23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
20 აგვ

პროგრამის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მთიანი რეგიონების ორგანული
ფერმერული სისტემების მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიენიჭა  აკრედიტაცია შვიდწლიანი ვადით

ყველა სიახლე

Title

საქართველოს კანონი

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

მუხლი 1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, No2, 10.01.2005, მუხ. 4) 89-ე მუხლის 101

პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„101. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს უფლებრივი 

მდგომარეობით უთანაბრდება პირი, რომელსაც 2007 წლამდე აქვს მინიჭებული 

დოცენტის ან პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება შესაბამის 

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან არქიტექტურის სფეროში.“.