მიღება

მაგისტრატურა

რეგისტრაცია

საგანმანათლებლო პროგრამები

მისაღები ადგილების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით

საქ. გან. და მეცნ. მინისტრის 227  ბრძანება სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ

სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია

სტუ-ს დებულება მაგისტრატურის შესახებ

სამაგისტრო სასპეციალ. გამოცდების ტესტების ნიმუშები პროგრამების მიხედვით

სტუ-ის რექტორის ბრძანება სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

დანართი 1 დანართი 2 დანართი 3

სტუ-ს რექტორის ბრძ. სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და უცხო ენაში

სტუ-ს რექტორის ბრძანება სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების განრიგის შესახებ