ტყიბული

ინფორმაციის ტექნოლოგია

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში.

პროგრამის მიზანი: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის მიზანია, ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა; პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა : 61 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა : 43 კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა : 76 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა : 54 კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი:
 • 09.0; 95.11; 95.11.0
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3512

 

პროგრამის  ხელმძღვანელი:  ლევან ბრეგაძე

პროგრამის განხორციელების ადგილი:   ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4 

მებათქაშე

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში.

პროგრამის მიზანი: შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას კედლის დაფარვის სამუშაოებში.

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 59 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 38 კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 74 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 49 კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს  სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: საბათქაშე სამუშაოების შემსრულებელი; თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების (კედელი, ჭერი და სხვ.) მომწყობი; სამღებრო სამუშაოების შემსრულებელი; სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი.

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 43
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7123; 7131; 7125

პროგრამის  ხელმძღვანელი:  ვარლამ  ალავიძე

პროგრამის განხორციელების ადგილი:   ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4 

მღებავი

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში

პროგრამის მიზანი: შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას კედლის დაფარვის სამუშაოებში.

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 59 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 39 კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 74 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 50 კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს  სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: საბათქაშე სამუშაოების შემსრულებელი; თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების (კედელი, ჭერი და სხვ.) მომწყობი; სამღებრო სამუშაოების შემსრულებელი; სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი.

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 43
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7123; 7131; 7125

 

პროგრამის  ხელმძღვანელი: დარეჯან  გორგიძე

პროგრამის განხორციელების ადგილი:  ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამთო საქმეში

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სამთო პროფილის საწარმოებისათვის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელიც უზრუნველყოფს წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებულ მანქანა-დანადგარების შეუფერხებელ მუშაობას, ტექნოლოგიური პროცესის დადგენილი რეჟიმის მიხედვით სრულყოფილად და უსაფრთხოდ წარმართვას. პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენას და დროულად აღმოფხვრას

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 60 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 48 კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 75 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 59 კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: პროგრამის დასრულების  შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სამთო საწარმოებში, კერძოდ მყარი წიაღისეულის (მანგანუმის, სპილენძის, ოქროს, ტყვიის, თუთიის, ბარიტის, რკინის, ვერცხლის, ნახშირის, საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალების და სხვა) მომპოვებელ და გადამამუშავებელ ორგანიზაციებში.

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 05.1; 05.10.; 05.10.0
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 8111; 8112

 

პროგრამის  ხელმძღვანელი:    მარიზი შეყილაძე

პროგრამის განხორციელების ადგილი:   ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4 

სამთო  ელექტრომექანიკოსი

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამთო საქმეში

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სამთო - ტექნოლოგიურ,  საგამყვანო და წმენდითი სამუშაოების პროცესებში მონაწილეობას, ამ პროცესებში  უწესრიგობების გამოვლენა-აღმოფხვრას და უსაფრთხო მომსახურებას.

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 60 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 47 კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 75 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 58 კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს  მიწისქვეშა სამთო საწარმოებში (შახტები, მაღაროები), სატრანსპორტო გვირაბებში (სარკინიგზო, საავტომობილო), მეტროპოლიტენში.

პროგრამის  ხელმძღვანელი:   გიორგი თაბაგარი

პროგრამის განხორციელების ადგილი:  ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4 

სამთო  ტექნიკოსი

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამთო საქმეში

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სამთო - ტექნოლოგიურ, საგამყვანო და წმენდითი სამუშაოების პროცესებში მონაწილეობას, ამ პროცესებში  უწესრიგობების გამოვლენა-აღმოფხვრას და უსაფრთხო მომსახურებას.

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 60 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 47კვირა

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:

 • მოცულობა: 75 კრედიტი
 • ხანგრძლივობა: 58კვირა

 

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს მიწისქვეშა სამთო საწარმოებში (შახტები, მაღაროები), სატრანსპორტო გვირაბებში (სარკინიგზო, საავტომობილო), მეტროპოლიტენში.

 

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 05.1; 05.10.; 05.10.0
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 8111; 8112

 

პროგრამის  ხელმძღვანელი:    ბადრი  კობახიძე

პროგრამის განხორციელების ადგილი:  ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N4