ქართულენოვანი პროგრამები

პრიორეტიტული პროგრამა. 

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრი

პროგრამის მიზანია, მშენებლობის ინჟინერიის დარგში მოამზადოს მდგრადი მშენებლობის სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის მქონე, მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი.

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3 სავალდებულო საგანი - ფიზიკა ან მათემატიკა.

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

ფასიანი პროგრამა.

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მშენებლობის ინჟინერიის და მენეჯმენტის ბაკალავრი.

მშენებლობის ინჟინერიის და მენეჯმენტის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც მიღებული ცოდნით შეძლებს უპასუხოს დარგის უახლეს გამოწვევებს. 

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი - ფიზიკა ან მათემატიკა.

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

ფასიანი პროგრამა  

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მეცნიერების ბაკალავრი სამოქალაქო ინჟინერიაში.

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სამოქალაქო ინჟინერიის ფუნდამენტური მეცნიერული საკითხების გააზრებით, აღზარდოს პრაქტიკოსი და ინოვატორი ინჟინერები, რომლებიც შეძლებენ  წვლილი შეიტანონ სამოქალაქო ინჟინერიის სფეროს სოციალური, ტექნიკური და ბიზნეს გამოწვევების დაძლევაში.

პროგრამაზე ჩასაბარებელი მე-3  სავალდებულო საგანი: ფიზიკა ან მათემატიკა.

უცხო ენა: ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.