საერთაშორისო სტუდენტს

ჩარიცხვის პროცედურა

განაცხადის შეტანა

სტუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველებს გთხოვთ, შეასრულოთ ჩასარიცხი მოთხოვნები, მოამზადოთ ყველა საჭირო დოკუმენტი და წარადგინოთ განაცხადი.

სტუ-ში მიღების პროცედურისთვის, განმცხადებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი სტუ-ს რექტორს დადასტურების მიზნით. განაცხადი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს/გვარს, პირადობის მოწმობის ნომერს, მოქალაქეობას, ასევე ფაკულტეტის/სპეციალობის შესაბამის დასახელებას, დონეს, პროგრამის დასახელებას და ენას.

განაცხადს უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

ბაკალავრიატი:

●     საშუალო განათლების სერტიფიკატი ან მისი ანალოგი სერთიფიკატი (დიპლომი) (ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი);

●     პასპორტი (ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი).

მაგისტრატურა:

●     ბაკალავრის დიპლომი ან ანალოგიური დიპლომის დანართი (კურსდამთავრებული კანდიდატისთვის) (ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი)

●     პასპორტი (ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი)

საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობდნენ/მიიღეს განათლება და სურთ უცხოენოვან პროგრამაზე განაცხადის გაკეთება - დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში საშუალო სკოლაში სწავლას საზღვარგარეთ;

ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის კანონიერ საცხოვრებელ ადგილს საცხოვრებელი ქვეყნის ტერიტორიაზე;

სტუ-ში ჩარიცხვის მსურველებს მოეთხოვებათ გასაუბრების დანიშვნა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N224N ბრძანების თანახმად, დამტკიცდა "აბიტურიენტებისთვის/მაგისტრანტებისთვის/სტუდენტებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენისა და განხილვის წესი საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული მისაღები/ზოგადი დასკვნითი გამოცდების ჩაბარების გარეშე", ყველა მსურველს მოეთხოვება გასაუბრების გავლა (პროგრამის ენაზე), რომელიც ჩაიწერება ჩარიცხვის მიზნით.

დოკუმენტები უცხო ენებზე უნდა იყოს თარგმნილი ქართულად და ნოტარიულად დამოწმებული.

შესაბამისი კომისია განიხილავს განაცხადს და თანდართულ დოკუმენტაციას, ჩაატარებს გასაუბრებას განმცხადებელთან და, საჭიროების შემთხვევაში, ჩატარდება ტესტირება.

განმცხადებელთან გასაუბრების შემდეგ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, კომისიის რეკომენდაციით, რექტორი გასცემს წერილობით თანხმობას, თუ ჩარიცხული პირველკურსელების საერთო რაოდენობა არ აღემატება დადგენილ რაოდენობას.

სტუ-ს რექტორის ასეთი წერილობითი თანხმობის მიღების შემდეგ განმცხადებელმა განაცხადი უნდა წარუდგინოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.

მიღება დასრულებულად ჩაითვლება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ოფიციალური საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთანავე.

უნივერსიტეტი არ არის პასუხისმგებელი სავიზო საკითხებზე.