ორგანიზაციული სტრუქტურა

სტრუქტურული ერთეულები

რექტორის აპარატი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებით, წინამდებარე დებულებით, სამუშაოთა აღწერილობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. დეპარტამენტის მიზანია საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში რექტორისათვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური, საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მუშაობის აუცილებელი პირობების უზრუნველყოფა.


აპარატის უფროსი

დავით კუჭაიძე

აპარატის უფროსის მოადგილე

ელენე ჩადუნელი

აკადემიური საბჭო თავის საქმიანობას ახორციელებს საქრთველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და სხვა ნორმატიული აქტის შესაბამისად. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი განსაზღვრავს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსიულების განხორციელების წესს, პროცედურას და სავლდებულოა ყველა წევრისათვის. აკადემიური საბჭოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს, რომელიც არ არის რეგლამენტით, აკადემიური საბჭო წყვეტს დადგენილებით.

სამდივნოს უფროსი

ეთერ სურამელაშვილი

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მუშაობის წესი და პროცედურები განისაზღვრება უნივერსიტეტის წესდებით, ამ რეგლამენტის და სხვა სამართლებრივი აქტებით. წინამდებარე რეგლამენტი მიიღება და საჭიროების შემთხვევაში მასშიცვლილებები შედის სენატის მიერ. წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მუშაობა დაფუძნებულია საჯაროობის, სამართლიანობის, გამჭვირვალობის და პიროვნების თავისუფლების პრინციპებზე.

სამდივნოს უფროსი

დავით ხუფენია

სპიკერის თანაშემწე

მანანა სანთელაძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) აპარატი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებით, წინამდებარე დებულებით, აპარატის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. აპარატი ძირითადი ფუნქციაა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) ორგანიზაციულ-ტექნიკური, საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მუშაობის აუცილებელი პირობების უზრუნველყოფა;

აპარატის უფროსი

თამილა ყურაშვილი

კანცლერის თანაშემწე

ქეთევან წულეისკირი

საერთაშორისო აკრედიტაციის ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებით, წინამდებარე დებულებით, ცენტრის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ცენტრის მიზანია უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინაციით უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების მიზნით კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება.


დირექტორი

ირინე გოცირიძე

კოორდინატორი

ალექსანდრე ზედელაშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიზანია უნივერსიტეტის მასშტაბით საერთაშორისო აქტივობების ეფექტიანი კოორდინაცია, სტუდენტების მობილობის პროცესის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება, უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება


დეპარტამენტის უფროსი

დევი ხვედელიანი

ტექნოლოგიებისა და საგრანტო პროექტების ოფისის მიზანია - უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, ადმინისტრაციულ პერსონალსა და სტუდენტებს გაუწიოს დახმარება კვლევითი განვითარებისა და ინსტიტუციური რეფორმების დაფინანსებისწყაროების მოძიებაში; უნივერსიტეტის მასშტაბით და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელი შეუწყოს სამეცნიერო კვლევების განვითარებას; უზრუნველყოს დაფინანსებული პროექტების მართვის პროცესის მხარდაჭერა.

ოფისის უფროსი

თეა მურვანიძე

სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის მიზანია უნივერსიტეტის ბრენდისა და იმიჯის განმტკიცება ეფექტური სტრატეგიული კომუნიკაციით და მდგრადი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შესაბამისი განვითარების ხელშეწყობა.


დეპარტამენტის უფროსი

არჩილ დადიანი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

თორნიკე ანთიძე

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თავის საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოსთან თანამშრომლობით, რაც მოიცავს საუნივერსიტეტო მასშტაბით საგამომცემლო საქმიანობის ხელმძღვანელობას, კოორდინაციასა და კონტროლს. ამასთანავე, გამომცემლობის მიზანია სასწავლო, სამეცნიერო, მეთოდური, საცნობარო ლიტერატურის გამოცემით ხელი შეუწყოს სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნასა და სამეცნიერო-ლიტერატურული ბაზის გაუმჯობესებას; გაამდიდროს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდი, მიაწოდოს გამოცემული ლიტერატურა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ბიბლიოთეკებს და ამით გაზარდოს უნივერსიტეტის საგამომცემლო საქმიანობის ცნობადობა.


დირექტორი

მარინა მეძმარიაშვილი

სტამბის მიზნებია პოლიგრაფიული საქმიანობით ხელი შეუწყოს სასწავლო, სამეცნიერო, მეთოდური, საცნობარო ლიტერატურის გამოცემით სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნასა და სამეცნიერო-ლიტერატურული ბაზის გაუმჯობესებას; ამასთანავე, ახორციელებს საუნივერსიტეტო მასშტაბით პოლიგრაფიული საქმიანობის ხელმძღვანელობას.

ხელმძღვანელი

გიორგი ჯერენაშვილი

საქმისწარმოების დეპარტამენტის მიზანია უნივერსიტეტის საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მოწესრიგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ერთიანი საქმისწარმოების სისტემის უზრუნველყოფა და არქივის მართვა.

დეპარტამენტის უფროსის მ/შ

დავით გორგიძე 

სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ნორმატიული აქტების შესრულების უზრუნველყოფა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადების პროცესისათვის ხელშეწყობა.


სამსახურის უფროსი

ზაზა ბუაჩიძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის ძირითადი მიზანია: უნივერსიტეტის აკადემიური, მასწავლებელთა, სამეცნიერო, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, პროფესიული მასწავლებლების, სტუდენტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა.

ცენტრის უფროსი

რამაზ ხუროძე

უფროსის მოადგილე

ლალი ღოღელიანი

საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრის საქმიანობის მიზნებია: უნივერსიტეტში გამოცდების ერთიანი სისტემის შექმნა, დანერგვა და შემდგომში მის სრულყოფაზე ზრუნვა; უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა; უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ელექტონული სისტემის დანერგვა და შემდგომში მის განვითარებაზე ზრუნვა; სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლება.


ცენტრის უფროსი

დავით კაპანაძე

მეცნიერებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი ძირითადი ფუნქციაა უნივერსიტეტში სამეცნიერო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განსაზღვრის ორგანიზება; მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა და მისი დაფინანსება. დეპარტამენტი ეხმარება ახლგაზრდა ახალგაზრდა მკვლევარებს და მეცნიერებს, სამეცნიერო საქმიანობაში. ასევე ხელს უწყობს მეცნიერების განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით საერთაშორისო კონფერენციების, ფორუმების, სიმპოზიუმების, საზაფხულო სკოლების ორგანიზებას და უნივერსიტეტის მხარდაჭერას საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესებში.


დეპარტამენტის უფროსი

დავით თავხელიძე

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მიხეილ ჯანიკაშვილი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსით, შინაგანაწესითა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებითა და დეპარტამენტის დებულებით. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს, წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი), რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) მიერ კანომდებლობის საფუძველზე დაკისრებულ დავალებებს და ანგარიშვალდებულია რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) წინაშე


დეპარტამენტის უფროსი

ბექა მაისურაძე

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნონა გოგსაძე

საფინანსო დეპარტამენტის მიზანია უნივერსიტეტის ეფექტური ფინანსური მენეჯმენტის განხორციელება, ფინანსური სიჯანსაღისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა, ეფექტური და ეფექტიანი აღრიცხვა-ანგარიშგების სისტემის დანერგვა და ადმინისტრირება.

დეპარტამენტის უფროსის მ/შ

გიორგი ჭუმბურიძე

შესყიდვების დეპარტამენტის მიზანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესყიდვების პროცესის ეფექტურად და ეფექტიანად მართვა.


დეპარტამენტის უფროსი

ეკა ივანიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

სოფო ფარსეღაშვილი

ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის მიზანია, უნივერსიტეტის მაღალკვალიფიციური ადამიანური კაპიტალით უზრუნველყოფა, ადამიანური კაპიტალის განვითარება და ეფექტური ადმინისტრირების უზრუნველყოფა.


დეპარტამენტის უფროსი

ხათუნა ჩხიკვიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნინო მუშკუდიანი

შიდა აუდიტის სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების შიდა აუდიტის და მონიტორინგის განხორციელება. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის, პროფესიონალიზმის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის, კანონიერების, კონფიდენციალურობის, მიუკერძოებლობის, სამართლიანობის და ინდივიდუალიზაციის პრინციპებზე დაყრდნობით.


სამასახურის უფროსი

თამაზ ურთმელიძე

სამასახურის უფროსის მოადგილე

ალექსანდრე შერაზადიშვილი

ინფრასტრუქტურის მართვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ლოგისტიკის დეპარტამენტი ს მიზანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობებისა და სხვა ფიზიკური აქტივების მოვლა-პატრონობა, უნივერსიტეტის მასშტაბით სამშენებლო და სარემონტო პროექტების დაგეგმვა და მართვა, სასაწყობე მეურნეობისა და მიწოდების ჯაჭვის მართვა და უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების ხელშეწყობა.


დეპარტამენტის უფროსი

დავით ბარბაქაძე

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ალექსანდრე სოხაძე

დაცვის და უსაფრთხოების დეპარტამენტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებით, წინამდებარე დებულებით, დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. დეპარტამენტის მიზანია უზრუნველყოს უნივერსიტეტის პერსონალის და სტუდენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ამასთანავე, ყველა შენობა-ნაგებობის, სასწავლო და არასასწავლო ინვენტარის დაცვა-უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

დეპარტამენტის უფროსი

რევაზ ქელდიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ვლას არჩუაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის მიზანია კულტურის, ხელოვნების, ჯანსაღი ცხოვრებისა და სპორტის პოპულარიზაცია საუნივერსიტეტო სივრცეში და ამ მიზნით არსებული ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება; უნივერსიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ზრუნვა სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის მათი ინტერესების შესაბამისი გარემოს და კომფორტული პირობების შესაქმნელად; სტუდენტებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, მკვლევარებს და დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება; უნივერსიტეტში მიმდინარე ყველა პროცესის გაშუქება და სპეციალური პროგრამების მომზადება საუნივერისტეტო ტელევიზიით.

დეპარტამენტის უფროსი

დავით ოქიტაშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ლევან იოსებაშვილი

სტუდენტური სერვისების ცენტრის მიზნებია: სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა, ზრუნვა სტუდენტების განვითარებაზე და მათ კარიერულ წინსვლაზე; უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის კარიერული წინსვლის ხელშეწყობის მიზნით კერძო და სახელმწიფო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება; უნივერსიტეტის სტუდენტების გაცვლითი პროექტებისა და საზაფხულო პრაქტიკების ორგანიზება.

ცენტრის უფროსი

ლევან ფიფია

უფროსის მოადგილე

ლაშა გიგოიძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიზანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული საქმიანობის უსაფრთხო და სანდო ტექნიკური მხარდაჭერა. ასევე, სტუდენტებისა და პერსონალისთვის კომპიუტერულ სისტემებზე, უწყვეტი დაშვებისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.


დეპარტამენტის უფროსი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ვლადიმერ ადამია