რუსულენოვანი პროგრამები

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3 სავალდებულო საგანი: მათემატიკა, სამოქალაქო განათლება, ისტორია, ლიტერატურა, გეოგრაფია.

უცხო ენა: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული. 

სწავლების ენა - რუსული

პროგრამის მიზანია - მედიაკულტურის მქონე პრაქტიკოსი სპეციალისტის მომზადება;

მედიაკულტურის ელემენტებისა და ღირებულებების სწავლება სოციალურ სივრცეში, საზოგადოების ნორმატიული ორიენტირების მხარდაჭერისა და ტრანსლირების, მმართველობითი გადაწყვეტილებების კონტროლისა და სოციალურ ურთიერთობათა დარეგულირების პროცესებში მონაწილეობისათვის;

თანამედროვე პროფესიული სტანდარტებით ინფორმაციის წარმოების, გავრცელების, მედია მონიტორინგის საერთაშორისო მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სწავლება.