გრანტები

გრანტების ოფისის ძირითადი მიზანია -  უნივერსიტეტის პერსონალსა და სტუდენტებს კვლევითი განვითარებისა და ინსტიტუციური რეფორმების  დაფინანსების წყაროების მოძიებაში დახმარება გაუწიოს; უნივერსიტეტის მასშტაბით და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელი შეუწყოს სამეცნიერო კვლევების განვითარებას; უზრუნველყოს დაფინანსებული პროექტების მართვის პროცესის მხარდაჭერა.

 

გრანტების ოფისის ძირითადი აქტივობები:

- ოფისის საკომუნიკაციო არხების განვითარება;

- ერთიანი საგრანტო რეესტრის, სტატისტიკისა და მეცნიერთა ბაზის წარმოება
(167 ინტერვიუ მეცნიერებთან);

- საგრანტო მუშაობის კულტურის დანერგვის / პოპულარიზაციის და მასში
თანამშრომლების მაქსიმალური ჩართვა (თემატიკის იდეტიფიცირება, საერთაშორისო პარტნიორების ძებნა);

-პოტენციურ დონორებთან (ფონდებთან) ეფექტიანი თანამშრომლობის
უზრუნველყოფა, ტრენინგების მომზადება მომავალში მისი პერიოდულად ჩატარება
საგრანტო მუშაობის გამჭვირვალობის და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.