საჯარო ინფორმაცია

აკადემიური პერსონალი

პროფესორი 476

ასოც. პროფესორი 530

ასისტ. პროფესორი 207

ასისტენტი 71