ქართულენოვანი პროგრამები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ეკონომიკის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე კონკურენტუნარიანი, ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე  ორიენტირებული, ეკონომიკის  დოქტორების  მომზადება ისეთი უნარებით, როგორიცაა:

 • ეკონომიკის სფეროს თანამედროვე გამოწვევების ახლებური  გააზრება, მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული კრეატიული ხედვა, სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის და ინსტიტუციური მოწყობის  შეფასება, კომპლექსურ საკითხებზე   ოპტიმალური გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება და ღირებული რეკომენდაციების შემუშავება;
 • სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა, ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული კვლევის  ჩატარება და შედეგების საჯაროდ წარდგენა,  მკვლევართა საზოგადოებაში თავისუფალი ინტეგრაცია აკადემიური და პროფესიული კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - არქეოლოგიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000ლარი. 

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

პროგრამის მიზანია:

 • პროფესიონალი მკვლევარის მომზადება  ძველ ცივილიზაციათა შემსწავლელ არქეოლოგიურ  პროექტებში მონაწილეობისა და გადაწყვეტისათვის სფეროში არსებული იმ ურთულესი პრობლემებისა, რომლებიც დაკავშირებულია არქეოლოგიური კულტურების ეთნიკურ და  სოციალურ ასპექტებსა და  უძრავ-მოძრავი ძეგლების  ტექნიკური  ატრიბუციის თუ  კონსერვაციის საკითხებთან;
 • კურსდამთავრებულმა შეძლოს სწავლების და პროფესიული კვლევის მეთო¬დების, ასევე,  თვით კვლევის შედეგების  პრაქტიკულ, პედაგოგიურ და სამეცნიერო  საქმიანობაში  გამოყენება.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სოციალური მეცნიერებების დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 30 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია, ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის,  სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით,  მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადება ისეთი უნარებით, როგორიცაა:

 • უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ინტერდისციპლინური თეორიული და გამოყენებითი ორიგინალური სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვა და ჩატარება, სამეცნიერო, პროფესიული ეთიკის სტანდარტების გათვალისწინებით და კვლევის ობიექტის უფლებების დაცვით, მიღებული შედეგების გავრცელება და დანერგვა;
 • სხვადასხვა სფეროებში საზოგადოების წინაშე წამოჭრილი პრობლემების იდენტიფიკაცია, მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე ეფექტური ინტერვენციების დაგეგმვა, ჩატარება და შეფასება;
 • სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით აქტიურ სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა, სწავლება-სწავლის პროცესში ჩართვა და ახალი, ინოვაციური ცოდნის გადაცემა, როგორც საუნივესრსიტეტო აუდიტორიისთვის, ასევე დაინტერესებულ პირთათვის;
 • უწყვეტი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა და განხორციელება სოციალური მეცნიერებების  (სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, პოლიტიკა, მასობრივი კომუნიკაცია) მიმართულებით, მოწინავე ინტერდისციპლინური მეცნიერული ცოდნისა და ანალიტიკური, კვლევითი უნარების გათვალსიწინებით.

მისანიჭებელი კვალიფიკცია - თეოლოგიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 50 კრედიტისა, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

პროგრამის მიზანია:

 • სამეცნიერო კვლევების შესრულების უნარების მქონე დოქტორის მომზადება თეოლოგიის - საქართველოს ეკლესიის ისტორიის დარგში, რომელიც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა.
 • შეძლოს თეოლოგიური მიმართულებების და საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხების კორელაცია. ეკლესიის ისტორიის წყაროების და წმინდა მამათა მსოფლმხედველობის მეცნიერული გააზრება;
 • ეკლესიის ისტორიის დარგში მაღალპროფესიული აკადემიური კადრის მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ დამოუკიდებელი, ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კვლევა და  სწავლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.