ქართულენოვანი პროგრამები

კვალიფიკაცია:  ეკონომიკის მაგისტრი        

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა -  ქართული

ეკონომიკის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება მიკროეკონომიკის, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის, საერთაშორისო ეკონომიკის, ეკონომეტრიკის, გლობალური ეკონომიკური სივრცის განვითარების მიზეზებისა და მიმართულებების ღრმა სისტემური ცოდნა.

კვალიფიკაცია:  ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი        

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა) 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია  კონკურენტუნარუანი მაგისტრის მომზადება, რომელიც დამოუკიდებლად შეძლებს ინტერდისციპლინარულ გარემოში მუშაობას. მაგისტრანტებს შეასწავლოს ევროინტეგრაციის მიზეზები და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები, ინტეგრაციის წინაპირობები.

კვალიფიკაცია:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი         

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სფეროს ძირითადი თეორიებისა და მეთოდების, პიარ ღონისძიებების, პიარ კამპანიების დაგეგმვა - განხორციელების სტრატეგიული და ტაქტიკური თავისებურებების, საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და ანალიზის ღრმა, სისტემური ცოდნა; მაგისტრანტების საზოგადოებრივი, აკადემიური თვითგანვითარებისა და თვითრეალიზების ხელშეწყობა.

კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნკაციის მაგისტრი         

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები ( გარდა ეკონომიკისა)  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:   ფინანსდება  სახელმწიფო პროგრამის მიერ.

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკის სფეროში შემოქმედებითი ხედვისა და ანალიტიკური აზროვნების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ლოკალურ და გლობალურ საინფორმაციო სივრცეში მომხდარი, მიმდინარე თუ მოსალოდნელი ფაქტების, მოვლენებისა და აქტუალური საკითხების გაშუქებას, გაანალიზებას, კომენტირებასა და პროგნოზირებას.