საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №01-06-02/05

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №01-06-02/05

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №01-06-02/05

16-04-2024
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №01-06-02/05

დღის წესრიგი

1.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - მომხსენებელი აკადემიური საბჭოს სწავლული მდივანი პროფესორი იაშა კუტუბიძე;

2.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ - მომხსენებელი ვიცე რექტორი ასოც. პროფესორი თამარ წერეთელი;

3.     „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე“ ჩარიცხულ პირთათვის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ -  მომხსენებელი ვიცე რექტორი ასოც. პროფესორი თამარ წერეთელი;

4.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების იჯარით გადაცემის  შესახებ  – მომხსენებელი  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი;

5.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ -მომხსენებელი  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე;

6.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - მომხსენებელი  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე;

7.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილების შესახებ - მომხსენებელი  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე;

8.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერინგის ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილების შესახებ - მომხსენებელი  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე;

9.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდოს - „გიორგი ნიკოლაძის მედლის“ ნიმუშისა და დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ - მომხსენებელი  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბექა მაისურაძე;

10. მიმდინარე საკითხები.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №01-06-02/05 ჩატარდება

2024 წლის 17 აპრილს 15:00 საათზე

ადმინისტრაციული კორპუსი, გიორგი ნიკოლაძის დარბაზი

სიახლეებში დაბრუნება