ელექტრონული წიგნები

მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 1] (თ.ობგაძე)

მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 2] (თ. ობგაძე, ლ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, ნ. თუშიშვილი)

მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 3] (თ. ობგაძე)

მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 4] (თ. ობგაძე)

მათემატიკური მოდელირების კურსი, [ტომი 5] (თ. ობგაძე, ნ. ბიჩენოვა)

მართვის ავტომატიზებული სისტემების ვიზუალური მოდელირების მეთოდები და ინსტრუმენტები (UML, MsVisio) (გ. სურგულაძე, თ. სუხიაშვილი, გ. ნარეშელაშვილი)

მართვის ავტომატიზებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტების და მოდელირების ინსტრუმენტები (MsVisio, WinPepsy, PetNet, CPN) (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ბოლხი, გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)

მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (გ. ჩოგოვაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე)

მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება (გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე)

მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში (ო. ქართველიშვილი, მ. ქართველიშვილი)

მასალები და ნამზადები საიარაღო წარმოებაში (დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე)

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: დაპროგრამება. NET გარემოში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: დაპროგრამება. NET გარემოში რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში: პროექტი მონაცემთა ბაზებში (რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე)

მექანიკური მოწყობილობების საიმედოობის საფუძვლები  (მიხეილ შილაკაძე)

მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი (ბიჭიაშვილი, გ. ნიჟარაძე, გ. სიჭინავა)

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის “შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში” (ი. გოცირირიძე, მ. მესხია)

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები: ობიექტ-როლური მოდელირება-ORM (გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია)

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (Oracle) (გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე)

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემების სტრუქტურების დაპროექტება: ORM/ERM, Ms SQL Server (გ. სურგულაძე, ნ.თოფურია, გ. მელაძე)