ქართულენოვანი პროგრამები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 55 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

პროგრამის მიზანია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროს უახლოეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის განვითარება და სფეროში არსებული გამოწვევების ახლებური გააზრება; დარგში არსებული ცოდნის გაფართოებაზე და ინოვაციური კვლევითი პროექტების განხორციელებაზე, აგრეთვე ახალი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების შეთავაზებით დარგის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანაზე ორიენტირებული, აკადემიური და პროფესიული კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით მეცნიერული კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვისა და პედაგოგიური საქმიანობის უნარის მქონე მკვლევარების მომზადება.

უცხო ენა: ინგლისური.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მენეჯმენტის დოქტორი.

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

პროგრამის მიზანი და ამოცანებია სტუდენტებს მისცეს სისტემური, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რათა განახორციელონ საქართველოს ეკონომიკის სფეროში ინოვაციური პროცესების მართვა, განაზოგადონ გამოცდილება, ჩამოაყალიბონ ინოვაციური ორგანიზაციების შექმნის და მართვის სისტემის ეფექტური მექანიზმი.

უცხო ენა: ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული.