საწარმოო ინოვაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტი

სწავლება მიმდინარეობს:
ბაკალავრიატში: პროგრამული მოდული საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი
მაგისტრატურაში: ტექნოლოგიური მენეჯმენტი; პროექტის მენეჯმენტი.
დოქტორანტურა: ინოვაციური მენეჯმენტი.