საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მართვის პროცესები 

1.   სამპოზიციერი დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა (2012-2014)
2.   მიკროკლიმატია ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვის (2010-2012) 
3.   ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანებისა და რიცხვითი დიალოგიური მეთოდების დამუშავება (2010-2012) 
4.   ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება; დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგან  (2011--2013)  

ინფორმატიკა 

5.   მანქანური ინტელექტის მეთოდების გამოყენებით რეგიონალური და გლობალური ეკოსისტემების მდგრადობის შესანარჩუნებლად ობიექტების მდგომარეობის შესწავლა, დიაგნოსტირება და რეკომენდაციების შემუშვება (2010-2012)
6.   ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა (2010-12).
7.   სმენისა და მეტყველების ბიომეტრიული ნიშნების ურთიერთკავშირის კვლევა (2012-2014)  

ენერგეტიკის პრობლემები

8.   თბოგადამცემი ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევა (2010-2012)
9.   მეტალურგიული ნედლეულის თავისებების შესასწავლი დანადგარისთვის გაზომვების მართვის ავტომატიზებული მოწყობილების დამუშავება (01.01.2012-31.12.2012).