საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მონოგრაფიები

 1. Vladislav I. Zhukovskiy, Mindia E. Salukvadze. The Golden Rule of Ethics. A Dynamic Game-Theoretic Framework Based on Berge Equilibrium. ISBN 9780367681791. Published April 16, 2021 by CRC Press. 324 Pages;

 2. The Berge Equilibrium: A Game-Theoretic Framework for the Golden Rule of Ethics. Authors: Mindia E. Salukvadze, Vladislav I. Zhukovskiy. Birkhauser, 2020, Switzeland
 3. ვ. ჟუკოვსკი, მ. სალუქვაძე, გ. ბელთაძე - ოქროს წესის მათემატიკური საფუძვლები. თბილისი, 2018.
 4. В.И.Жуковскй, М.Е. Салуквадзе – «Математические оосновы золотого правила». Москва-Тбилиси, 2016.
 5. გ. ჩიკოიძე. წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკა. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2015, 532 გვ.
 6. В.И.Жуковскй, М.Е. Салуквадзе – «Гарантии и риски в конфликтах, их приложения». Москва-Тбилиси, 2014.
 7. ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, თ. მაგრაქველიძე. თბოგადაცემის ინტენსიფიკაცია. მეთოდები და მოწყობილობები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოცემა. 2011 წ. 132 გვ.
 8. Жуковский В.И., Салуквадзе М. Е. Многошаговые позиционные конфликты и их приложения. Москва-Тбилиси, 2011.
 9. Г. Чикоидзе, Систематизация значений некоторых классов языковых единиц. Институт Систем Управления Арчила Элиашвили. Редактор Б.Л. Имнадзе. (Могография 27 печ. л). Изд. “Интелекти”. Тбилиси, 2010.
 10. M. Salukvadze, N. Jibladze, V. Maisuradze, A. Topchishvili. Multicriteria Optimal Design Problems of Ecologically Dangerous Objects and Numerical Methods Their Solving. In Book"Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory". Edited P. Knopov and P. Pardalos.  New York: "Nova Science Publishers, Inc". 2009. -285 pp. 
 11. ო. ლაბაძე, ახალი ელექტრომაგნიტური გარდამქმნელების და მართვის სისტემების აგების პრინციპები, თბილისი 2009 წ.;
 12. ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე, ნ. ჯიბლაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი, ი. მოსაშვი-ლი. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია. თბილისი: ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი. 2009. 115 გვ.
 13. თ. მშვიდობაძე, ვ. მაისურაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემების ეკონომიკური ეფექტურობისათვის. თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2009 (95 გვ.).


სახელმძღვანელოები

 1. ბესარიონ შანშიაშვილი, ოპტიმალური მართვის სისტემები. ლექციების კურსი. ISBN 978-9941-28-707-7. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2021 წელი. 104 გვერდი.
 2. Жуковский В. И., Салуквадзе М. Е. Оценка рисков и гарантии в конфликтах 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва).Страниц: 364, Год: 2018, ISBN: 978-5-534-08606-5.
 3. ნუგზარ ბუაჩიძე, მერი გეგეჭკორი. გამოყენებითი ინფორმატიკა / ლაბორატორიული სამუშაოები ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენ-ტებისთვის. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი.“  თბილისი.  2019.
 4. შანშიაშვილი ბ. სისტემების იდენტიფიკაცია. II ნაწილი. ISBN 978-9941-14-595-7, თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2019, 158 გვ.
 5. ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება MATLAB-ის გამოყენებით. თბილისი, სტუ. 2013.
 6. ჯიბლაძე ნ., გაჩეჩილაძე ლ., მაღლაკელიძე ნ. ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები რიცხვითი ანალიზის მეთოდებში. თბილისი, სტუ, 2011.
 7. ჯიბლაძე ნ., ნარიმანაშვილი ნ., კურკუმული ნ. ლაბორატორიული სამუშაოები ოპტიმიზაციის მეთოდებში. თბილისი: სტუ, 2011.
 8. ბელთაძე გ., ჯიბლაძე ნ. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია. II ნაწილი. თბილისი, სტუ, 2011.
 9. გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია. I ნაწილი:  პრი-ორიტეტებისა და სარგებლიანობების ანალიზი, თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009, 196 გვ.
 10. ბ. შანშიაშვილი, სისტემების იდენტიფიკაცია. I ნაწილი. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009. 130 გვ.
 11. ო. ლაბაძე, ელექტრული წრედები, ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2009 წ.;

 

მიღებული პატენტები 

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ლ. გვარამაძე. დენის კალიბრატორი AP 2018 14 852 (გამოტანილია დადებითი გადაწყვეტილება 06.03.2019)

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ლ. გვარამაძე კალიბრატორის დენის სტაბილიზაციის ხერხი AP 2018 14 851 (გამოტანილია დადებითი გადაწყვეტილება 06.03.2019)

ლაბაძე ო. ელექტრული ენერგიის უკოლექტორო გენერირების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. პატენტი, განცხადებულია 10.10.2008 წ., საკანცელარიო #72557, ს.კლ. გამოქვეყნებულია სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურ საინფორმაციო ბიულეტენში 12.09.2011 წ., # 17, გვ. 11-12.

ლაბაძე ო. ელექტროგენერატორი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”. პატენტი, განცხადებულია 10.10.2008 წ., საკანცელარიო #N72558, ს.კლ., გამოქვეყნებულია სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური საინფორმაციო ბიულეტენში 12.09.2011წ., # 17, გვ. 12.

ო.ლაბაძე. ელეტრომაგნიტური სამკოორდინატიანი გარდამქმნელი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” პატენტი P 4702. განცხადებულია 11.12.2006 წ., საიდენტიფიკაციო ნომერი 9753/01. გამოქვეყნებულია 10.06.09 წ., სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური საინფორმაციო ბიულეტენი 2009 წ., # 11. 

ო.ლაბაძე. ელეტრომაგნიტური სამკოორდინატიანი გარდამქმნელი.  ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” პატენტი P 4703. განცხადებულია 11.12.2006 წ., საიდენტიფიკაციო ნომერი 9754/01. გამოქვეყნებულია 10.06.09 წ., სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური საიფორმაციო ბიულეტენი 2009 წ., # 11.