განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

         2022 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

1. გიორგი ხურცილავა :ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები წარმოებაში. ხელმძღვანელი: ო. კიღურაძე 

2. ნიკა ასპანიძე: ელექტრული ენერგიის ხარისხის გამაუარესებელი მომხმარებლების იდენტიფიკაცია და მათი გავლენის შეზღუდვის ხერხები და გზები. ხელმძღვანელი:  გ. არზიანი

3. ომარი ბურდიაშვილი: ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკის შემდგომი განვითარება და მისი კომპიუტერული მოდელირება. ხელმძღვანელი: ი. გორდიაშვილი

4. შოთა კოჩაძე:  მსხვილ ენერგოკომპანიებსა და მომხმარებლებში ჭკვიანი ქსელებისა და ინტელექტუალურ - პროგრამულ ხელსაწყოთა დანერგვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. ხელმძღვანელი: გ. ამყოლაძე

5. ხატია ჩოხელი:  ჰესის გამომუშავების დაგეგმვა მდინარის ჩამონადენის მრავალფაქტორიანი ფორმირების კვლევის საფუძველზე. ხელმძღვანელი: გ. ხელიძე

6. თამაზ ღვანიძე: მაგისტრალური გაზსადენის ენერგოდაზოგვის საიმედოობის და ეფექტურობის გამოკვლევა სადოქტორო. ხელმძღვანელი: ლ. შატაკიშვილი

7. ზურაბ ჯანიაშვილი: საიზოლაციო სისტემის დიაგნოსტიკა წინაღობის მიხედვით. ხელმძღვანელი: რ. ჩიხლაძე

8. მალხაზ ხახანოვი: ენერგეტიკული დანიშნულების კრიოტრონული გარდამქმნელების კვლევა. ხელმძღვანელი: თ. კოხრეიძე


                          2021 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 

1. ნანა როსტიაშვილი:კავშირის ხარისხის კვლევა გადაცემის ციფრულ - ბოჭკოვან - ოპტიკურ სისტემებში. ხელმძღვანელი: პროფ რ.სვანიძე

2. მარგალიტა მარდალეიშვილი: ჰიდროენერგეტიკული ობიექტებიდან გადინებული გარემოსდაცვითი ხარჯის სიდიდის განსაზღვრა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძე

3. სერგი გოგოხია: გეოლოკაციის მეთოდების კვლევა და მათი გამოყენება მობილური ქსელის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით: ასოცირებული პროფესორი ნ.აბზიანიძე

4. ალექსანდრე ზანგალაძე:  უსადენო კავშირის ტექნოლოგიების საგნების ინტერნეტისთვის გამოყენების პრობლემების კვლევა. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

5. ლიანა ბალახაშვილი: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ელექტრომაგნიტური ველის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფ. თ.მუსელიანი.

6. მარიამ მაჭავარიანი:საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ფორმირება ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. ხელმძღვანელი: პროფ. დ. ჩომახიძე.

7. დავითი ჯიჯურიძე: უსადენო სენსორული ქსელის ოპტიმიზაცია მისი უმტყუვნო მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ხელმძღვანელი: პროფ. ჯ. ბერიძე

8. სერგო კვერნაძე:  ახალი რადიოტექნოლოგიების კვლევა შემდგომი თაობის უსადენო კავშირის ქსელებში ნივთების ინტერნეტის რეალიზების მიმართულებით. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

9. ნინო თითმერია:  მსხვილი გაზკომპანიების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავ
ება და მისი ეფექტიანობის შეფასება. ხელმძღვანელი: პროფ. გ.ამყოლაძე


10. ლევან ვეფხვაძე: თანამედროვე პორტფოლიო თეორია და ელექტროგენერაცია საქართველოში. ხელმძღვანელები: პროფ. კ.ხმალაძე; პროფ. გ.არაბიძე.