ქართულენოვანი პროგრამები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ეკონომიკის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ეკონომიკური მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების შესწავლა და შემდგომი განვითარება; შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო პრაქტიკასა და დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული  ცოდნით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც შეეძლებათ ინოვაციური კვლევის ჩატარება, ორიგინალური იდეების შემუშავება და  პრაქტიკული საქმიანობა.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - არქეოლოგიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000ლარი. 

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

 პროგრამის მიზანია პროფესიონალი სპეციალისტის მომზადება  ძველ ცივილიზაციათა შემსწავლელ არქეოლოგიურ  პროექტებში მონაწილეობისა და გადაწყვეტისათვის სფეროში არსებული იმ ურთულესი პრობლემებისა, რომლებიც დაკავშირებულია კულტურების ურთიერთმიმართების, ქრონოლოგია-პერიოდიზაციის, ინფილტრაცია-მიგრაციის, გავრცელების არეალების, ეთნოგენეზის, უძრავი და მოძრავი ძეგლების კუთვნილების, ასევე არქეოლოგიური არტეფაქტების ეთნიკური,  სოციალური და ტექნიკური  ატრიბუციის თუ  კონსერვაციის საკითხებთან.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სოციალური მეცნიერებების დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 30 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე სოციალურ-მეცნიერული სტრატეგიების კონკრეტიზაციას ექსისტენცის ინტენციალობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სოციოკულტურულ და საგანმანათლებლო მოდუსში. კერძოდ, სწავლებას და კვლევას ინტერდისციპლინური მიმართულებით.

მისანიჭებელი კვალიფიკცია - თეოლოგიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 50 კრედიტისა, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სამეცნიერო კვლევების შესრულების უნარების მქონე დოქტორის მომზადება თეოლოგიის - საქართველოს ეკლესიის ისტორიის დარგში, რომელიც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროებისა და წმინდა მამათა მსოფლმხედველობის მეცნიერული გააზრებით.