საერთაშორისო სტუდენტს

VISA ინფორმაცია

სავიზო ინფორმაცია

სტუდენტებმა უნდა შეიტანონ განაცხადი გრძელვადიან ვიზაზე (D ტიპის საიმიგრაციო ვიზა) სასწავლო მიზნებისთვის. ამისათვის სტუდენტი უნდა იყოს ჩაირიცხული საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და თან ჰქონდეს ჩარიცხვის ოფიციალური დოკუმენტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება: განაცხადის პროცედურები

იმ ქვეყნების სია, რომელთა მოქალაქეებს საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეუძლიათ

იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებმა/მოქალაქეობის არმქონე პირებმა საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლამდე უნდა მიიღონ ვიზა

უნივერსიტეტი უცხოელ სტუდენტებზე მოწვევებს არ გასცემს და ვიზების მისაღებად სერტიფიკატებს არ გასცემს.

ეტაპი 1. საქართველოში ჩამოსვლამდე მოქალაქეებმა/სტუდენტებმა სწავლის მიზნით უნდა მიიღონ გრძელვადიანი ვიზა საკუთარ ქვეყანაში საქართველოს საკონსულოში

საქართველოს საკონსულოების სია

ეტაპი 2. საქართველოში კანონიერად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა საქართველოში დროებითი ბინადრობის უფლებით გაცემული ბინადრობის ნებართვის მისაღებად იუსტიციის სახლს უნდა მიმართონ.

დროებითი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა პირველად მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში, და მისი მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 წელს. ნებართვის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ 5 წლით, მხოლოდ იმ პირობით, რომ დროებითი ბინადრობის ნებართვის სრული მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 წელს.

უცხოელმა პირმა უნდა მიმართოს სააგენტოს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად 40 კალენდარული დღით ადრე, მისი საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი ყოფნის ვადის გასვლამდე.

გთხოვთ იხილოთ დეტალები აქ

ნებისმიერი დამატებითი კითხვა - https://mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US