ორგანიზაციული სტრუქტურა

სამეცნიერო კვლევითი ერთეულები


    ბერიაშვილი მამუკა – ხელმძღვანელი.