03 იან

პროგრამების აკრედიტაცია2021 წლის 28 დეკემბრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია მოიპოვეს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა:
ეკონომიკა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
საერთაშორისო ურთიერთობები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (დოქტორანტურა, ბაკალავრიატი)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ პროგრამების აკრედიტაციას და გისურებთ წარმატებებს
23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
ყველა სიახლე

თამარ გედევანიშვილი

განათლება:                            1973 წლის სექტემბერი - 1978წლის ივლისი,  
                                                 წარჩინებით  დავამთავრე  საქართველოს პოლიტექნიკური
                                                 ინსტიტუტის  გეოლოგიური ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია
                                                 სამთო-ინჟინერი  ჰიდროგეოლოგი.                                             
 
                                                 1961 – 1971წწ.    ქ.თბილისის  39-ე საშუალო სკოლა. 
                                               
სამუშაო გამოცდილება:    2011წ. ოქტომბრიდან დღემდე - საქართველოს
                                               ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის
                                                სამსახური, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის
                                                განყოფილება,  მთავარი სპეციალისტი.
 
                                                2006წ. ივლისიდან  2012წ. იანვრამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის     დირექტორის
                                                  მოადგილე.
                                                 
 
                                                 1993წ. აპრილიდან  2006წ. ივნისამდე -
                                                 საქართველოს სსიპ     საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                 რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის      უფროს
                                                 მეცნიერ     თანამშრომელი.
 
                                                 1989წ. ივნისიდან 1993წ. აპრილამდე  -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის  მეცნიერ
                                                   თანამშრომელი.
 
                                                 1980წ.დეკემბრიდან 1993წ. აპრილამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის უმცროსი მეცნიერ
                                                   თანამშრომლი.
 
                                                 1980წ.იანვრიდან - 1980წ.ნოემბრამდე -
                                                  საქართველოს სამთოტექზედამხედველობის კომიტეტი,
                                                  წიაღისეულის დაცვის ინსპექცია,   უფროსი ინჟინერი.
 
                                                  1978წ. სექტემბრიდან - 1980წ.იანვრამდე  -
                                                  საქართველოს  პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი
                                                  ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის
                                                  კათედრა - ინჟინერი.
 
სამეცნიერო საგრანტო              
პროექტებში მონაწილეობა:   საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი:
 
                                                    ,,ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით
                                                    მომარაგების  სისტემების  დამუშავება
                                                    არატრადიციული  (გეოთერმული  წყლების)  ბაზაზე.“
                                                     2008წ.                                        
 
                                                    საქართველოს     მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
 
                                                  ,, საქართველოს  მინის  წარმოების  მინერალური
                                                    ნედლეულის  ბაზა  და  მისი  კომპლექსური 
                                                    გამოყენების  პერსპექტივები.“   2004-2005წწ.
 
                                                   ,,სამთო-ქიმიური რესურსები და მათი გამოყენების 
                                                    პერსპექტივები.“  2003წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური, 
                                                    გეოთერმული, მზისა და ქარის ენერგორესურსები და
                                                    მათი გამოყენების  პერსპექტივები.“ 2001წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური და
                                                    გეოთერმული რესურსების გეოლოგიური ანალიზი.“
                                                    1999წ. 
                                          
                                                     ,,შავი  ზღვის   სამხრეთ-აღმოსავლეთ  ნაწილის 
                                                     (საქართველოს    სექტორი )  მინერალური ნედლეულის
                                                     პროგნოზული რესურსების შეფასება და  მათი
                                                     ათვისების  რეკომენდაციების  შემუშავება.“ 1998წ.
      
                                                     ,, საქართველოს   ტექნოგენური  საბადოების
                                                     პროგნოზული შეფასება“.  1997წ.
 
მონოგრაფიები:                    1. ,,  სვანეთის ბუნებრივი რესურსები    და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2011.
 
                                                  2.  ,,აჭარის     ბუნებრივი რესურსები    და
                                                       მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                     ,,მეცნიერება“,  2007.
 
                                                   3. ,,აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი
                                                      რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“. 
                                                       თბილისი, ,,მეცნერება“,  2006.
 
                                                    4. ,,სამეგრელოს  და  სვანეთის   მხარის  ბუნებრივი
                                                         რესურსები  და  მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  
                                                         თბილისი,    ,,მეცნიერება“,  2006.
                                                    
 
 
                                                     5.  ,,აჭარის    და გურიის ბუნებრივი რესურსები და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2005.
 
                                                     6. ,,სამცხე-ჯავახეთის   ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერე-
                                                         ბა“ , 2004.
 
                                                      7. ,,ქვემო ქართლის    ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერება
                                                         2003.
 
                                                        8. ,,Природные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                           рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                           ереба",  1991.
 
                                                        9. ,,Минеральные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                              рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                              ереба",  1991.
 
პუბლიკაციების რაოდენობა:      21 სამეცნიერო  ნაშრომი,  მათგან 9 მონოგრაფიის
                                                           თანაავტორი.
 
უცხო ენების ცოდნა:                     ქართული - მშობლიური
                                                          რუსული - თავისუფლად
                                                          ინგლისური - კარგად