12 ნოე

გაიმართა თვითშეფასების დანართების შემოწმების ვორქშოპი


მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს სტუს-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, Zoom ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა- ვორქშოპი - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების დანართების (თანდართული დოკუმენტების ) შემოწმებასთან დაკავშირებით.
სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი- ბატონი დავით მახვილაძე. ვორქშოპს ესწრებოდნენ ხარისხის უზრუნველყოდის სამსახურის თანამშრომლები, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის და პროგრამის ხელმძღვანელები.
შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სრულიად გადასულია  ონლაინ სამუშაო რეჟიმზე.

28 ოქტ

ყურადღება ცვლილებაა

!!! 

ცვლილება შევიდა ,,საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია"-ში. ინსტრუქციის განახლებული რედაქცით ნახვა შეგიძლიათ ბმულზე გადასვლით <<<ბმული >>>
22 ოქტ

ვორქშოპი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა - ვორქშოპი ZOOM პლატფორმის გამოყენებით, სადაც განხილული იქნა შემდეგი თემატიკა:
აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის შევსების საკითხები;
აკრედიტაციისას გამოვლენილი პრობლემური მიმართულებები.

ყველა სიახლე

რეკომენდაციები

 
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) განხილვისა და დამტკიცების წესი

სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემოწმების რეკომენდაცია

სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის შესახებ

სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი


სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა - პრაქტიკული სახელმძღვანელო

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია, დეტალური სფეროების აღწერა

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია, განათლებისა და ტრენინგის სფეროები 2013


RU 

Методы и соответствующая деятельность обучения

Формы, методы и критерии оценки студентов


EN

Teaching-learning methods and relevant activities

The Forms, Methods and Criteria of Students’ Knowledge Evaluation