განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


                          2021 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 

1. ნანა როსტიაშვილი:კავშირის ხარისხის კვლევა გადაცემის ციფრულ - ბოჭკოვან - ოპტიკურ სისტემებში. ხელმძღვანელი: პროფ რ.სვანიძე

2. მარგალიტა მარდალეიშვილი: ჰიდროენერგეტიკული ობიექტებიდან გადინებული გარემოსდაცვითი ხარჯის სიდიდის განსაზღვრა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძე

3. სერგი გოგოხია: გეოლოკაციის მეთოდების კვლევა და მათი გამოყენება მობილური ქსელის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით: ასოცირებული პროფესორი ნ.აბზიანიძე

4. ალექსანდრე ზანგალაძე:  უსადენო კავშირის ტექნოლოგიების საგნების ინტერნეტისთვის გამოყენების პრობლემების კვლევა. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

5. ლიანა ბალახაშვილი: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ელექტრომაგნიტური ველის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფ. თ.მუსელიანი.

6. მარიამ მაჭავარიანი:საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ფორმირება ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. ხელმძღვანელი: პროფ. დ. ჩომახიძე.

7. დავითი ჯიჯურიძე: უსადენო სენსორული ქსელის ოპტიმიზაცია მისი უმტყუვნო მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ხელმძღვანელი: პროფ. ჯ. ბერიძე

8. სერგო კვერნაძე:  ახალი რადიოტექნოლოგიების კვლევა შემდგომი თაობის უსადენო კავშირის ქსელებში ნივთების ინტერნეტის რეალიზების მიმართულებით. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

9. ნინო თითმერია:  მსხვილი გაზკომპანიების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავ
ება და მისი ეფექტიანობის შეფასება. ხელმძღვანელი: პროფ. გ.ამყოლაძე


10. ლევან ვეფხვაძე: თანამედროვე პორტფოლიო თეორია და ელექტროგენერაცია საქართველოში. ხელმძღვანელები: პროფ. კ.ხმალაძე; პროფ. გ.არაბიძე.