ინგლისურენოვანი პროგრამები

ფასიანი პროგრამა

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მეცნიერების ბაკალავრი ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში

პროგრამის მიზანია სპეციალისტების მომზადება ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, სამედიცინო ხელსაწყოთმშენებლობისა და ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში.

სწავლების ენა - ინგლისური.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - მათემატიკა,  ფიზიკა ან ბიოლოგია.

უცხო ენა - ინგლისური

ფასიანი პროგრმა 

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია -   კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალვრი. 

სწავლების ენა - ინგლისური

პროგრამის მიზანი - ბაკალავრს მისცეს ცოდნა კომპიუტერული მეცნიერების, კერძოდ, მისი თანამედროვე და პერსპექტიული მიმართულების, დიდი მონაცემების სისტემების ძირითადი პრობლემების შესახებ. ეს იქნება სისტემატური, მეთოდოლოგიური, ინფორმაციულ–ტექნოლოგიური და ინფორმაციულ–ანალიტიკური ცოდნა თანამედროვე დონეზე, რაც ბაკალავრს მისცეს საშუალებას წარმატებით განახორციელოს დიდ მონაცემთა სისტემების მომხმარებლების მომსახურეობა არსებული საშუალებების ექსპლუატაცის, რეალიზაციისა და რეგულირების საქმეში. მას აგრეთვე შეეძლება მონაწილეობა მიიღოს კომპიუტერული მეცნიერების ობიექტების პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტებაში, ინტეგრაციაში და დანერგვაში, მათ შორის სისტემების მონაცემთა ბაზებით, მონაცემთა დამუშავებით, სპეციალური პროგრამული საშუალებებით და კომპიუტერული ქსელებით უზრუნველყოფაში, ამ საკითხების ექსპერტების უშუალო ხელმძღვანელობით.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - მათემატიკა ან  ფიზიკა

უცხო ენა - ინგლისური