ქართულენოვანი პროგრამები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - არქიტექტურის დოქტორი

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტი, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება: არქიტექტურის დარგში მაღალ პროფესიულ დონეზე  სამეცნიერო ანალიტიკური კვლევების და  სამუშაოების წარმართვა; არქიტექტურული  პრობლემების  სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა–გაანალიზება, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა და მათ შესახებ კორექტული და ობიექტური მსჯელობა; შესაბამისი მიმართულებით პედაგოგიური მუშაობა.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. 

პროგრამის მოცულობა - სასწავლო კომპონენტი არანაკლებ 60 კრედიტისა, სწავლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი.

სწავლების ენა - ქართული.

სწავლების საფასური - 4000 ლარი.

პროგრამის სტატუსი - აკრედიტებული.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება: არქიტექტურის დარგში მაღალ პროფესიულ დონეზე სამეცნიერო ანალიტიკური კვლევების და  სამუშაოების წარმართვა; არქიტექტურული  პრობლემების  სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა–გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.