მიღება

სამაგისტრო სასპეციალ. გამოცდების ტესტების ნიმუშები პროგრამების მიხედვით

სამშენებლო ფაკულტეტი

·      სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

·     სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი

·     სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

·     სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

·     სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

·     სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია

·     სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია

·     სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

·     სამაგისტრო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

·     სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

·     სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი)

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

·    სამაგისტრო პროგრამები - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია, ქიმია

·    სამაგისტრო პროგრამა - გარემოს დაცვითი ინჟინერია

·    სამაგისტრო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა

·    სამაგისტრო პროგრამა - მეტალურგია

·    სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

·    სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი

·   სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა

·   სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

·    სამაგისტრო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

·    სამაგისტრო პროგრამა - სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

·    სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

·   სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

·    სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

·    სამაგისტრო პროგრამები - ინფორმატიკა, კომპიუტრული სისტემები და ქსელები

·    სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა

·     სამაგისტრო პროგრამები - საინჟინრო ფიზიკა, სამედიცინო ფიზიკა

·     სამაგისტრო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

·     სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

·     სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

·     სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

·     სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი)

სასპეციალიზაციო გამოცდა ტარდება ხატვაში დიზაინის ნამუშევარის შესაქმნელად ერთ-ერთ კომპიუტერულ პროგრამაში (Autodesk, Graphisoft, Adobe)

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

·     სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია

·     სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები

·     სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია

·    სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე

·     სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა

·     სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა

·     სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)

·     სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

·    სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

·    სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

·    სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა

·    სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

·    სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა

·    სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

·   სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა

·   სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

·   სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებასთან ურთიერთობა

·   სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა

უცხო ენის ტესტის ნიმუშები

·    ინგლისური ენა

·   გერმანული ენა

·    ფრანგული ენა

·     რუსული ენა