სტუ-ს შესახებ

რეკვიზიტები

საიდენტიფიკაციო ნომერი 211349192 
სერტიფიკაციის ნომერი 020790 
ზემდგომი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საფოსტო რეკვიზიტები

მისამართი – 0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი 
ტელეფონი:   (+995 32) 2 77 11 11; 

WEB – www.gtu.ge
E-mail:   info@gtu.gecontact@gtu.ge
საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება - interstudy@gtu.ge 
დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge

საბანკო რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში:   სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)
სახაზინო კოდი 708977259 (მაგისტრატურაში 15 ლარიანი მომსახურების ანგარიში