ელექტრონული წიგნები

ვირტუალური მოდელირება LabVIEW სივრცეში (ნ. აბელაშვილი)

ვისაუბროთ მოკლეტექსტური შეტყობინებებით ანუ „კრიპტოგრაფიის ენაზე“KRIPTO.rar (ვ. კეკელია)

თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებდანართების დასაპროექტებლად (გ. ღვინეფაძე)

ილია ვეკუა, ალექსი გორგიძე (დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე)

იმიტაციური მოდელირება MATLAB-ში Simulink (ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე)

ინტერნეტ-ბიზნესი (ე. თურქია, ი. ძმანაშვილი)

ინტერნეტსა და ინტრანეტში მომუშავე გამოყენებების დაპროექტება DELPHI-ის მეშვეობით (კონსპექტი) (გ. ღვინეფაძე)

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების აგება კორპორაცია MICROSOFT-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით (ო. შონია, ნ. თოფურია, გ. მაისურაძე)

ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმვა (ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა,მ.მოისწრაფიშვილი)

ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში (მ. ვართანოვი, ე. კეჩხოშვილი, შ. კუპრეიშვილი)

კოლოიდური ქიმია (მ. რაზმაძე, ნ. აბულაძე)

კომპიუტერის არქიტექტურა (ო.გაბედავა)

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები (ა. ბენაშვილი, ო. ქართველიშვილი, გ. ბენაშვილი)

კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Matlab (ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე)

კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი (მ. გიუტაშვილი, ე. თურქია)

კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება (გ. სურგულაძე, ი. ბულია)

კომპიუტერული გრაფიკა (მ. თუთიშვილი)

კომპიუტერული მათემატიკა (ი. დოჭვირი)

კომპიუტერული ქსელები (კონსპექტი) (გ. ღვინეფაძე)

კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა (მ. თევდორაძე, ნ. ლოლაშვილი)