მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

14-09-2023
მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

·        ინგლისური ენა

         ინგლისური ენა (დამ)

·        რუსული ენა

·სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობის მენეჯმენტი“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „წყლის ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „სამთო და გეოინჟინერია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „გეოლოგია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური ენა

·        რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“ (რუსულენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საინჟინრო გეოდეზია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“

·        ინგლისური ენა

·        რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმია“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „გარემოს დაცვითი ინჟინერია“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ფარმაცია“

·         ინგლისური ენა

·      რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ლოგისტიკა“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ ტრანსპორტი“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ”არქიტექტურა“

·      ინგლისური ენა

       ინგლისური ენა (დამ)

·      რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „სამართალი“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

·      გერმანული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” ბიოსამედიცინო ინჟინერია“(ინგლისურენოვანი)

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ სასოფლო- სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „მევენახეობა და ენოლოგია „ (ინგლისურენოვანი)

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „მევენახეობა და მეღვინეობა“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” მეცხოველეობა“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საჯარო მმართველობა“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საბანკო პროცესების მართვა“

·         ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ბიზნესის ადმინისტრირება“

·        ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „სასტუმრო მომსახურების მართვა“

სიახლეებში დაბრუნება