რუსულენოვანი პროგრამები

ფასიანი პროგრამა

სწავლის საფასური - 2250 ლარი.

სწავლების ენა - რუსული.

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრი

პროგრამის მიზანია,  მოამზადოს მდგრადი მშენებლობის სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის მქონე მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი მშენებლობის ინჟინერიის დარგში.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3 სავალდებულო საგანი: ფიზიკა ან მათემატიკა.

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.