რუსულენოვანი პროგრამები

ფასიანი პროგრამა 

სწავლის საფასური - 2250 ლარი.

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია -  ინფორმატიკის ბაკალავრი.

სასწავლო პროგრამის მიზანია მისცეს ბაკალავრს ზოგადი ცოდნა ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების, პროგრამული ინჟინერიის სფეროში ძირითადი საკითხების შესახებ. კერძოდ, მომზადდება სპეციალისტი, რომელსაც ექნება თანამედროვე დონის სისტემური, მეთოდოლოგიური, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური, ინფორმაციულ-ანალიტიკური ცოდნა, რაც საშუალებას მისცემს წარმატებით განახორციელოს სხვადასხვა პროფილის ინფორმაციული სისტემებისა და  ტექნოლოგიების დაპროექტება, ორგანიზება გაუწიოს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ სამსახურს, განავითაროს ფირმის, საწარმოს, ორგანიზაციის ინფორმაციული რესურსები.

სწავლების ენა - რუსული.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - მათემატიკა ან ფიზიკა. 

უცხო ენა - გერმანული, ინგლისურ, ფრანგული, რუსული.