SrO-BaO-B2O3-SiO2 სისტემაში სპილენძზე მინასაფარების შედგენილობის პროგნოზირება და სინთეზი
მელანო აბესაძე პროფ. მაია ცინცაძე 21/10/2020 შერეულლიგანდიანი ბიოლითონების შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
ნანა გაბრიაძე პროფ. თეიმურაზ ჭეიშვილი 30/10/2020 მანგანუმშემცველი საწარმოო ნარჩენებით გამოწვეული რიგი ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტისათვის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება
ნატალია ფრანგიშვილი პროფ. მაია ცინცაძე 23/10/2020 მონოლიგანდიანი სხვადასხვა ბიოლითონთა შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
თამარ ნიკურაძე პროფ. ლეილა გვერდწითელი, დოქტორი ალექსანდრე სურმავა 29/10/2020 მდინარე ხრამის აუზის მიწისქვეშა წყლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემად გამოყენების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება
ნესტან ბრეგაძე პროფ. თ. წივწივაძე , ქიმიიდ დოქტორი ნ. ჩიგოგიძე 26/10/2020 ზოგიერთი 3d-მეტალის ბიოკომპლექსნაერთთა სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები
ბელა ხუციშვილი პროფესორი ნაზიბროლა კუციავა პროფესორი ნანული დოლაბერიძე 27/07/2021 საქართველოს ბუნებრივი ფილიპსიტის საფუძველზე მაღალეფექტური ბაქტერიციდული სორბენტების შექმნა და თვისებების კვლევა
სალომე ბარბაქაძე პროფესორი თეიმურაზ ბუაჩიძე 16/07/2021 ბაქტერიოფაგის შემცველი პასტილების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის განსაზღვრა
ირმა გოდერძიშვილი პროფესორი ნანა გელოვანი 21/07/2021 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აღებული ანთრაცენწარმოებულების შემცველი მცენარეული ნედლეულის შედარებითი ქიმიური ანალიზი
ირაკლი მახარაძე პროფესორი გურამ გაფრინდაშვილი 31/07/2021 ალავერდის X-XI საუკუნის ღვინის მარნის ქვევრის ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლევა
ბესიკი სარალიძე პროფ. მალხაზ ხუციშვილი აკადემიური დოქტორი გურამ დადიანიძე 29/07/2021 ახალი ცვეთამედეგი დასადუღებელი მასალების შესწავლა
ალექსანდრე შერმაზანაშვილი ასოც, პროფ. სლავა მებონია 23/07/2021 ღერძსიმეტრიული ნაკეთობების რთული კონფიგურაციის ზედაპირის პლასტიკური ფორმირების პროცესის კვლევა და სრულყოფა
ნუნუ ცეცაძე პროფესორი თენგიზ წივწივაძე 20/07/2021 მათემატიკური ქიმიის განვითარების ტენდენციები საქართველოში
ნინო მახალდიანი ასოც, პროფ. მ. დონაძე 30/07/2020 ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ჰიბრიდული მრავალკომპონენტიანი ნანოკომპოზიტის შემცველი ფილტრის გამოყენებით
ნიკოლოზ ასაშვილი პროფ. გიორგი დანელია 05/02/2020 ნიტროფოსკისა და ტერავეტის გავლენა სიმინდის მარცვლის მოსავალზე და ფქვილის ხარისხზე
ნონა ჭალიძე ასოც, პროფ. ევგენია შენგელია 06/02/2020 ხილ-ბოსტნეულში ნიტრატების დროში ცვლილებაზე მომქმედი ფაქტორების დადგენა მათი განსაზღვრის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად
მანანა მამულაშვილი ემერიტუსი. ნოდარ ჩხუბიანიშვილი პროფ. გიორგი მჭედლიშვილი 07/02/2020 ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება
თეა ზაკალაშვილი ასოც, პროფ. სოფიო კობაური 08/02/2020 კუმისის ლამოვანი ტალახის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები და კოსმეტიკაში გამოყენების პერსპექტივა
პოლინა თოიძე ასოც, პროფ. მაია გაბრი, პროფ. მაია გაბრიჩიძე 09.07.2019 ნანოკომპოზიტების ქიმიური შემადგენლობის და სტრუქტურის გავლენა ჰიბრიდული კატალიზატორის თვისებებზე
თამაზ ჯალიაშვილი პროფ. ომარ მიქაძე 10.07.2019 მინი-მეტალურგიულ კომპლექსებში ნაკერიანი მილების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაცია
მანანა ნეფარიძე პროფ. ნანა გელოვანი 11.07.2019 "საქართველოში გავრცელებული თხილის, ნუშის და კაკლის ნაყოფების კვლევა და ცივი დაპრესვის მეთოდით მიღებული ზეთების ფილტრაციის ოპტიმალური ტექნოლოგიის შემუშავება"
ნათია გიგაური პროფ. ლეილა გვერდწითელი.დოქტორი ალექსანდრე სურმავა 18.07.2019 ქ. ზესტაფონის ფეროშენადნობის ქარხნიდან გაფრქვეული აეროზოლების გავრცელების მოდელირება და მისი ეკოლოგიური შეფასება
ნანა დევდარიანი პროფ. დავით ჯინჭარაძე.პროფ. ნანა ბოკუჩავა 12.07.2019 ბუნებრივად მშრალი სამკურნალო ტალახიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყოფა და მისი კოსმეცევტიკაში გამოყენება დოქტორის
სალომე ღვინჯილია პროფ. თამარ ცინცაძე 16.07.2019 "საქართველოს ბუნებრივი რესურსების საფუძველზე ზოგიერთი კოსმეტიკური საშუალების შემუშავება''
ომარ ნიკოლავა ემერიტუსი. არტურ სულამანიძე 17.07.2019 ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე საშემდუღებლო ელექტროდების დანაფარის დამუშავება
გრიგოლ აბრამია პროფ. ლეილა გვერდწითელი.პროფ. დიმიტრი ერისთავი 19.07.2019 პალიასტომის ტბის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე პათოგენური ბაქტერიების ზემოქმედების შესწავლა, მოდელირება და მისი აღკვეთის პრევენციული ღონისძიებები
გიორგი ანთია ელიზბარ ელიზბარაშვილი 20.02.2019 კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკროციკლური აზომეთინების სინთეზში
ნინო ჭელიძე ელიზბარ ელიზბარაშვილი 27.02.2019 ახალი ტეტრაკის აზონაერთების სინთეზი 20-წევრიანი აზომეთინური მაკროციკლის საფუძველზე
თინათინ ეპიტაშვილი თ.კაჭარავა, ლ.გვასალია 09.07.2018 ტრიტიკალეს ბიოლოგიური თავისებურებანი, ქიმიური შემადგენლობა და პურის ტექნოლოგიაში მისი გამოყენების პერსპექტივები
ხატია ბლუაშვილი ზ.კოვზირიძე, გ.ტაბატაძე 10.07.2018 მართვადი მაგნიტური და ლოკალური ჰიპერთერმია კიბოს დაავადებების სამკურნალოდ
ნათია ამაშუკელი დ.ჯინჭარაძე 11.07.2018 ზოგიერთი ფარმაცევტული პრეპარატის სპექტრალური ანალიზის შედეგების მათემატიკური და სტატისტიკური დამუშავება
ლიანა თარგამაძე ნ.გელოვანი 12.07.2018 "საქართველოს ზოგიერთი მცენარეული ნედლეულიდან ვიტამინურ-ფერმენტული კომპლექსების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიური დამუშავების გზით"
მარინე გვიანიძე ე.შენგელია 13.07.2018 ადლიის გამწმენდი ნაგებობა და მისი გავლენა შავი ზღვის აჭარის სანაპირო ზოლის წყლის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე
მზია თაბაგარი  ვ.კოპალეიშვილი 14.07.2018 გამჭოლი დგანების მაღალმედეგი სამართულების საწარმო- ებლად განკუთვნილი C08Cr1Ni5Si1Cu1MoVTi ტიპის ფოლადის შემუშავება და მისი გამოყენების სხვა პერსპექტივები
გოჩა ქურდაძე  ზ.სიმონგულაშვილი 14.07.2018 სილიკომანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდის მიზნით
ირინე უგრეხელიძე მ.ცინცაძე, ა.მ. მაგერამოვი 16.07.2018 Fe(III)-ის კოორდინაციული ნაერთები აზოტ- და ჟანგბადშემცველ ორგანულ რეაგენტებთან: სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები და ანალიტიკური გამოყენება
გიგა პატარიძე ნ.გელოვანი, მ.მაისურაძე 17.07.2018 "საქართველოს ზოგიერთი ზეთოვანი კულტურიდან ვიტამინურ-ამინომჟავური კომპლექსების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიური დამუშავების გზით"
ხათუნა ნოზაძე ნ.ბოკუჩავა 18.07.2018 თხევადი ჰიგიენური სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატები მცენარეული ექსტრაქტების გამოყენებით
მანანა ქოჩიაშვილი მ.ცინცაძე, ფ.მ.ჩირაგოვი 19.07.2018 Cu(II)-ის კოორდინაციული ნაერთები β-დიკეტონის წარმოებულებთან: სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები და ანალიტიკური გამოყენება
ხათუნა წეროძე მ.მაისურაძე, მ.კუხალეიშვილი 20.07.2018 ინდოლშემცველ ნაერთთა სინთეზი და მათი გავლენა კარტოფილისა და საკვები ჭარხლის ვეგეტაციაზე
ნატალია ომანიძე თ.ჭეიშვილი 21.07.2018 ფორიანი მასალების მიღება წვრილმარცვლოვანი თიხაფიქლის და ტექნოგენური ორგანული დანამატების საფუძველზე
ხათუნა გოგალაძე თ.ქარქუსაშვილი 02.28.2018 სილიციუმშემცველი კომპოზიციური მასალის მოდიფიცირება აზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთეზი თვისებები, გამოყენება
მანანა ბარათაშვილი ვ.კოპალეიშვილი 02.03.2018 სფერულგრაფიტიანი თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული დამუშავების რეჟიმების სრულყოფით
გიორგი ჭუმბურიძე რამაზ ქაცარავა, როსტომ გაფრინდაშვილი 01.03.2016 არაორგანულ მარილებზე ადსორბირებული ბაქტერიოფაგური პრეპარატები და პოლიმერული კომპოზიტები მათ საფუძველზე
ლევან ანთაშვილი მ.ოქროსაშვილი გ.თავაძე 23.02.2018 ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ხანგამძლეობაზე თერმული დაღლილობის გავლენის კვლევა
ნინო ჩიჯავაძე თ.ჭეიშვილი 26.02.2018 ბორის, მანგანუმის და სპილენძის ოქსიდების შემცველ კომპოზიციებში სტაბილური ელექტრომახასიათებლების მქონე მინამასალების მიღება და შესწავლა
შორენა ცხადაძე რ.ქაცარავა 27.02.2018 ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცველი ბიოკომპოზიტური ბაქტერიციდული პრეპარატები ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საფუძველზე
დინარა დევაძე პროფ. თამარ კაჭარავა

05/07/2017  

მაყვლის ბიომრავალფეროვნება, ქიმიური შედგენილობა და გადამუშავება
დარეჯან ღუღუნიშვილი პროფ. მაია ცინცაძე

06/07/2017

სუსტი მჟავა ბუნების ქირალური ნივთიერებების ენანტიომერების დაყოფა პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონარული ფაზების გამოყენებით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში
ანა ბერეჟიანი პროფ. შალვა ანდღულაძე,პროფ. გიორგი მჭედლიშვილი

07/07/2017  

რეციკლირება როგორც მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავა კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის განხორციელების საშუალება 
ზურაბი ბიბიჩაძე პროფ. მარიამ ხომასურიძეპროფ. როზა ხუციშვილი

08/07/2017  

ღვინის კომპოზიციაზე მუხის სხვადასხვა მასალის ზეგავლენის შესწავლა და წითელი ღვინის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება
გაბელაია მარგარიტა პროფ. თამარ ცინცაძე

10/07/2017

პარფიუმერული და კოსმეტიკური საშუალებების (კბილის პასტები, ელექსირები, პუდრა, კოლდკრემი) რეცეპტურისა და ტექნოლოგიების შემუშავება საქართველოს მცენარეული და ბუნებრივი რესურსების საფუძველზე
თამარ წილოსანი პროფ. იზოლდა კახნიაშვილი

11/07/2017

არსენოპირიტის მადნიდან და მისი გადამუშავების ნარჩენებიდან ელემენტური დარიშხანის და ოქროს კონცენტრატის მიღება ჰიდრომეტალურგიული მეთოდით
მაკა ჯინჭარაძე პროფ. ნანა გელოვანი,პროფ. რამაზ გახოკიძე

12/07/2017  

საქართველოში გავრცელებული გლედიჩიას (L. Gleditschia) ფოთლების და ნაყოფსხეულების ბიოქიმიური კვლევა, ბიოლოგიურად აქტიური ფიტოკომპლექსის მიღების მიზნით
მახვილაძე მაია პროპ. დავით ჯინჭარაძე

13/07/2017  

თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდების დანერგვა კოსმეტიკური და ფარმაცევტული პროდუქტების ანალიზში, ქემომეტრიკის ელემენტების გამოყენებით
მამუკა ბააკაშვილი-ანთელავა ასოც. პროფ. სლავა მებონია

14/07/2017  

ღერძსიმეტრიული ნამზადების რადიალური ჭედვის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის სრულყოფა
მარინა ყიფიანი იზოლდა კახნიაშვილი

16/02/2017  

წინასწარგანსაზღვრული თვისებების მქონე აირალური დანაფარების მიღება და კვლევა 
ხათუნა მიშელაშვილი თამარ ცინცაძე,პავლე იავიჩი

17/02/2017  

კოსმეტიკური საშუალებების ( ნიღაბი, პილინგი, სკრაბები, ლოსიონები, კოსმეტიკური რძე ) რეცეპტურის შემუშავება საქართველოს მინერალური რესურსების გამოყენებით 
ზაზა ჯავაშვილი თეიმურაზ ჭეიშვილი

18/02/2017

ყვარლის ფიქლის საფუძველზე ფორიანი მასალების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა 
რუსუდან ჯაფარიძე ჟუჟუნა პეტრიაშვილი, ნოდარ ჩიგოგიძე

20/02/2017  

სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები 
მარიამ ნიშნიანიძე თამარ ცინცაძე,  პავლე იავიჩი

21/02/2017  

სტომატოლოგიური სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების (კბილის პასტები, მალამოები, ელექსირები, ფხვნილები) შემუშავება საქართველოს მინერალური რესურსების გამოყენებით 
   გიორგი მაისურაძე მედეა ძეკონსკაია

22/02/2017  

ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატებისა და სხვა დანამატების გამოყენება ბაცი ფერის ლუდის ტექნლოგიურ პროცესში  
   ელენე კალანდია მამუკა მაისურაძე

24/02/2017  

იმიდაზოლ-, ტრიაზოლ- და თიოფენშემცველი პენტაციკლური ჰეტეროციკლური სისტემებისა და მ ათი წარმოებულების სინთეზი
   გიორგი ბიბილეიშვილი ნინომუმლაძე, დავით თავხელიძე

25/02/2017  

მოლეკულურ-იონური სისტემების დებარირების და დეფთორირების ნანოქიმია, მემბრანული ნანოტექნოლოგიებისა და ნანოსისტემების დამუშავება-შექმნითა და საწარმოო დანერგვით  
   ნინო დარახველიძე პროფ.  ზვიად კოვზირიძე, პროფ. ნათელა ნიჟარაძე

06/10/2016   

Si-Al-O-N სისტემაში მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების მიღება და თვისებების შესწავლა 
   მანუჩარ მესხიძე პროფ.  მარიამ ხომასურიძე, პროფ. ზურაბ გელიაშვილი

07/10/2016   

ღვინის კომპოზიციაზე მოქმედი ფაქტორების იდენტიფიკაციით, სხვადასხვა ენდემური ყურძნის ჯიშებიდან ფენოლური ნაერთებით მდიდარი ღვინოპროდუქციის დამზადება
   ლაშა ჭკუასელი პროფ.  მარიამ ხომასურიძე, პროფ. ზურაბ გელიაშვილი

07/10/2016   

თეთრი ღვინის ოქსიდაციის პრევენცია და დაჟანგული ღვინის ანტიოქსიდანტებით და სხვადასხვა მასალით დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგია
   გიორგი ბიბილეიშვილი პროფ. ნინო მუმლაძე

  

 
   ზურაბ ავალიშვილი პროფ.  ნიკოლოზ ლოლაძე, ასოც.პროფ. მედეა წეროძე

03/10/2016   

გაუმჯობესებული ალმასკომპოზიციური მასალის მიღება ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით
   ირინე გელეიშვილი ასოც.პროფ.  იზოლდა ბაზღაძე

03/10/2016   

ჭიათურის მანგანუმის ნედლეულისა და კეთილშობილი ლითონების შემცველი მადნეულის პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი გადამუშავება ავტოკლავური მეთოდით
   ნინო ბაგრატიონი პროფ.  ლეილა გვერდწითელი

04/10/2016   

დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების განთავსების პირობების შესწავლა და მათი გავრცელების არეალის ეკოლოგიური შეფასება
   გივი კახიშვილი პროფ.  არტურ სულამანიძე

05/10/2016   

შენადუღი წერტილის ხარისხზე დომინანტ ფაქტორთა გავლენის გამოკვლევა
   თამარ მამაგულიშვილი პროფ. ლერი გვასალია

05/10/2016   

ციანმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური პარამეტების დაზუსტება და ვარირება პროდუქტის გამოსავლიანობის გაზრდისა და საწარმოს სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით
   ნინო კუბლაშვილი პროფ.  რამაზ ქაცარავა, პროფ. ნაზიბროლა კუციავა

05/10/2016   

ბიოდეგრადირებადი პოლიმერისა და 5-ფთორურაცილის საფუძველზე მიღებული ბიოკომპოზიტური პრეპარატის კვლევა
   ვერიკო ნაყოფია პროფ.  თამარ კაჭარავაპროფ. ლერი გვასალია

13/02/2016   

ადგილობრივი ფიტოგენეტიკური რესურსიდან (შინდი,ქაცვი,მოცვი) ანტიოქსიდანტური სასმელების მიღება  
   ლევან ბერიაშვილი პროფ. თ.აგლაძე და ასოც. პროფ. მ.გაბრიჩიძე

24.07.2015   

მანგანუმის ჰიდრიდის ელექტროსინთეზი
   ზაზა ტაბატაძე პროფ. ვ.კოპალეიშვილი

13.07.2015  

არმატურის გლინვა ახალი სქემების გამოყენებით XIII-XIVგალებიდან, მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შპს“რუსთავისფოლადის” პირობებში
   მაია ბალახაშვილი პროფ. ზ.კოვზირიძე და პროფ. ნ. ნიჟარაძე

   10.07.2015

მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ- სერპენტინიტურიკომპოზიტის მიღება და კვლევა
   სოფიო ბაძგარაძე პროფ. რ.ქაცარავა და პროფ. ნ.კუციავა

   11.07.2015

ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული ციტოსტატიკური პრეპარატის „მიტომიცინის“ მიღება და კვლევა
   ზაზა ფადიურაშვილი პროფ. ლ.გვასალია და ასოც.პროფ. მ. წვერავა

   03.07.2015

სადეზინფექციო პრეპარატის ახალი ფორმულის დამუშავება და კვლევა
გიორგი დათუკიშვილი პროფ. მ.ხომასურიძე და პროფ. ზ.გელიაშვილი

   08.07.2015

მშრალი კულტურული საფუვრების ზეგავლენა ალკოჰოლურიდუღილის მეორეულ და თანაურ პროდუქტებზე
   ვახტანგ ფეიქრიშვილი პროფ. მ.ოქროსაშვილი

   12.02.2015

ნიკელ-ალუმინის და ტანტალ-ალუმინის ფხვნილოვანი მასალების  ბაზაზე  გაუმჯობესებული თვისებების კომპოზიციური მასალების მიღება მაღალ ტემპერატურაზე აფეთქებით 
   ნუგზარ მუმლაძე პროფ. ვ.კოპალეიშვილი

  17.02.2015

A500C (A400C) შესადუღებელი არმატურის წარმოება შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში 
ირაკლი მაისურაძე ზურაბ სიმონგულაშვილი 30.06.2014  სილიკომანგანუმის მიღების ახალი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება ფეროშენადნობთა წარმოების მანგანუმშემცველი და ნახშირბადშემცველი ნარჩენების გამოყენებით
ქეთევან კობიაშვილი არჩილ სარუხანიშვილი დენიტა ბიბილეიშვილი 28.06.2014  Na2O-BaO-B2O3-SiO2 სისტემის რიგ კომპოზიციაში თერმული დამუშავებისას მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი
მალხაზ სირაძე ომარ მიქაძე 23.06.2014  ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავების ტექნოლოგიაში მრეწველობის ნარჩენებიდან მიღებული კომპლექსური შენადნობების გამოყენების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შემუშავება
თამარ გაგნიძე რევაზ კლდიაშვილი 24.06.2014  ქაღალდ­საფუძვლიანი დოკუმენტების გაწმენდა-გარეცხვა-ნეიტრა­ლი­ზა­ციის ქიმიური პროცესების კვლევა
ზაქარია შერაზადაშვილი მარლენ მჭედლიშვილი ნინო შეყრილაძე 26.06.2014 ბაქთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური მადნების კვლევა და კეთილ­შობილუ­რი ლითონების ამოღების ტექნოლოგიის დამუშავება
თეა შონია თეიმურაზ ბუაჩიძე მარინა ბეჟუაშვილი 01.07.2014  ფლავონოლების გავლენის გამოკვლევა ღვინის საფუარებზე ალკოჰოლური დუღი­ლის პროცესში
ნათია დუჩიძე მარლენ მჭედლიშვილი  02.07.2014  მინერალური ნაერთების, მჟავიანობის და ტოქსიკური ელემენტების წარმომავლობის დადგენა ტომატპასტაში და მათი შემცველობის კორექციის გზები
სპარტაკ ნებიერიძე ზურაბ სიმონგულაშვილი 03.07.2014  სილიკომანგანუმის მიღება ადგილობრივი და იმპორტული დაბალხარისხიანი მანგანუმის მადნებიდან და კონცენტრანტებიდან.
როდამ მჭედლიშვილი ზვიად კოვზირიძე 04.07.2014  მინერალური ნაერთების, მჟავიანობის და ტოქსიკური ელემენტების წარმომავლობის დადგენა ტომატპასტაში და მათი შემცველობის კორექციის გზები
ჯანსულ ვაშალომიძე ნინო მუმლაძე 05.07.2014  მინერალური ნაერთების, მჟავიანობის და ტოქსიკური ელემენტების წარმომავლობის დადგენა ტომატპასტაში და მათი შემცველობის კორექციის გზები
ლიანა ქოიავა თამარ კაჭარავა 07.07.2014 მოცვისებრთა გვარის(Vaccinium)  ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგიური თავისებურება, გადამუშავება და გამოყენება
ზვიად მესტვირიშვილი ზ.კოვზირიძე, გ.ტაბატაძე 06.02.2014 ბორის კარბიდის ბაზაზე კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა.
სანდრო ქათამაძე ჯ.ლომსაძე  08.02.2014 ლითონების წნევით დამუშავების ახალი სპეციალიზებული პროცესების დამუშავება და კვლევა.
ნინო ქარქუსაშვილი  თ.გაბადაძე 11.02.2014 სხვადასხვა დანამატის გავლენა კლინკერის ჰიდრატაციის პროცესზე და ცემენტის რეოლოგიურ თვისებებზე.
ბაგრატ გოდიბაძე მიხეილ ოქროსაშვილი,აკაკი ფეიქრიშვილი 21.03.2013 ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციის ნამზადების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და მათი ფიზიკო-მექანიკური, ელექტრული თვისებების კვლევა.
ოთარ ბარბაქაძე ვასილ კოპალეიშვილი 26.03.2013 შემომგლინავი დგანის სამართულების წარმოება 350С2Н2ДМФТ ტიპის ბეიმიტური თუჯისაგან.
დიმიტრი მაჭარაძე დავით ნოზაძე,მიხეილ ოქროსაშვილი 30.03.02013 ფენოვანი კომპოზიტის ფოლად ალუმინის მყარ ფაზაში შეერთების ტექნოლოგია, დაწნევისა და ელექტრული ხურების პირობებში.
მერაბ ცირდავა პროფ.ზ.სიმონგულაშვილი  06-06-2012 მცირე და საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენი ღუმელების ოპტიმალური ელექტრული პარამეტრების შემუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება.
მარინე დგებუაძე პროფ.რ. ქაცარავა 08-06-2012 a-ამინომჟავების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების თბოფიზიკური თვისებების კვლევა DBC მრთოდით.
ლიანა ებანოიძე პროფ. ნ. ბოკუჩავა 12-06-2012 ბუნებრივი „მშრალი“ სამკურნალო ტალახების ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლა
ვასილ ტაბიძე პროფ.რ. ქაცარავა 14-06-2012 ბაქტერიოფაგების გაფრქვევის მეთოდით შრობის პროცესის გამოკვლევა სხვადასხვა მასტაბილიზირებელი დანამატების თანაობისას.
ნანა რაჭველიშვილი პროფ.ა. სარუხანიშვილი   16-06-2012 მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის მიღების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენების მაგალითზე.
ხათუნა მამაიაშვილი  ასოც. პროფ. მ. ხომასურიძე 18-06-2012 ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატების გამოყენებით წითელ ღვინოში სტაბილური ფენოლური და პოლიგენოლური ნაერთების მასური კონცენტრაციის გაზრდა და გაწებვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება.
გიორგი გორელიშვილი პროფ.გ. აგლაძე 20-06-2012 ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ფენოლისა და მისი წარმოებულებისაგან ელექტროფენტონისა და ფოტო-ელექტროფენ­ტო­ნის მეთოდებით.
სოფიო სანაძე პროფ.გ. გაფრინდაშვილი 23-06-2012 ტიხრული კერამიკისა და მინის სინთეზის ასპექტები და შესწავლი.
დიანა კოტრიკაძე პროფ.ა. სარუხანიშვილი 25-06-2012 ტექნოგენური ნედლეულის შემცველი მულტიმინერალური კომპოზიციიდან მინაკერამიკის მიღების ფიზიკუე-ქიმიური თავისებურებანი.
ხათუნა თოფურია ასოც. პროფ. ზ. გელიაშვილი 27-06-2012 ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთების სინთეზი და კვლევა.
სოფიო ცქვიტაია პროფ.მ. მაისურაძე 30-06-2012 ბენზო-ბენზიმიდაზოლების სინთეზი და რეაქციისუნარიანობის შესწავლა.