ელექტრონული წიგნები

ნახევრად გამტარების ფიზიკა (ლ.გლურჯიძე, ა.გიგინეიშვილი)

ნეირონული ქსელები (ა.ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ელიზბარაშვილი)

ნეიროქსელური ტექნოლოგიები STATISTICA სისტემის ბაზაზე [პრაქტიკული] (ე. ყუბანეიშვილი, მ. მესხია)

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება. C# (ტესტების კრებული) (რ. სამხარაძე)

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა C# (თ. ბახტაძე)

ობიექტ–ორიენტირებული დაპროგრამების ენა C++ (გ. სურგულაძე)

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. I ნაწილი (დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია)

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები. Java. II ნაწილი (დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია)

ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება უნიფიცირებული პეტრის ქსელებით PNML (Petri Net Marcup Language) (გ.სურგულაძე, დ. გულუა)

ოპერაციათა კვლევა (გ. ნარეშელაშვილი, ი. ქართველიშვილი)

ოპტიმალური სისტემები (ბ. შანშიაშვილი)

ორგანიზაციულ სისტემებში ინფორმაციული რესურსების მართვა (გ. სურგულაძე, მ. კაშიბაძე)

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია (გ. სურგულაძე, ც. ფხაკაძე, ა. კეკენაძე)

პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები (ა. ბენაშვილი)

პრაქტიკული ელექტრონული მოწყობილობები თანამედროვე ავტომატიკაში (ჯ. გრიგალაშვილი)

პრაქტიკუმი ექსპერიმენტის შედეგების მათემატიკური დამუშავების მეთოდები (ზ. ჯაბუა)

პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (გ. სურგულაძე, მ. ბიტარაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი)

პროგრამული პაკეტების აგების ტექნოლოგია UML-ით (გერმანულად) (კლაუს ბოტჰე, გ. სურგულაძე)

პროგრამული პლატფორმები (ოპერაციული სისტემები: Ms Windows, Unix, Linux ) (გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე)

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (გ. სურგულაძე, ე. თურქია)