მიღება

ქართულ ენაში მომზადება

ფაკულტეტი- საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

პროგრამის სახელწოდება - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მიზანია - არაქართულენოვანი  სტუდენტები­სათვის ქართულ ენაში ცოდნის  მიცემა  იმ დონეზე,  რომ შეძლოს სტუ-ს საბაკალავრო ნებისმიერ პროგრამაზე ქართულ ენაზე სწავლა – ლექციის/ზეპირი მოხსენების მოსმენა, გაგება-გააზრება, დარგობრივი ლიტერატურის გაცნობა და გაგება, აუდიტორიაში (სემინარზე, პრაქტიკულზე) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, მოცემული დავალების წერითი თუ ზეპირი ფორმით შესრულება, საშინაო დავალებების მომზადება და პრეზენტაცია ქართულ ენაზე.

ქართველ საზოგადოებაში მარტივად ინტეგრირებისათის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ღირებულებების სწავლება პრონციპით: ენა კულტურით და კულტურა ენით.

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა - პროგრამაზე ჩარიცხვა  ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების (აზერბაიჯანულენოვანი, აფხაზურენოვანი, ოსურენოვანი და სომხურენოვანი) ტესტების შედეგების საფუძველზე. აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის უფლება აქვთ იმ პირებსაც, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩაირიცხებიან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.