სტუ

სადისერტაციო ნაშრომები

 1. ლელა ნატროშვილი საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული სტუდენტთა პროფესიული მომზადების ხელშემწყობი ინფორმაციული ბაზის  დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი
 2. გიორგი პაპუკაშვილი ზოგიერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის მეთოდების აგება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ნატროშვილი, პროფ. ჯ. ფერაძე
 3. გიორგი დეკანოიძე სასაზღვრო ამოცანები მეორე რიგის არაწრფივ ჰიპერბოლურ სისტემათა ზოგიერთი კლასისთვის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ს. ხარიბეგაშვილი, პროფ. გ. ბერიკელაშვილი
 4. ბექა ხვედელიძე სამოქალაქო სამართლის საქმეთაწარმოების ქსელური კომპიუტერული სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. თ. სუხიაშვილი
 5. ელზა ბიწაძე ნავთობკომპანიების ბიზნესპროცესების მენეჯმენტის ავტომატიზაცია
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. თოფურია პროფ. ს. ოხანაშვილი
 6. ივანე ეპიტაშვილი რხევითი სისტემების პარამეტრების გაზომვის საშუალებების კვლევა და ანალიზი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. აზმაიფარაშვილი
 7. გიორგი კივილაძე მაღალი წვდომადობის მონაცემთა საცავის დაპროექტება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრისთვის („112“)
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 8. Donghak Kim Coronary Angiography Learning System
  Academic Supervisor: Prof. . Gotsiridze
 9. მარინა დიდმანიძე სასწავლო კრედიტების ოპტიმალური განაწილების სისტემური მოდელის აგება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი, პროფ. ს. ოხანაშვილი
 10. გიორგი გოგოლაძე მონაცემთა დაშიფვრის არასტანდარტული სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული ალგორითმი პროგრამული უზრუნველყოფით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ვ. კუციავა
 11. ლელა მწარიაშვილი რადონის რადიაციული გამოსხივების კვლევა ზოგიერთ ბუნებრივ ობიექტებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. კეკელიძე
 12. ნანი გიორგაძე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სასწავლო პროცესის მართვის ხელშემწყობი საინფორმაციო სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. ნანობაშვილი, პროფ. გ. ღვინეფაძე
 13. დავით ყანჩაველი ერთგანზომილებიანი ნანომასალების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 14. ეკატერინე ვეკუა ზოგადსაგანმანათლებლო საბუნებისმეტყველო საგანთა სწავლების ხელშემწყობი საინფორმაციო სისტემის აგება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 15. გიორგი კაკაშვილი ობიექტზე ორიენტირებული ვებ-გვერდის შექმნის პროცესის სისტემური მოდელირება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 16. ვახტანგ ჭუმბურიძე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინტერდისციპლინარული სწავლების ავტომატიზებული მართვა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ღვინეფაძე
 17. ნინო ჩიკვაშვილი კერძო სკოლების ადმინისტრაციული საქმიანობის ავტომატიზებული მართვა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. ჩაჩანიძე
 18. ელენე იორდანიშვილი კვლევის ახალი მეთოდების განვითარება თავის ტვინის ტრავმული დაზიანებებისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ქ. კოტეტიშვილი
 19. იანინა გიგიბერია ინკლუზიური განათლებისთვის დიფერენცირებული სწავლების საინფორმაციო სისტემების შემუშავება მათემატიკის სწავლების მაგალითზე
  ხელმძღვანელი -  პროფ. რ. სამხარაძე, პროფ. მ. თევდორაძე
 20. ნიკა აბელაშვილი ლაბორატორიათაშორისი შედარების საკონტროლო ნიმუშის ფიზიკური მოდელის დამუშავება, გამოკვლევა და გამოცდის მეთოდიკის შექმნა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. აზმაიფარაშვილი
 21. ალექსანდრე ჯიშიაშვილი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება და კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. დ. ჯიშიაშვილი
 22. ანა ფიცხელაური სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე 
 23. გიორგი გიგილაშვილი მხედველობის ველის კომპიუტერული ანალიზატორი
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. ღურწკაია
 24. მარიამ წიკლაური ტელემედიცინის მობილური სადგურის დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. გოცირიძე პროფ. ზ. ღურწკაია
 25. ირაკლი ბულია Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. სურგულაძე
 26. შორენა ხიზანიშვილი ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში GaAs სტრუქტურის მიღების პროცესის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. კალანდაძე
 27. ლევან ჯიქიძე ბირჟის ორგანიზაციის ქსელური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ. გასიტაშვილი, პროფ. კ. კამკამიძე.
 28. ლალი ტოკაძე გამოსახულებათა ვეივლეტ და სხვა შეკუმშვის მეთოდების კვლევა და გამოყენება სამედიცინო ამოცანების გადაწყვეტისას
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ჩხეიძე
 29. ეკატერინე ბოჭორიძე სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. ნ. ბერაია
 30. ეკატერინე გვარამია მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ნ. ბერაია
 31. ვლადიმერ ადამია ინფო-საკომუნიკაციო ქსელების საიმედოობის შეფასების და ამაღლების მოდელები ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე, პროფ. რ. კაკუბავა
 32. ნინო ჯოჯუა მტყუნებამდგრადი ტექნიკური სისტემების შექმნის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ეფექტური მეთოდები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. მიქაძე,  პროფ. რ.კაკუბავა
 33. ნატო თუშიშვილი საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი ფრანგიშვილი-ობგაძის მოდელის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე
 34. თამარ მენაბდე ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სისტემაში 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ი. ზედგინიძე, პროფ. რ. ჟვანია
 35. ლალიტა დარჩიაშვილი ურანის ბინარული და სამკომპონენტიანი ნაერთებისა და სელენიდების იშვიათმიწა ელემენტებთან მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ ჩაჩხიანი
 36. ვლადიმერ მიქელაშვილი მანგანუმშემცველი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 37. გენადი გელაშვილი ღრმა ბურღვის საბურღი დანადგარების როტორული მაგიდის ელექტროამძრავის სისტემების კვლევა
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. მაჩაბელი, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 38. გიორგი კობახიძე სპილენძის ფუძის შენადნობებში შინაგანი ხახუნის პროცესების სტრუქტურული ასპექტების გამოკვლევა 
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ქუთელია
 39. ბეჟან კოტია ელექტრონების და პოლარონების ძვრადობის კვანტური თეორიის ზოგიერთი საკითხი ნახევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ.
 40. ვლადიმერ მიქელაშვილი ნახევარგამტარული სპინტრონიკის ფართოზონიანი გახსნილი მაგნიტური ნახევარგამტარები
  ხელმძღვანელი -  პროფ. პ.კერვალიშვილი
 41. ეკატერინე როჭიკაშვილი დაკავშირებული ელექტრული წრედების მათემატიკური მოდელების პროგრამული დამუშავება
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ზ.წვერაიძე
 42. თეა ხუციშვილი ზოგიერთი მაღალგანზომილებიანი დინამიკური სისტემის მასშტაბური ინვარიანტობისა და არაწრფივი სტრუქტურის კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მაჭარაშვილი
 43. ლინა მღებრიშვილი ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ ქსელებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ.თევდორაძე, პროფ.ნ. ლომინაძე
 44. მაია ჭაბაშვილი ჰოლის W-ხარისხოვანი ჯგუფების და ლის ალგებრების მესერული იზომორფიზმები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. თავაძე
 45. რამაზ ცერცვაძე ტექნოლოგიური აგრეგატების ელექტროავტომატიკის სქემების სტანდარტიზაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. ზედგინიძე
 46. გულნარა კოტრიკაძე ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ს ცირამუა
 47. ნანული მიქიაშვილი მრავალარხიანი მომსახურე სისტემების საიმედოობის და ეფექტურობის პროგნოზირების ადაპტური მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი, მიქაძე
 48. დავით ნარიმანაშვილი გამოსახულებათა ეფექტური კოდირება მორფოლოგიური და ფრაქტალური აგებების საფუძველზე
  ხელმძღვანელები - პროფ. ნ. ხარატიშვილი, პროფ. ი. ჩხეიძე
 49. ნინო ლოლაშვილი კორპორაციული ქსელის ძირითადი პარამეტრების ოპტიმალური შერჩევის პრინციპის დამუშავება დასახელებული პარამეტრის მინიმიზაციის ბაზაზე 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ჩადუნელი
 50. ლილი ლობჟანიძე კომპიუტერული ქსელის წარმადობის ამაღლება ოპტიმალური მარშრუტიზაციის შერჩევით და ნაკადების  მართვის ამოცანის გადაწყვეთით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ნ.ლომინაძე
 51. მაიერ ალექსანდრე გამოთვლითი სისტემების ექსპლუატაციის პროცესის საიმედობის ამაღლების მეთოდების დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 52. მაია ოხანაშვილი მარკეტინგის იმიტაციური მოდელების აგება და კვლევა ობიექტ_ორიენტირებული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 53. ლოლიტა ბეჟანიშვილი  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის კოლექ¬ტიური მეთოდების სწავლების პროცესების მოდელირება
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ბოსიკაშვილი
 54. მალხაზი ჭელიძე  კრიპტოსისტემისა და ციფრული ხელმოწერის ალგორითმების სინთეზისათვის 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. მეგრელიშვილი
 55. მაკა ხართიშვილი მუნიციპალური სისტემების სოციალურ-ეკონომიკური     განვითარების ინტეგრირებული  კომპიუტერული  მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ.გასიტაშვილი  ა.ფრანგიშვილი
 56. მიხეილი მანუკოვი   ტელემედიცინის კომპიუტერული ქსელების ეფექტურობის ამაღლება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 57. მერაბ თავართქილაძე თბოგადაცემის პროცესის მათემატიკური აღწერა, მოდელირება და მართვა თბოენერგეტიკულ დანადგარებში
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. ჯიბლაძე 
 58. ლალი ჩახვაშვილი მიკრო და ნანო კომპონენტების საფუძველზე თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების აგების პრინციპები
  ხელმძღვანელი - პროფ.  პ. კერვალიშვილი
 59. თეიმურაზ ტაბატაძე ელექტრონულ კომპონენტთა საიმედოობაზე დაჩქარებული გამოცდების შემუშავება და კვლევა 
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ნამიჩეიშვილი
 60. სერგო სერგეევი იურიდიულ-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შინაარსის კლასიფიკაციის ავტომატიზებული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. ლ. ჩხაიძე
 61. გიორგი მაისურაძე  კვების პროდუქტების დამზადების მართვის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 62. გიორგი შენგელია საინჟინრო გეომეტრიის საფუძვლების მეთოდოლოგია და მისი კომპიუტერული მხარდაჭერა
  ხელმძღვანელი - ა. შავგულიძე  
 63. ნანა მაღლაკელიძე  არაწრფივი დინამიკური ობიექტების მართვის სისტემებისსინთეზი სინერგეტიკული მეთოდებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 64. მაია მიქელაძე თავის ტკივილის სინდრომზე დაფუძნებული ექიმის გადაწყვეტილების მხარდამჭერი ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი -  აკადემიკოსი ვ.ჭავჭანიძე
 65. გიორგი ბაღათურია ჰიპერბოლური ამოცანების რამდენიმე არაწრფივი ვარიანტიშერეული ტიპის კვაზიწრფივ განტოლებათა ერთიკლასისათვის
  ხელმძღვანელი - პროფ. ჯ. გვაზავა
 66. ქეთევან დავითაძე ტულიუმის, პრაზეოდიუმის და ნეოდიუმის ერთნახევრიანი სულფიდების თხელი ფირების მიღება, ლეგირება და ფიზიკური თვისებები
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჯაბუა
 67. ელისაბედი ასაბაშვილი წყლის რესურსების განაწილება და მართვა სარწყავ სისტემებში
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. წვერაიძე   მ. ვართანოვი
 68. გოჩა დალაქიშვილი  ენერგოსისტემების მდგრადობის გამოკვლევა არაწრფივი დინამიკის მეთოდების საშუალებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. სესაძე
 69. ხათუნა აბულაშვილი საგადასახადო სისტემისათვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისრულის და წინააღმდეგობითობის მოდელების აგების პრინციპების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 70. ირინა ვაჭარაძე ბიზნეს პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში მხარდამჭერი გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდებისა და მოდელების შემუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. სურგულაძე
 71. ეკატერინე მაღრაძე  საგადასახადო სისტემის მუშაობის შეფასებისმოდელების დამუშავება და კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ზ. ბოსიკაშვილი
 72. მეგი გიუტაშვილი ინტელექტუალური რესურსების მოდელირება და მართვა ქსელური ტექნოლოგიებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 73. მალხაზ ბიბილური ნამზადთა საიმედობის გაზრდის მიზნით ნეიტრონული დასხივების გავლენა ითონების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. ჩაჩხიანი, პროფ. რ. ცხვედაძე
 74. მარინა კაშიბაძე განაწილებულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვის ინსტრუმენტული საშუალებების დამუშავება
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. სურგულაძე
 75. ცაცა ნამჩევაძე მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი მათი საიმედოობის გათვალისწინებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ი. მიქაძე 
 76. კახა გორგიძე ფორმის მახსოვრობის ეფექტი და ზედრეკადობა ტიტანის ზოგიერთ შენადნობში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ფერაძე
 77. სერგო გოთოშია ლაზერული რამან-სპექტროსკოპიით ზოგიერთი ნახევარგამტარის ფუნდამენტური ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა და იონური ინპლან¬ტა¬ციის ზეგავლენა მათ რამან-სპექტრზე
  ხელმძღვანელი - პროფ. ვ. ვავილოვი
 78. ვასილ ხაჩიძე არაფორმალიზებული ცოდნის წარმოდგენის ბაზაზე ექსპერტული სისტემების გენერატორის აგების მეთოდების კვლევა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი, პროფ. ვ. ჟალბი- (საფრანგეთი)
 79. გოჩა ჩავლეშვილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური და კვადრატული გარდაქმნების გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ა. ლაშხი
 80. ციური ნოზაძე გორის უნივერსიტეტი მათემატიკური და საანგარიშო მანქანები და მოწყობილობები
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. სამხარაძე
 81. მარინე ჩხიტუნიძე მაგნიტური ველის ტოპოლოგიური თავისებურებები დედამიწის მაგნიტოსფეროს დღის მხარის საზღვრის მახლობლად
  ხელმძღვანელი - პროფ. ზ. კერესელიძე
 82. ალბერტ რურუა. მოძრავი ობიექტის რთული ტექნიკური სისტემების ექსპლუატაციის საიმედოობის და უსაფრთხოების მოდელები
  ხელმძღვანელი - პროფ.ი. მიქაძე, პროფ. ტეფნაძე.
 83. ირმა დავითაშვილი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ.ობგაძე
 84. თინიკო მშვიდობაძე გორის უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემის შეფასებასა და პროგნოზირებაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. კამკამიძე
 85. პლატონ მანჯავიძე. ახალი უკონტაქტო ინდუქციური გარდამქმნელების აგების პრინციპები მუდმივი მაგნიტური ენერგიის გამოყენებით
  ხელმძღვანელი - პროფ. ო. ლაბაძე
 86. ია მოსაშვილი.  მულტიმედია ოპტიმალური მართვის თეორიაში
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ობგაძე, პროფ. ნ. მჭედლიშვილი
 87. გურამ ბოკუჩავა პოლიკრისტარლური კრემნიუმ გერმანიუმის ფიზიკო მექანიკური და ელექტრო ფიზიკური თვისებები Si1-xGex(0.1≤x≤0.3) 
  ხელმძღვანელი -  პროფ.  გ. დარსაველიძე
 88. ირაკლი ცხვედაძე  ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტური ყოფაქცევის მეთოდების დამუშავება ინფორმაციულ სისტემებში
  ხელმძღვანელი -  პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 89. ცერგო მონუკოვი  ყბა-სახის არის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 90. მარინა ჩხარტიშვილი  მაგნიტური რეზონანსის ხაზის ფორმა და რელაქსაციის დრო მყარ სხეულებში იზოტროპული და ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებებით
  ხელმძღვანელი -  პროფ. ე. ხალვაში
 91. ბესარიონ ჩიხრაძე  თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი
 92. გულნარა ჯანელიძე ქსელში მატერიალური ნაკადების ოპერატიული მართვის სისტემა
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი