29 ივნ

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული
27 ივნ

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2021 წლის 23 ივნისს გაიმართა მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის მე-3 შეხვედრა.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


                          2021 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 

1. ნანა როსტიაშვილი:კავშირის ხარისხის კვლევა გადაცემის ციფრულ - ბოჭკოვან - ოპტიკურ სისტემებში. ხელმძღვანელი: პროფ რ.სვანიძე

2. მარგალიტა მარდალეიშვილი: ჰიდროენერგეტიკული ობიექტებიდან გადინებული გარემოსდაცვითი ხარჯის სიდიდის განსაზღვრა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძე

3. სერგი გოგოხია: გეოლოკაციის მეთოდების კვლევა და მათი გამოყენება მობილური ქსელის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით: ასოცირებული პროფესორი ნ.აბზიანიძე

4. ალექსანდრე ზანგალაძე:  უსადენო კავშირის ტექნოლოგიების საგნების ინტერნეტისთვის გამოყენების პრობლემების კვლევა. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

5. ლიანა ბალახაშვილი: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ელექტრომაგნიტური ველის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფ. თ.მუსელიანი.

6. მარიამ მაჭავარიანი:საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ფორმირება ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. ხელმძღვანელი: პროფ. დ. ჩომახიძე.

7. დავითი ჯიჯურიძე: უსადენო სენსორული ქსელის ოპტიმიზაცია მისი უმტყუვნო მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ხელმძღვანელი: პროფ. ჯ. ბერიძე

8. სერგო კვერნაძე:  ახალი რადიოტექნოლოგიების კვლევა შემდგომი თაობის უსადენო კავშირის ქსელებში ნივთების ინტერნეტის რეალიზების მიმართულებით. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ.კვირკველია.

9. ნინო თითმერია:  მსხვილი გაზკომპანიების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავ
ება და მისი ეფექტიანობის შეფასება. ხელმძღვანელი: პროფ. გ.ამყოლაძე


10. ლევან ვეფხვაძე: თანამედროვე პორტფოლიო თეორია და ელექტროგენერაცია საქართველოში. ხელმძღვანელები: პროფ. კ.ხმალაძე; პროფ. გ.არაბიძე.