23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
20 აგვ

პროგრამის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მთიანი რეგიონების ორგანული
ფერმერული სისტემების მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიენიჭა  აკრედიტაცია შვიდწლიანი ვადით

ყველა სიახლე

რეკომენდაციები

 
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) განხილვისა და დამტკიცების წესი

სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემოწმების რეკომენდაცია

სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის შესახებ

სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი


სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა - პრაქტიკული სახელმძღვანელო

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია, დეტალური სფეროების აღწერა

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია, განათლებისა და ტრენინგის სფეროები 2013


RU 

Методы и соответствующая деятельность обучения

Формы, методы и критерии оценки студентов


EN

Teaching-learning methods and relevant activities

The Forms, Methods and Criteria of Students’ Knowledge Evaluation