10 თებ

დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 7 თებარვალს ჩატარდა, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი,  საუნივერსიტეტი სადისერტაციო საბჭოს,  „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“,  პირველი სხდომა.
02 თებ

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


                          2020 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


1.     ოთარი ჯაფარიძე: მცენარეული ბიომასის ნარჩენების თბოუნარიანობის ექსპერიმენტული                    გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო. კიღურაძე. ბრძანება.