01 ოქტ

სიახლე„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის შესახებ თვითშეფასების ანგარიშის ფორმებში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ
1 ოქტომბერი, 2020
გაცნობებთ, რომ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 30 სექტემბრის №919737 ბრძანებით, 2020 წლის 24 აპრილის №346975 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის გზით, განახლებული სახით დამტკიცდა შემდეგი ფორმები:

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიყვეთ ბმულს >>>>>>
25 სექ

გილოცავთ

ჩვენო ძვირფასო სტუდენტებო, პროფესორ-მასწავლებლებო და თანამშრომლებო!

გილოცავთ ახალი 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებას, გისურვებთ წარმატებებს სასწავლო, პედაგოგიურ, სამეცნიერო საქმიანობაში.
დაისახეთ ახალი მიზნები, გჯეროდეთ საკუთარი თავის და თქვენ მათ აუცილებლად მიაღწევთ.

მუდამ თქვენს გვერდით,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ყველა სიახლე

Title

საქართველოს კანონი

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

მუხლი 1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, No2, 10.01.2005, მუხ. 4) 89-ე მუხლის 101

პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„101. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს უფლებრივი 

მდგომარეობით უთანაბრდება პირი, რომელსაც 2007 წლამდე აქვს მინიჭებული 

დოცენტის ან პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება შესაბამის 

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან არქიტექტურის სფეროში.“.