დაცული სადისერტაციო ნაშრომები

                       ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე
                               
                       2020  წელს დაცული სადისერტაციო ნაშრომები

1. დავით გაბუნია: ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საჯარო ადმინისტრირებაში (ელექტრონული აპოსტილის დანერგვის მაგალითზე). ხელმძღვანელი: გიორგი ნაჭყეპია. ბრძანება

2. გიორგი დიდიძე: რეგიონული ინოვაციური სისტემის ფორმირების მეთოდურ-ორგანიზაციული საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. ბრძანება

3. გიორგი გიორგაძე: მეოთხე თაობის მობილური კავშირის რადიოქსელში ხმის გადაცემის საკითხების გამოკვლევა და დამუშავება.ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე.ბრძანება

4. ქეთევან გუნიავა: „საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციების მენეჯმენტი“. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე. ბრძანება

5. თამარ ხმალაძე:  სოფლის მეურნეობის ინოვაციური განვითარების ხელშეწყობის ფორმები და მექანიზმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი არჩილ სამადაშვილი. ბრძანება

6.     ოთარი ჯაფარიძე: მცენარეული ბიომასის ნარჩენების თბოუნარიანობის ექსპერიმენტული                    გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო. კიღურაძებრძანება.

   
                             2019  წელს დაცული სადისერტაციო ნაშრომები


1.     ბაჩანა ფიფია: საქართველოს ძირითადი მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება არსებული ჰიდროლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძებრძანება

2.    გივი შოვნაძე: ელექტრულ სისტემაში ელექტრული ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების პერსპექტივა. ხელმძღვანელი  პროფესორი მ. რუხვაძე.  ბრძანება

 3.     ვახტანგი კახაძე:  ხელოვნურ განათებაში თანამედროვე ენერგოდამზოგი სისტემების დანერგვის ოპტიმალური დაგეგმვა.ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძებრძანება

4.     თორნიკე აფრიაშვილი: იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში ნეიტრალის ჩამიწების საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. რუხვაძებრძანება

5.    ირაკლი გორდიაშვილი: კონვერტორული ქვესადგურების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის ხარისხის პრობლემები. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ. არზიანიბრძანება

6.     მაია გურგენიძე:  კომუნალურ–საყოფაცხოვრებო სექტორის თანამედროვე ელექტრომიმღებების გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. მუსელიანიბრძანება

7.     მალხაზ ქვრივიშვილი: გადაძაბვის შემცირებისა და დაცვების სელექტივობის ამაღლების ღონისძიებების დამუშავება 6-10კვ ქსელში ერთფაზა დამიწების დროს. ხელმძღვანელი: პროფესორი კ. წერეთელიბრძანება

8.     ტიტიკო შერგელაშვილი:  ელექტროენერგიის აღრიცხვა მზომი ტრანსფორმატორების მუშაობისას მცირე სიდიდის დატვირთვებზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი ე. ქორქიაბრძანება

9.      ქეთევან ყიფიანი:  ინფორმაციის დაცვის მეთოდების კვლევა სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ალგორითმის გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კუპატაძე.ბრძანება

10.  გიორგი ბაინდურაშვილი:  გაზგამანაწილებელი ქსელების საშუალო წნევის გაზსადენების საიმედოობის გამოკვლევა და ეფექტურობის გაზრდის საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ნამგალაძებრძანება

11. კახაბერ უნგიაძე

საქართველოშიელექტროენერგიისიმპორტისოპტიმალურიდაგეგმვადამისიპრაქტიკულირეალიზაციისგავლენაგარანტირებულისიმძლავრისსაფასურისფორმირებაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძებრძანება

12.  სიმონ ბახტრურიძე: საქართველოს ენერგორესურსების ათვისების პროგრამის დამუშავება სისტემის ენერგოეფექტურობისადა საიმედოობის ამაღლების პირობებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ლაოშვილიბრძანება

13. რუსუდან დოჭვირი:  ელექტრომიმღებების მუშაობის რეჟიმების ქსელზე ზეგავლენის გამოკვლევა და ახალი ობიექტების მიერთების ტექნიკური მოთხოვნების დადგენა. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. ქობალიაბრძანება

14.  ალექსანდრე გაგუა:  ენერგეტიკის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და მისი შემცირების გზები საქართველოში. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მ. გუდიაშვილიბრძანება

15.  გიორგი ცივქარაშვილი:მაგისტრალური ნავთობსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების გაანგარიშების და რეგულირების საკითხები. ხელმძღვანელები: პროფესორი დ. ნამგალაძე ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილიბრძანება

16. გიორგი გაგუა: გაზსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების და ტექნოლოგიური პარამეტრების გამოკვლევა. ხელმძღვანელები: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე, ასოცირებული პროფესორი ლენა შატაკიშვილიბრძანება

17. ომარ ხელაძე: საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში აქტიური სიმძლავრის სწრაფი რეგულირების მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძებრძანება

 18. ირაკლი ჯორჯაძე: მონაცემთა გადაცემის ქსელებით ხმის სიგნალის გატარებასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა და შესაბამისი დაცვის მექანიზმების შემუშავება. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე. ბრძანება

 19. მამუკა ჯორბენაძე: მობილურ ქსელებში პაკეტის დაყოვნების შემცირების მეთოდის კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორით. კუპატაძე. ბრძანება

20. ნანა ავაგუმაშვილი: ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი ენერგოსაწარმოებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ბოჭორიშვილი. ბრძანება

 21. ნიკოლოზ დავითაშვილი: ელექტრონული სერვისების დანერგვის და განვითარების ეკონომიკური ეფექტი საქართველოში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნ. ღიბრაძე. ბრძანება

 22. რეზო სახეიშვილი:ეკონომიკის  ენერგეტიკული  უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის                             ძირითადი           მიმართულებები. ხელმძღვანელი:  პროფესორი  დ. ჩომახიძე

23. გიორგი გურასპაშვილი: ტრანსფორმატორის ექსპლუატაციაში მყოფი ზეთების

         პარამეტრებს შორის ურთიერკავშირი.ხელმძღვანელი:  პროფესორი  რ. ჩიხლაძე                                     2018  წელს დაცული სადისერტაციო ნაშრომები
                   


1.      დავით დათაშვილი

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი არატრადიციული

ენერგიის წყაროების ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეფასება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი მ. რუხვაძე

2.      ფიქრია კენჭოშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული დენსაზღუდის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

3.      გალინა ქადაგიშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული გადამრთველის-კრიოტრონის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

4.      გიორგი ჩაჩხიანი

საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული დანადგარების ოპტიმალური მართვისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე

5.      გიორგი ცოფურაშვილი

ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თენგიზ მუსელიანი

6.      სიმონ ლომსაძე

საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. შამანაძე

7.      თამარ ციხისთავი

საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესი და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების პერსპექტივები საქართველოში უახლოეს ხუთ წელიწადში. ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. სვანიძე

8.      ხატია არაბიძე

საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში ნახშირორჟანგის

(CO2) ემისიის შემცირების ენერგოეკონომიკური დასაბუთება. ხელმძღვანელი:  თენგიზ ჯიშკარიანი

9.      თეიმურაზ  გამრეკელაშვილი

ელექტრომომარაგების ქსელებში  ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნის მიზეზების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი გ. შაველაშვილი

10.      ირაკლი შაველაშვილი

ელექტრომომარაგების 6-35კვ ძაბვის ქსელებში წარმოქმნილი

ტექნოლოგიური დანაკარგების კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ბ. ჭუნაშვილი

11.      გიორგი ხითარიშვილი

ციფრული სამაუწყებლო ქსელებისათვის კოდირების სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი სერგო შავგულიძე

12.      დავით ბალავაძე

ენერგეტიკის განვითარებისადმი  საზოგადოებრივი განათლების როლი და მისი ამაღლების მიმართულებები. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

13.      გიორგი ჩაჩიბაია

ენერგოპროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები (ნამახვანჰესის მაგალითზე). ხელმძღვანელი:   პროფესორი ნანული სამსონია

14.      გრიგოლ ბასილაშვილი

მომსახურების ხარისხის (QoS) უზრუნველყოფის მეთოდების კვლევა მობილური კავშირის ქსელებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ჯ. ბერიძე

 15.      დავით ცისკარიძე

„მაგისტრალური მილსადენებით ნავთობისა და გაზის

ტრანზიტის როლი და გავლენა   საქართველოს სოციალურ

ეკონომიკურ განვითარებაში“. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

16.      ცისმარი გოჭოშვილი

ციფრული ინფოსაკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობის გამოკვლევა და მათი ამაღლება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. ზუმბურიძე
17.გრიგოლ ფრანგიშვილი.

წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირება. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე

18. კახა კახიანი.

შენობა-ნაგებობების ავტომატური მართვის სისტემების დამუშავება პროგრამირებადი კონტროლიორების გამოყენებით. ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი გურამ ცხომელიძე

19. ლევან მებონია.

ენგურჰესის ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემაში ელექტრომაგნიტური პროცესები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ კოხრეიძე.

20. გრიგოლი მანდარია.

ენერგეტიკული მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების ფუნქციონირების გარდამავალი რეჟიმების და ექსპლუატაციის მართვა ეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის გაზრდისას.  ხელმძღვანელი: პროფესორი  დიმიტრი  ნამგალაძე                            2017 წელს დაცული სადისერტაციო ნაშრომები


1. დავით ბაქანიძე. „ახალი სიმძლავრეების ამოქმედების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგოსისტემაში“. ხელმძღვანელი პროფ. გურამ ამყოლაძე

2. გივი სანიკიძე. „ენერგოობიექტების მოხმარების ხარისხის მართვა და საიმედოობის საკითხების გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი პროფ. დიმიტრი ნამგალაძე

3. სოფიო ბერიშვილი. „მაგისტრალური მილსადენებით ენერგორესურსების ტრანსპორტირების საკითხები გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით“.   ხელმძღვანელი, პროფ. იური ლომიძე

4. თემურ ფიფია.„საქართველოს ელექტროსისტემაში არასიმეტრიული რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი“. ხელმძღვანელო პროფ. გურამ მახარაძე

5. ირაკლი ბიჭიაშვილი. „საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგნოზული ანალიზი და მისი ამაღლების გზები“ ხელმძღვანელი პროფ. დავით ჯაფარიძე  

6. ზაზა პაპიძე   ავტონომიურ ჰიბრიდულ ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში პროფ: გივი კოხრეიძე

7. არკადი რიკრიკაძე  ორფაზა/ოთხფაზა დენის გენერაცია – გადაცემა – მოხმარების რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი პროფ:  გურამ მახარაძე

8. გიორგი ხაჩიძე  მუდმივი დენის ჩანართისა და სინქრონული კომპენსატორების  ენერგოსისტემასთან ერთობლივი მუშაობის რეჟიმების კვლევა პროფ: დემურ კოხრეიძე

9. ივანე პირველი ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების გაუმჯობესის ალტერნატიული სტრატეგიების ეფექტიანობის ანალიზი პროფ: დიმიტრი ნამგალაძე

10. ია მახარაძე ჰიდროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური განვითარების მოდელირება პროფ:ნანული სამსონია


 2016 წელს დაცული დისეტრაციები

1. ინგა ფხალაძე. „კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების ბაზაზე დაფუძნებული დაბალემისიებიანი სტრატეგიის შემუშავება საქართველოსათვის“. ხელმძღვანელი, პროფ. გ.არაბიძე;

2. ქეთევან  ჩხიკვაძე. „ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის თბოუნარიანობის გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ო.კიღურაძე;

3. მალხაზ დვალიძე. „ჰიდროგენერატორების მუშაობის რეჟიმები სტატორის გრაგნილის არასიმეტრიულობის პირობებში“. ხელმძღვანელი, პროფ.ი.ბიჯამოვი;

4. თენგიზ კერესელიძე. „ჰესები ბუნებრივ ჩამონადენზე და მათი როლი საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში“. ხელმძღვანელი, პროფ.რ.არველაძე;

5.  გრიგოლ ხარშილაძე. „როტორზე მრავალფაზა აგზნების გრაგნილიანი მუდმივი დენის ვენტილური ძრავის დამუშავება და კვლევა“.  ხელმძღვანელი,პროფ. დ,კოხრეიძე;

6.  უჩა ხაჩიური. „წყალუხვობის პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურების კონკურენტუნარიანი ტარიფები“. ხელმძღვანელი პროფ.გ.მახარაძე;

7. კლიმენტი კოხრეიძე. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი, პროფ. შ.ნემსაძე; 

8. გიორგი მთვარელიშვილი. „საქართველოს რკინიგზის ელმომარაგების სისტემებში ელექტროენერგიის ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

9. დავით  შარიქაძე.  „საქართველოს ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლების შესაბამისობის გამოკვლევა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის  (სეკ-ის) სტანდარტების მოთხოვნებთან“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

10.    ემზარ ჩაჩხიანი. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი პროფ. თ. კოხრეიძე;

11.     სალომე მახარაძე.  „სენსორული სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების მეთოდებისა და მახასიათებლების კვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ჯ.ბერიძე;

12.  გიორგი ძოწენიძე.  „მობილური ქსელების ეფექტურობის ამაღლება Wi-Fi ქსელებთან მათი ჰეტეროგენიზაციის საფუძველზე“. ხელმძღვანელი, პროფ.  გ.მურჯიკნელი;

13. თამარ  შოშიაშვილი. „საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სატრანზიტო როლი ევროპის გაზის სამხრეთი დერეფნის განვითარებაში“. ხელმძღვანელი, პროფ. ი.ლომიძე;
                                  2015-2016  წელს დაცული დისერტაციები

 1. ზაზა მარდალეიშვილი.ტელეტრაფიკის ამოცანებში ფრაქტალური მეთოდების გამოყენების 
 2. შესაძლებლობების კვლევა.ხელმძღვანელი: ტ.მ.დ, პროფესორი თამაზ კუპატაძე
 3. ლევან ლაშქარავა. GSM სტანდარტის მობილურ ქსელში რადიორესურსების მართვის ეფექტური ალგორითმის დამუშავება.  ხელმძღვანელი, პროფესორი ომარ შამანაძე;
 4. თემურ მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დიაგნოსტიკის მეთოდების კვლევა მათი ფაქტობრივი პარამეტრების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი, პროფესორი იური ლომიძე;
 5. ნათია ქსოვრელი. მდუღარე სითხის მექანიკური ზემოქმედება ხურების ზედაპირებზე. ხელმძღვანელი, პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი;
 6. ვაჟა მეტრეველი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემაში ელექტროენერგიის მაგროვებლის მუშაობის სპეციალური რეჟიმები. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე:
 7. ნუგზარ უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის უსაფრთხოების და იმედიანობის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე2011-2012 წ.წ. დაცული დისერტაციები
 1. მარგალიტა არაბიძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვაჟა ჯამარჯაშვილი. თემის დასახელება: “საქართველოში ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის სრულფასოვანი გამოყენების რაციონალური გზების დადგენა”.
 2. ნინო გიორგიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: “სტატისტიკური ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის საშუალოვადიანი საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრა”
 3. ზვიად გაჩეჩილაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: «საქართველოს ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტურობის კვლევა და მის საფუძველზე ოპტიმალური საინვესტიციო პორთველის განსაზღვრა».
 4. სიმონ ბარამიძე - სადოქტორო პროგრამა:. არატრადიციული და განახლებადი ენერგიის წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო.კიღურაძე. თემის დასახელება: „საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების თბომომარაგებისა და მიკროკლიმატის უზრუნველყოფა განახლებადი ენერგიის წყაროების და ახალი ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით”
 5. თამარ ჯიქია - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „ჰიდროსადგურთა კასკადის მუშაობის გრძელვადიანი რეჟიმების ოპტიმიზაცია“
 6. ივანე ჯიხვაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ელიზბარ ღონიაშვილი. თემის დასახელება: „პრეზიციულ დანადგარებში გამოყენებული ბრტყელი ბიჯური ელექტროამძრავის ოპტიმიზაცია“
 7. არჩილ კოხტაშვილი - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: ენერგოსისტემის დინამიკური მდგრადობის ანალიზი;
 8. ვახტანგ ბანცაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „არასიმეტრიული დამყარებული რეჟიმების ანალიზი“
 9. ნინო გვარამაძე-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: „ელექტროტექნიკური მოწყობილობანი თანამედროვე მაგნიტური მასალების ბაზაზე და მათი საიმედოობის საკითხები“.
 10. დავით ბოკუჩავა-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: „ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები“.
 11. დავით ჯაბუა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ.კიკნაველიძე. თემის დასახელება: „ადამიანთა რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში“.
 12. ელენე ფანცხავა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: „თბოგენერატორების შესაძლო ავარიების სისტემური ანალიზი და პროფილაქტიკა"
 13. მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.
 14. ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.
 15. კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება: ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.
 16. იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება: “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;
 17. ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”
 18. გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”
 19. გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა”
 20. მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”
 21. ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”
 22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება: “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”
 23. დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.
 24. მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.
 25. გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.
 26. დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”.

 1. ბელა ჭანტურიძე საქართველოს ელექტრობალანსი: ტენდენციები და პერსპექტივები          ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. სამსონია
 2. ჯაბა დუგლაძე ელექტროენერგეტიკაში ინოვაციური პროცესებისა და ინოვაციების ეფექტიანობის  შეფასება და მენეჯმენტის სრულყოფის გზები       
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ამყოლაძე
 3. ლაშა თევდორაშვილი მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  რ. ჩიხლაძე
 4. გიორგი ქეთელაური შენობის და თბოაგრეგატის თბური დიაგნოსტიკა და ენერგოეფექტურობა 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ო. კიღურაძე 
 5. ანარ მამმადოვი „ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური ტრანზიტული ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტები“ 
  ხელმძღვანელი - პროფ. დ. ნამგალაძე
 6. ფრიდონი ახალაძე რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაცია  
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. მახარაძე
 7. გიორგი მუშკუდიანი ცილინდრული ფორმის ამრეკლი ზედაპირებისა და სასრულო სიგანის ზოლისაგან შედგენილი რეტრანსლიატორების ანტენების ელექტროდინამიკური ანალიზი  
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. ქევანიშვილი
 8. ირაკლი ვახტანგაძე ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთის რეგენერაცია გუმბრინის თიხის გამოყენებით 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. ჩიხლაძე
 9. ირმა ქათამაძე თანამედროვე განათების საშუალებების ენერგოდაზოგვისა და ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებზე გავლენის გამოკვლევა  
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 10. მამუკა ბახტაძე ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა და ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება ელექტრომომარაგების სისტემებში  
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 11. ნატალია  კერესელიძე მუდმივი დენის ელმავლის გაშვების იმიტაციური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. წერეთელი
 12. სალომე ლომიძე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში  საწარმოო სიმძლავრეების სტრუქტურის ოპტიმალური მოდელირება  
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ. გუდიაშვილი
 13. ხათუნა სიჭინავა საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლებში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ფართომასშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება          
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ჯიშკარიანი
1.       დავით ამაშუკელი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე. თემის დასახელება: “ახალი თაობის ტელესაკომუნიკაციო ქსელების ეფექტურობის გამოკვლევა”.

2.      ია ცქვიტინიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე. თემის დასახელება: “სიგნალების ფორმირების და დამუშავების ახალი ალგორითმების კვლევა მოძრავი კავშირის ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის.

3.       ტატიანა ბურკაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე თემის დასახელება: „ფართოზოლოვანი უკაბელო ტელეკომუნიკაციური ქსელების გამტარუნარიანობის კვლევა პოლინგის მეთოდით“.

4.      მანანა გოგბერაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიური კოდირების მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების თავისებურებათა საფუძველზე”

5.       მიხეილ ჯღამაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება:  „წრფივი გარდასახვების საფუძველზე სატელეკომუნიკაციო სიგნალების კომპაქტური კოდირების მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა“.

6.     გიორგი თაბუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო შავგულიძე. თემის დასახელება: “კოდური კოოპერაციის სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა”

7.      მამუკა ჩხაიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი რეზო სვანიძე. თემის დასახელება: «გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიმიზაცია იმიტაციური მოდელირების გზით».

8.       ნინო მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება:Aტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტურობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მოდელის შემუშავება

9.      მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე  მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.

10.  დავით ბოკუჩავა - სადოქტორო პროგრამა:. სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და  სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები.

11.    ელენე ფანცხავა - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.

ხელმძღვანელი: პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: “ორთქლისა და წყალსათბობი ქვაბების დაზიანებების და ავარიების გამომწვევი მიზეზების სისტემური ანალიზი და ავარიების თავიდან აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება.” 

12.   ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.

ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.

13.    კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება:   ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.

14.   ეკატერინე ჭუჭულაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა მაღრაძე. თემის დასახელება: “სარეკლამო ბაზრისა და საინფორმაციო ნაკადების მართვა

15.    ეკატერინე გობეჯიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. თემის დასახელება: “საგადასახადო მენეჯმენტი, როგორც მეწარმეობის სტიმულირების ფინანსური ინსტრუმენტი”

16.   იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება:     “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;

17.   ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”

18.    გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”

19.   გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა” 

20.  მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”

21.   ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება:  “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”

22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება:  “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”

23.   მაჩალაძე რამაზი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანიკო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიკური კოდირების ჰიბრიდული მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა”.

24.  დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.

25.   პავლე სამსონაშვილი. სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენო სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ კილასონია. თემის დასახელება: „ჰიდროელექტროსადგურებში სადგურშიდა რეჟიმების ოპტიმიზაციის საკითხები”.

26.  მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.

27.  გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა  და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.

28.   დავით ჯაბუა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების  მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გოდერძი კიკნაველიძე. თემის დასახელება: “ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში ”.

29.  ლევან ინჯია - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინა ქურდაძე. თემის დასახელება: “სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ტექნიკური და ტექნოლოგიური მომსახურების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და სტრატეგიის შემუშავება”.

30.    დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”. 

 

ენერგეტიკა ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე 2013 წელს დასაცავად გამზადებული
ნაშრომების სია
 

1. არჩილ ართილაყვა  - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: "მსხვილი ენერგოკომპანიის საქმიანობის ტექნიკურ-ეკონიმიკური მაჩვენებლების ანალიზი, შედეგები და ეფექტიანი განვითარების პრობლემების გადაჭრის გზები".

 2. მაია  მახარაძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: "რეაქტიული სიმძლავრის ბალანსი და სისტემის მდგრადობის საკითხები ".

3. ნიკოლოზ ჩიგოგიძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: "გაზგამანაწილებელი სისტემების საიმედოობა ".
4. მიხეილ ზიბზიბაძე- სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე . თემის დასახელება: "ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულების შეფასების საკითხების კვლევა და დამუშავება ".
5. ირაკლი მეგრელიძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: "ძალური ტრანსფორმატორების მაგნიტური სისტემის მდგომარეობის განსაზღვრის  მეთოდები და საშუალებები ".
6. ეკატერინე გობეჯიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. თემის დასახელება: "საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სრულყოფის მიმართულებები ".
7. გიორგი შამანაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე. თემის დასახელება: " GSM სტანდარტის მობილური ქსელების გამტარუნარიანობის გაზრდის ალგორითმების ანალიზი და დამუშავება".
8. თენგიზ მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: "ელექტროენერგეტიკული სისტემების ფუნქციონირების ოპტიმალური რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება და ენერგოობიექტებზე რემონტების ოპტიმალური დაგეგმვა".9. შორენა ფხაკაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება: "ელექტრული და ელექტრონული წრედების საფუძველზე ჰიბრიდული ავტონომიური ელექტროენერგეტიკული სისტემების პარალელური მუშაობის რეჟიმების  მართვა და ოპტიმიზაცია ".
10. ნინო ლებანიძე - ასათიანი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: "ორმაგი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენისა და მაღალმგრძნობიარობის დამოკიდებულების გამოკვლევა".11. ნინო მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: "საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტიანობის ანალიზი და ელექტროენერგიის ბაზრის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება".
12. გურამ ჩალაგაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: "მიწისქვეშა გაზსაცავების, როგორც ბუნებრივი მონოპოლიის, რეგულირება".
 13. თათა ფილიპიდის - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: "ტარიფების ფორმირების ეკონომიკური მექანიზმების სრულყოფა საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე ".
14. გიორგი თაბუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო შავგულიძე. თემის დასახელება: "კოდური კოოპერაციის სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა ".
15. გიორგი ქოქრაშვილი- სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ქევანიშვილი. თემის დასახელება: "დიელექტრიკული ფენებისა და მეტალური ჩანართებისგან შედგენილი ბრტყელი და ცილინდრული ფორმის გარსმდენების ელექტროდინამიკა და მათი ინჟინრული ანგარიში ".