п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (12),  2012

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება. მიხეილ მაჭარაძე, ზურაბ გასიტაშვილი, მზია კიკნაძე//DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL MODEL OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Macharadze Mikheil, Gasitashvili Zurab, Kiknadze Mzia //РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.. Мачарадзе М., Гаситашвили З., Кикнадзе М.

 

7
რობასტული მაკორექტირებელი რგოლების სინთეზი. ომარ კოტრიკაძე, ქეთევან კოტრიკაძე// SYNTHESIS OF ROBUST CORRECTIVE UNITS. Kotrikadze Omar, Kotrikadze Ketevan // СИНТЕЗ РОБАСТНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ. Котрикадзе О., Котрикадзе К.

 

17

ექსპონენტური და გეომეტრიული განაწილებები ოპერაციათა გამოკვლევებში. რევაზ კაკუბავა,  გიორგი  მაკასარაშვილი, ლუიზა სიხარულიძე   // EXPONENTIAL AND GEOMETRICAL DISTRIBUTIONS IN OPERATIONS RESEARCH. Kakubava Revaz,  Makasarashvili Giorgi Sikharulidze Luiza // ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ   И   ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОПЕРАЦИЙ. Какубава Р.,  Макасарашвили Г., Сихарулидзе Л.


 

23
ართვის თბოტექნიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია ირაციონალური გადაცემის ფუნქციების გამოყენებით. ნოდარ ნარიმანაშვილი, დავით ნარიმანაშვილი// IDENTIFICATION OF HEAT ENGINEERING CONTROL OBJECTS USING IRRATIONAL TRANSFER FUNCTIONS. Narinamanshvili Nodar, Narimanashvili David // ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИИ. Нариманашвили Н., Нариманашвили Д.

 

27
ხალხის მასების ბიჰევიორისტიკის დამოკიდებულება ინფორმაციულ გამღიზიანებლებზე. თამაზ ობგაძე, არჩილ ყანჩაველი, ნანა ბიჩენოვა// DEPENDENCE OF BEHAVIORISTIC OF MASSES OF THE PEOPLE FROM INFORMATION PATHOGEN. Obgadze Tamaz, Kanchaveli Archil, Bichenova Nana // ЗАВИСИМОСТЬ БИХЕВИОРИСТИКИ МАССЫ НАРОДА ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ. Обгадзе Т., Канчавели А., Биченова Н.

 

32

ინფორმაციის ნაკადის მასებზე გავლენის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება. თამაზ ობგაძე, არჩილ ყანჩაველი, ია ობგაძე// MATHEMATICAL MODELING OF THE DYNAMICS OF THE INFLUENCE OF MASS INFORMATION FLOW IN. Obgadze Tamaz, Kanchaveli Archil, Obgadze Ia // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА НА МАССЫ. Обгадзе Т., Канчавели А., Обгадзе И.


 

36
ევროპული ტიპის ოფციონის არათვითფინანსებადი მინიმალური სრატეგიების კომპიუტერული გამოთვლა. ლია ყიფიანი// computation of european option nonself-finansing minimal strategies. Kipiani lia // Компьютерный расчёт несамофинансируемых минимальных стратегий опционна европейского типа. Кипиани Л.

 

40
გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის გამოყენება ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების მონაცემების დამუშავებისა და საბოლოო შედეგის გაფორმების პროცესებში. რევაზ ჟვანია, თამარ მენაბდე, გიორგი მაისურაძე// USE OF THE THEORY OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN PROCEDURES FOR DATA PROCESSING AND RESULTS OBTAINED BY CHECKING-CALIBRATION  GAS FLOW METERS. Zhvania Revaz, Menabde Tamar, Maisuradze Georg // ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕОПРЕДЕЛЁНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕДУРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ-КАЛИБРОВКИ СЧЁТЧИКОВ РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА. Жвания Р, Менабде Т,  Маисурадзе Г.

 

47

გადაწყვეტილების მიღება განუსაზღვრელობის პირობებში. მალხაზ სულაშვილი // ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ. Сулашвили М.В.


 

53

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ინტერკორპორაციული აპლიკაციების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ინტეგრაციის მართვა სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე. ეკატერინე თურქია, ირაკლი ბულია, მეგი გიუტაშვილი//MANAGEMENT OF HORIZONTAL AND VERTICAL INTEGRATION OF INTERCORPORATE APPLICATIONS ON THE BASIS OF SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE. Turkia Ekaterine, Bulia Irakli, Giutashvili Megi // УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ ИНТЕРКОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Туркия Е., Булия И., Гиуташвили М.

57

სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურის ინტერკორპორაციული ვებ-აპლიკაციების ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა პეტრის ქსელებით. გია სურგულაძე, ირაკლი ბულია, მარინა კაშიბაძე, ირაკლი შურღაია// SIMULATION AND INVESTIGATION OF BUSINESS PROCESSES INTERCOMPANY WEB- APPLICATIONS WITH SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE BASED ON PETRI NETS. Surguladze Gia, Bulia Irakli, Kashibadze M., Shurgaia Irakli // МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МЕЖКОРПОРАТИВНЫХ ВЕБ-АППЛИКАЦИЙ С СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ НА БАЗЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ. Сургуладзе Г., Булия И., Кашибадзе М., Шургая И.


 

63
კორპორაციული მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა ფერადი პეტრის ქსელებით. გია სურგულაძე, ირაკლი ბულია, მაია ოხანაშვილი// SIMULATION AND STUDY OF CORPORATE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  BASED COLORED PETRI NETS. Surguladze Gia, Bulia Irakli, Okhanashvili Maia, Kristesiashvili Khatia // МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА БАЗЕ РАСКРАШЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ. Сургуладзе Г., Булия И., Оханашвили М., Кристесиашвили Х.

 

73
ინტერკორპორაციული სერვის-ორიენტირებული სისტემის მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და რეალიზაცია. გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, ირაკლი ბულია// DESIGNING AND IMPLEMENTATION OF DATABASES FOR INTERCORPORATE SERVICE-ORIENTED SYSTEMS. Topuria Nino, Surguladze Gia, Bulia Irakli // ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ИНТЕРКОРПОРАТИВНОЙ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ. Сургуладзе Г.Г., Топурия Н.Ш., Булия И.

83

Web-აპლიკაციების ავტომატიზებული ტესტირება. მიხეილ გულიტაშვილი, გია სურგულაძე// WEB APPLICATION AUTOMATIC TESTING. Gulitashvili Mikheil, Surguladze Gia // АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-АППЛИКАЦИЙ. Гулиташвили М., Сургуладзе Г.


 

90
ინფორმაციული აქტივების ინვენტარიზაცია და უსაფრთხოება. თამაზ შეროზია, გულბაათ ნარეშელაშვილი, ნინო ლორთქიფანიძე// INVENTORY AND SECURITY OF INFORMATION ASSETS. Sherozia Tamaz, Nareshelashvili Gulbaat, Lortkipanidze Nino // ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ . Шерозия Т., Нарешелашвили Г., Лорткипанидзе Н.

 

95
ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. გულბაათ ნარეშელაშვილი, თამაზ შეროზია, ვალერიან კეკელია // EVALUATION OF INFORMATION SECURITY OF AUTOMATED SYSTEMS BY ILLEGIBLE LOGIC. Nareshelashvili Gulbaat, Sherozia Tamaz, Kekelia Valerian // ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Нарешелашвили Г., Шерозия Т.,  Кекелия В.

99

კორპორაციულ სისტემებში მონაცემთა მონიტორინგი და ანალიზი OLAP ModelKit  ტექნოლოგიის გამოყენებით. ლილი პეტრიაშვილი, გიორგი ბასილაძე// MONITORING AND THE ANALYSIS OF THE DATA IN CORPORATE SYSTEM WITH USE OLAP MODELKIT OF TECHNOLOGY. Lili Petriashvili, Giorgi Basiladze //  МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ДАННЫХ  В  КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ OLAP MODELKIT  ТЕХНОЛОГИИ.   Петриашвили Л.,  Басиладзе Г.


 

104
საწარმოს რისკების მართვის მეთოდები. გულნარა ჯანელიძე, ნინო მეფარიშვილი// ENTERPRISE RISK management METHODS. Janelidze Gulnara, Meparishvili Nino. // МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ.  Джанелидзе Г., Мепаришвили Н.

 

109
პერსონალური მონაცემების დაცვის დოკუმენტაციის დამუშავება. გულნარა ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი, რობერტ კავთიაშვილი // PROCESSING OF PERSONAL DATA SECURITY DOCUMENTS. Janelidze Gulnara, Meparishvili Ketevan, Kavtiashvili Robert // ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАЩИТЫ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Джанелидзе Г.,  Мепаришвили К., Кавтиашвили Р.

113

საპროცესინგო სისტემებში პრობლემების გადაწყვეტის გზები. ეკა თურქია, გიორგი ჩერქეზიშვილი, თეონა კილასონია, მაია ნეფარიძე// THE PROBLEMS DECISION WAYS IN THE PROCESSING SYSTEMS. Turkia Ekaterine, Giorgi Cherkesishvili, Teona kilasonia, Maia Neparidze // Пути решения проблем в процессуальных системах. Туркия Е., Черкезишвили Г., Киласония Т., Непаридзе М.


 

117
ვირტუალურ კერძო ქსელებში (VPN) სიმბოლოების დაშიფვრის კომბინირებული მეთოდი. ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი, ლუკა შონია, ზებურ ბერიძე // ENCIPHERING OF SYMBOLS BY THE COMBINED METHOD IN THE VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN). Shonia, Otar, I. Kartvelishvili Ioseb, Shonia Luka. Beridze Zebur // ШИФРАЦИЯ СИМВОЛОВ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ В ВИРТУАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СЕТИ (VPN). Шониа О., Картвелишвили И., Шониа Л., Беридзе З.

 

121
უსადენო ლოკალური ქსელების კომპონენტები და სისტემები, მარშრუტიზაციის უსაფრთხოების ამაღლება. ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი, გიორგი ჯაფარიძე, ზებურ ბერიძე // COMPONENTS AND SYSTEMS OF WIRELESS LOCAL NETWORKS AND INCREASE OF SECURITY THEIR ROUTINGS. Shonia Otar., Kartvelishvili Ioseb, Dzaparidze Giorgi, Beridze Zebur // КОМПОНЕНТЫ И СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ МАРШРУТИЗАЦИИ. Шониа О., Картвелишвили И.,Джапаридзе Г., Беридзе З.

128

ბინარული კოდის უკუ-ინჟინერია. ოთარ შონია, დავით ნაჭყებია// BINARY CODE REVERSE ENGINEERING Shonia Otar, Nachkebia David // ОБРАТНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ БИНАРНОГО КОДА. Шония О., Начкебия Д.


 

135
კლიენტ-სერვერული არქიტექტურით კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელის ორგანიზაციის ტექნოლოგია. ომარ გაბედავა, სიმონ პოჩოვიანი// THE TECHNOLOGY OF ORGANIZACION OF COMPUTER VIRTUAL PRIVATE NETWORKS ON THE BASIC OF CLIENT-SERVAR ARCHITECTURE. Gabedava Omar, Pochovyan Simon // ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Габедава О.В., Почовян С.М.

 

140

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

კორპორაციული კომპიუტეული ქსელის მწარმოებლურობის შეფასების კრიტერიუმები. კონსტანტინე კამკამიძე, ნათია ფირყულაშვილი, ელენე კამკამიძე // EVALUATION CRITERION OF  PRODUCTIVITY OF CORPORATE  COMPUTER NETWORK.  Kamkamidze Konstantine, Pirkulashvili Natia, Kamkamidze Elene // КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. Камкамидзе К., Пиркулашвили Н., Камкамидзе Е.

 

145
კორპორაციული კომპიუტეული ქსელის შემუშავება ტელემედიცინისთვის. კონსტანტინე კამკამიძე, ნათია ფირყულაშვილი, მედეა თევდორაძე// WORKING OUT OF CORPORATE COMPUTER NETWORK FOR TELEMEDICINE.  Kamkamidze Konstantine, Pirkulashvili Natia, Tevdoradze Medea // РАЗРАБОТКА КОРПОРАЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ. Камкамидзе К., Пиркулашвили Н., Тевдорадзе М.

 

148
კომპიუტერული ქსელების მოდელირება ANYLOGIC სიტემის გამოყენებით. გიორგი კირცხალია, მზია კიკნაძე, თალიკო ჟვანია// MODELING OF COMPUTER NETWORKS BY USING OF ANYLOGIC  MODELING SYSTEM. Kirchalia Giorgi, Kiknadze Mzia, Zhvania Taliko // МОДЕОЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕЬНЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC. Кирцхалия Г., Кикнадзе М., Жвания Т.

 

152
გლობალური კომპიუტერული ქსელის სატრანზიტო კვანძებში ჭარბი პაკეტების შეყოვნების დროითი ხანგრძლივობის განსაზღვრისა და ოპტიმალური გადაცემების მართვის მეთოდები ნინო ნატროშვილი, ნატალია გაბაშვილი, ალექსანდრე რობიტაშვილი, ოთარ ნატროშვილი// THE MEASURMENT METHODS AND TOOLS OF THE EXCESS PACKAGES TRANSFER RATE DELAY IN THE OVERLOADED GLOBAL NETWORK. Natroshvili Nino, Gabashvili Natalia, Robitashvili Alexander, Natroshvili Otar // МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДАЧАМИ ИЗБЫТОЧНЫХ ПАКЕТОВ В ТРАНЗИТНЫХ УЗЛАХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ. Натрошвили Н., Габашвили Н., Робиташвили А., Натрошвили О.

 

157
კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების ალგორითმები. რომან სამხარაძე, გიორგი კობახიძე// ALGORITHMS OF REDUCING VIBRATION SYSTEM IN COMPUTER NETWORKS. Samkharadze Roman, Kobakhidze Giorgi // АЛГОРИТМЫ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМЫ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЬЯХ. Самхарадзе Р.Ю., Кобахидзе Г.М.

 

163
ქსელში შეღწევის პროტოკოლების ანალიზი საერთო გამოყენების კომუნიკა-ციებისათვის. მარინა ქურდაძე, მარინა კაშიბაძე, მაია ოხანაშვილი// THE ANALYSIS OF REPORTS OF ACCESS TO NETWORKS FOR COMMUNICATIONS OF THE GENERAL USING. Kurdadze Marina, Kashibadze Marina, okhanashvili Maia // АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ДОСТУПА  В СЕТИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Курдадзе М., Кашибадзе М., Оханашвили М.

 

167
ენერგოინფრასტრუქტურის გაძლიერება - რეგიონის მდგრადი განვითარების პირობა. კ. კამკამიძე, დ. კიკნაძე, ი. ბერძენიშვილი// STRENGTHENING OF AN ENERGY INFRASTRUCTURE – CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION. Kamkamidze K.N., Kiknadze D.L., Berdzenishvili I.G. // УСИЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРЫ – УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. Камкамидзе К.Н., Кикнадзе Д.Л., Бердзенишвили И.Г.

 

171

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დასაქმების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. თეიმურაზ სუხიაშვილი// DEVELOPMENT OF  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF EMPLOYMENT OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Sukhiashvili Teimuraz // РАЗРАБОТКА АСУ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Сухиашвили Т.

 

176
საფინანსო რისკების მართვა: მიმოხილვა. ბადრი მეფარიშვილი, ციური ქოროღლიშვილი და სოფიო მეიშვილი// FINANCIAL RISK MANAGEMENT:  A SURVEY. Meparishvili Badri, Qoroglishvili Ciuri, Meishvili Sophy // УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ: ОБЗОР. Мепаришвили Б., Короглишвили Ц., Мейшвили С.

 

180
წარმოებული პროდუქციის ხარისხი, როგორც ბიზნესორგანიზაციის წარმატების წინაპირობა: ხარისხის სტანდარტები. შორენა ოკუჯავა// QUALITY OF PRODUCED GOODS AS A MEASURE OF FIRM’S SUCCESS: QUALITY STANDARDS. Okujava Shorena // КАЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНЫХ ПРОДУКТОВ, КАК МЕРКА УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ. Окуджавa Ш.

 

185
მოგების მაქსიმიზაციის ამოცანა წარმოებული პროდუქციის ხარისხის კრიტერიუმისა და სასიცოცხლო ვადების გათვალისწინებით. თამარ ლომინაძე, შორენა ოკუჯავა// THE PROBLEM OF  AXIMIZATION OF FIRM’S PROFIT TAKING INTO ACCOUNT QUALITY CRITERIA OF A PRODUCT Lominadze Tamar, Okujava Shorena // ЗАДАЧА МАКСИМИЗАЦИИ  ПРИБЫЛИ ФИРМЫ, УЧИТЫВАЯ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДЁНИХ ПРОДУКТОВ. Ломинадзе Т., Окуджава Ш.

 

188

პროდუქციის ოპტიმალური პარტიის განსაზღვრის ალგორითმი სტატიკური მოთხოვნის და რესურსებზე ფასდაკლების გათვალისწინებით. ია გიაშვილი// OPTIMAL BATCH VOLUME ESTIMATION ALGORITHM ON PRODUCTION PROVIDING STATICAL DEMAND ON PRODUCTION AND DISCOUNTS ON RESOURCES. Giashvili Ia // АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ СТАТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА И СКИДОК ЦЕН НА РЕСУРСЫ. Гияшвили И.


 

192
დაპროგრამების Java ენის და სცენარების JavaScript ენის შედარება. ცაცა ნამჩევაძე // COMPARISON OF PROGRAMMING LANGUAGE JAVA AND SCRIPT’S LANGUAGE JAVASCRIPT. Namchevadze Tsatsa // СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA И  ЯЗЫКА СЦЕНАРИЕВ JAVASCRIPT. Намчевадзе Ц.

 

196
CAD – სისტემების განვითარების ტენდენციები. მარინე ბრელიძე, ზურაბ კიკნაძე // TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CAD-SYSTEMS. Brelidze Marina, Kiknadze Zurab // ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ CAD-СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ  AUTODESK). Брелидзе М.О.,  Кикнадзе З.А.

 

203

ახალი თაობის დოკუმენტაციის ფორმირების პრინციპები. ბრელიძე მარინა // THE PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A NEW GENERATION OF DOCUMENTATION. Brelidze Marina // ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Брелидзе М.О.


 

210
AUTOCAD 2012-ის ხელსაწყო ARRAY. ნანა ნოზაძე, გოჩა ჩიტაიშვილი, ქეთევან ჭკუასელი // TOOL AUTOCAD 2012-ARRAY. Nozadze Nana, Chitaishvili Gocha, Chkuaseli Ketevan // ИНСТРУМЕНТ   AUTOCAD 2012-ARRAY. Нозадзе Н., Читаишвили Г., Чкуасели К.

 

215
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. გულნარა კოტრიკაძე, ეკა როჭიკაშვილი, გიორგი თაზიაშვილი, ნათია მღებრიშვილი// OPTICAL DISC PRODUCTION AND RECORDING OF INFORMATION TECHNOLOGY PERSPECTIVE. Kotrikadze Gulnara, Rochikashvili Eka, Taziashvili George,  Mghebrishvili Natia // ОПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДИСКОВ И ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Котрикадзе Г., Рочикашвили Е., Тазиашвили Г., Мгебришвили Н.

 

225

მრავალბირთვიანი პროცესორ Nehalem-ის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. გულნარა კოტრიკაძე, ეკა როჭიკაშვილი, გიორგი შაშიაშვილი, ანა გიგილაშვილი// COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARCHITECTURE IN MANY CORE PROCESSORS OF NEHALEM. Kotrikadze Gulnara, Rotchikashvili Eka, Shashiashvili George, Gigilashvili Anna // МНОГОЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ NEHAMEN АРХИТЕКТУРЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Котрикадзе Г., Рочикашвили Е., Шашиашвили Г.,  Гигилашвили А.


 

229
ეკონომიკური საზღვრის დაცვის სისტემის ბიზნეს-პროცესების UML-მოდელირებათბილისის აეროპორტი”- მაგალითზე. მარინე ბიტარაშვილი// UML-MODELING OF BUSINESS-PROCESSES AT CUSTOMS "TBILISI AIRPORT". Bitarashvili Marine // UML-МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ НА ПРИМЕРЕ “ТБИЛИССКОГО АЭРОПОРТА”. Битарашвили М.

 

233
მარკეტინგული ბიზნეს-პროცესების მოდელირება BPMN გარემოში. ხატია ქრისტესიაშვილი// MODELING THE BUSINESS PROCESSES OF MARKETING ON THE BASIS OF BPMN. Kristesiashvili Khatia // МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ МАРКЕТИНГА НА БАЗЕ BPMN. Христесиашвили Х.

 

239
მრავალფუნქციურობის პრინციპის გამოყენება ადამიანი-კომპიუტერის ინტერაქციაში. თამარ ტალიკაძე// USING THE PRINCIPLE OF MULTI-FUNCTIONAL INTERACTIONS OF HUMAN-COMPUTER. Talikadze Tamar // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИНТЕРАКЦИЙ ЧЕЛОВЕК-КОМПЮТЕР. Tаликадзе T.

 

245
  საბანკო მომსახურების ერთი ახალი ფორმის შესახებ. თეონა ღვინეფაძე, გელა ღვინეფაძე//ABOUT ONE NEW FORM OF BANKING SERVICE. Gvinepadze Teona¸ Gvinepadze Gela // ОБ ОДНОЙ НОВОЙ ФОРМЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Гвинепадзе Т., Гвинепадзе Г.

 

251

ფიზიკა - PHYSICS- ФИЗИКА   


 

მყარი სხეულების დიამაგნეტიზმი. ლერი კოკილაშვილი, ლალიტა დარჩიაშვილი // THE DIAMAGNETISM OF SO SOLID MATTER. Darchiashvili Leri K., Kokilashvili Lalita G. // ДИАМАГНЕТИЗМ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Дарчиашвили Л. К. Кокилашвили Л. Г.

 

255

ენერგეტიკა - ENERGY –  ЭНЕРГЕТИКА


 

ჰიბრიდული ელექტროსადგურები. იულონ გაბრიჩიძე, ვახტანგ გაბრიჩიძე // HYBRID ELECTRIC POWER STATION. Gabrichidze Yulon, Gabrichidze Vakhtan //ГИБРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИГабричидзе Юлон, Габричидзе Вахтанг                                            

 

259
 ხსოვნის გვერდი: ვახტანგ გაბრიჩიძე

 

263