კონტაქტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

კანცელარია: (+995 32) 2 36 50 93; 65 61
რექტორის სამდივნო: (+995 32) 2 36 51 52; 64 21
ცნობათა ბიურო: (+995 32) 2 36 51 53; 61 11
ფაქსი: (+995 32) 2 36 51 55; 
სტუდენტთა მობილობა: (+995 32) 2 36 54 29;

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge 
დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება:verification@gtu.ge  

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები:  (+995 32) 2 36 41 84;

ელ. ფოსტა:
rectoroffice@gtu.ge ; info@gtu.ge ; science@gtu.ge ; pr@gtu.ge