სტუ

ხარისხის უზრუნველყოფა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:

  1. ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით;
  2. სწავლის, სწავლების, კვლევისა და შეფასების მრავალფეროვანი და თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
  3. ფაკულტეტზე არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების წარმართვა, სისტემატური თვითშეფასების განხორციელება;
  4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, აგრეთვე, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელებისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
  5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის ჩამოყალიბების, მისი სრულყოფისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
  6. ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული სტანდარტების, სახელმძღვანელო პრინციპებისა და რეკომენდაციების უნივერსიტეტში დანერგვის ხელშეწყობა;
  7. საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ფაკულტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
  8. სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი თინათინ კაიშაური

მისამართი: ოთახი 301 დ, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7801) ;
ელ.ფოსტა: t.kaishauri@gtu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე: ასოცირებული პროფესორი ია ირემაძე

მისამართი: ოთახი 302 დ, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი:  2 77 11 11 (7801); 
ელ ფოსტა: i.iremadze@gtu.ge

სპეციალისტები

მისამართი: ოთახი 302 დ, VI სასწავლო კორპუსი

ასოცირებული პროფესორი - ნინო ჩორხაული
ელ ფოსტა:  n.chorkhauli@gtu.ge