ელექტრონული წიგნები

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში (ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა)

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL ენა 2 [II ნაწილი] (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე)

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: Transact-SQL ენა 1 [I ნაწილი] (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე, მ.ქურდაძე)

მეთოდური მითითებები Arduino - ს შესწავლისათვის (ჯ. გრიგალაშვილი)

მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (დ. მეფარიშვილი, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, ხ. ქრისტესიაშვილი)

"მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია” (ი.ზედგინიძე)

მეტროლოგიის ეკონომიკა (ლექციების კონსპექტი) (ი.ზედგინიძე)

მოდელირების უნიფიცირებული ენა (UML) პრაქტიკული ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება (თ. სუხიაშვილი)

მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება STATISTICA სისტემების ბაზაზე (ე. ყუბანეიშვილი)

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (InterBase) (გ.სურგულაძე, ლ. ყვავაძე)

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები ( Ms SQL Server ) (გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე)

მონაცემთა ბაზების სამაგიდო სისტემები (გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი)

მონაცემთა ბაზის შექმნა Microsoft Access-ში (ზ. წვერაიძე, თ. ჭკუასელი, ე. როჭიკაშვილი)

მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე ტექნოლოგიები (Oracle, MySQL, MongoDB, Hadoop) (ლ. პეტრიაშვილი, გ. სურგულაძე)

მონაცემთა საცავი ინტერნეტული ბიზნესის სისტემებისთვის (DataWarehouse+OLAP) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)

მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური მეთოდები მედიცინაში [ლექციების კურსი] (ე. ყუბანეიშვილი)

მცირე ბიზნესი (მ. ლომსაძე-კუჭავა)

მცირე ბიზნესის მართვა (შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი)

მცირე ბიზნესის მართვის ავტომატიზებული სისტემები (შ. მაკაროვი, ი. ნაცვლიშვილი)

ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე)