სტუ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:

  1. ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით;
  2. სწავლის, სწავლების, კვლევისა და შეფასების მრავალფეროვანი და თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
  3. ფაკულტეტზე არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების წარმართვა, სისტემატური თვითშეფასების განხორციელება;
  4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, აგრეთვე, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელებისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
  5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის ჩამოყალიბების, მისი სრულყოფისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
  6. ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული სტანდარტების, სახელმძღვანელო პრინციპებისა და რეკომენდაციების უნივერსიტეტში დანერგვის ხელშეწყობა;
  7. საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ფაკულტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
  8. სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა.


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

პროფესორი მამუკა მაისურაძე
მისამართი: ოთახი 406, X სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7360)
ელ ფოსტა: m_maisuradze@gtu.ge

სპეციალისტები

ელენე კალანდია - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მისამართი: ოთახი 300, II სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7355)
ელ ფოსტა: elene.kalandia@gtu.ge

ქეთი ჟურული - II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
მისამართი: ოთახი 300, II სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7355)
ელ ფოსტა: ketizhuruli@gmail.com

შოთა დგებუაძე - III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მისამართი: ოთახი 518, II სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11