აკადემიური კალენდარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

 1. პირველკურსელთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
  1. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა – 2023 წლის 4-15 სექტემბერი;
  2. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – 2023 წლის 4-15 სექტემბერი.

  2. პირველი (შემოდგომის) სემესტრი:
  1. სასწავლო მეცადინეობები:
  • ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, ბაკალავრიატის სწავლების პირველი-მეოთხე წლის, მაგისტრატურის სწავლების მეორე წლის, დოქტორანტურის სწავლების მეორე და მესამე წლის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე დამატებითი სემესტრების ყველა სტუდენტისათვის – 2023 წლის 25 სექტემბრიდან 2024  წლის 20 იანვრის ჩათვლით;
  • მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პირველი სემესტრის სტუდენტებისთვის – 2023 წლის 2 ოქტომბერიდან 2024 წლის 20 იანვრის ჩათვლით.
  1. სასწავლო კომპონენტში შუასემესტრული გამოცდა (არსებობის შემთხვევაში) – 2023 წლის 20 ნოემბრიდან 25 ნოემბრის ჩათვლით.
  2. დასკვნითი გამოცდები – 2024 წლის 29 იანვრიდან 10 თებერვლის ჩათვლით.
  3. დამატებითი გამოცდები – 2024 წლის 12 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლით.
  4. მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში სამაგისტრო ნაშრომებისა და დისერტაციების დაცვა, აგრეთვე პროსპექტუსების/კოლოქვიუმების (არსებობისას) განხილვა – 2024 წლის 29 იანვრიდან 17 თებერვლის ჩათვლით.
  5. არდადეგები – 2023 წლის 31 დეკემბერი - 2024 წლის 7 იანვარი,   2024 წლის 18-24 თებერვალი.

   

  3. მეორე (გაზაფხულის) სემესტრი
  1. სასწავლო მეცადინეობები – 2024 წლის 26 თებერვლიდან 15 ივნისის ჩათვლით.
  2. სასწავლო კომპონენტში შუასემესტრული გამოცდა (არსებობის შემთხვევაში) – 2024 წლის 22 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით.
  3. დასკვნითი გამოცდები – 2024 წლის 24 ივნისიდან 6 ივლისის ჩათვლით.
  4. დამატებითი გამოცდები – 2024 წლის 8 ივლისიდან 13 ივლისის ჩათვლით.
  5. მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში სამაგისტრო ნაშრომებისა და დისერტაციების დაცვა, აგრეთვე პროსპექტუსების/კოლოქვიუმების (არსებობისას) განხილვა – 2024 წლის 24 ივნისიდან 13 ივლისის ჩათვლით;
  6. არდადეგები – 2024 წლის 14 ივლისიდან.