სტუ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი


მისამართი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. № 69

დეკანი

ნუგზარ წერეთელი - ტელ: 591-191702 (შიდა ტელ: 68-30)

დეკანის მოადგილე

მაია მშვილდაძე - 599-980504 (შიდა ტელ: 67-20)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მამუკა მაისურაძე - 599-174666 (შიდა ტელ: 66-42, 63-02)