კვლევა

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები

 ხელშეკრულებით მომუშავე სამეცნიერო ცენტრები

ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი

(#157/03 08.04.10) | ბესიკ დავითის – დირექტორი

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი "ერთად"

(#118/03 22.02.11) | ახობაძე მერაბ – ხელმძღვანელი

"ანალიზხელსაწყო"

(#494/03 19.05.15) | ძაგანია თამაზ – გენერალური დირექტორი

ინტერდისციპლინური სასწავლო-კვლევითი ცენტრი "სახელმწიფო სამართალი,პოლიტიკა და კულტურა"

(#540/03 19.05.17) | ბერიაშვილი მამუკა – ხელმძღვანელი