საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2022 წლის 19-20 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა VI საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - ტექნოლოგიები მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის. კონფერენციაზე ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ გაკეთდა მოხსენება გრამატიკულ ლექსიკონში ქართული და ინგლისური ენის მორფოლოგიური მახასიათებლების შესაბამისობა. ავტორები: ლიანა ლორთქიფანიძე, ნინო ამირეზაშვილი, ანა ჩუტკერაშვილი, ნინო ჯავაშვილი, ლიანა სამსონაძე, გიორგი ჩიკოიძე.

https://ice.ge/of/?page_id=5791


2019 წლის 3-7 დეკემბერს  ვენის ვებსტერის კერძო უნივერსიტეტში (Webster Vienna Private University) ჩატარდა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ მეცნიერებებში (The 2nd international conference on research in social sciences). კონფერენციაზე გაკეთდა მოხსენება „სენტენციურ პრიმიტივებზე დაფუძნებული თარგმნის მოდელი“, ავტორები: ლიანა ლორთქიფანიძე, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ამირეზაშვილი, ნინო ჯავაშვილი („The Translation Model Based on Sentential Primitives“. Liana Lortkipanidze, Nino Amirezashvili, George Chikoidze, Nino Javashvili).

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/11/8046.pdf


2019 წლის 6-7 დეკემბერს ქ. ზალცბურგში (ავსტრია) ზალცბურგის უნივერსიტეტში ჩატარდა 45-ე ავსტრიული ლინგვისტიკური კონფერენცია. კონფერენციაზე მოხსენება გააკეთა ინსტიტუტის მთავარმა მეცნიერ-თანამშრომელმა ა. ჩუტკერაშვილმა. `Grammaticalization of quotation enclitic into a modal particle: A case of the Georgian metki“. 

https://oelt2019.wixsite.com/oelt2019


2019 წლის 7-11 ოქტომბერს ქ. თბილისში, სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა. წაკითხულ იქნა მოხსენებები: 

სექცია - „ენერგეტიკის ეკონომიკა, მენეჯმენტი მართვა, რექგულირება“

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე - საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. 


სექცია - „ინფორმაციული და ციფრული ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში“

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ლ. გვარამაძე - დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზაცია თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით; 


სექცია - „ენერგოეფექტიანობა და განახლებადი ენერგიის წყაროები, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“

ნ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილი - საქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები;

დ. ფურცხვანიძე - განახლებადი ენერგიის წყარო მართვადი თერმობირთვული სინთეზის სახით; 


სექცია - „ელექტრომექანიკური სისტემები და ძალური ელექტრონიკა“

თ. ტროყაშვილი - ელექტრომექნიკური ობიექტების მართვის საკითხები მათი ხმაურის გამოყენებით.2018 წლის 28 – 29 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები"- ISITE’18. 

ინსტიტუტის თანამშრომელთა თანამონაწილეობით გაკეთდა შემდეგი მოხსენებები:

 • .ხუციშვილი.ქოთოლაშვილი
  ვირტუალური სპორტული ორთაბრძოლების ინოვაციური ბაზარი და მოწინააღმდეგეების შანსების მყისიერი შეფასების ტექნოლოგია.

 • .გოგოძე
  გამოთვლითი ამოცანებისა და მათი ამომხსნელების შედარებითი ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით.

 • ფრანგიშვილი.შანშიაშვილიწვერაიძე  
  სისტემის მატრიცის იდენტიფიკაცია ცვლადპარამეტრებიანი წრფივი დინამიკური სისტემების მოდელირებისას.

 • Mikeladze M., Radzievski V., Jaliabova N. , Besiashvili G., Qarchava P., Radzievski D
  Applications of machine learning and data mining methods in the tasks of medical data analysis and building decision support systems. 

13-15 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა VI საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - ეროვნული ეკონომიკის მოდელებიგუშინდღესხვალ.“ 
კონფერენციაზე ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მირიანაშვილმა და გრძელიშვილმა გააკეთეს მოხსენება თემაზე: თბოსიცივით მომარაგების პრინციპული სქემები ლუდის წარმოებაში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.  


მიმდინარე წლის 24-27 ოქტომბერს ქ. ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა v საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.
ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ წაკითხულიქნა შემდეგი მოხსენებები:

 • ყავლაშვილიმირიანაშვილიხათაშვილი
  მეორეული ენერგორესურსების გამოყენების პერსპექტივები ლუდის წარმოებაში.
 • ტროყაშვილი
  ჰიდროაგრეგატის მართვა და დიაგნოსტიკა საკუთარი ხმაურის გამოყენებით. 
 • ფურცხვანიძეფურცხვანიძე
  განახლებადი ენერგიის წყარო.  


25-26 ოქტომბერს ბაქოში, აზერბაიჯანის ენათა უნივერსიტეტში ჩატარდა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი ლინგვისტიკის თანამედროვე პრობლემები“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ ინსტიტუტის ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილების თანამშრომლები: მათ გააკეთეს ორი მოხსენება სექციაზე - თარგმნის აქტუალური პრობლემები:

 • Амирезашвили Н.З., Лордкипанидзе Л.Л., Самсонадзе Л.А. (Институт Систем Управления им. А.И.Элиашвили Грузинского Технического Университета, Грузия)
  Модель автоматического Грузино-Английского перевода «Сентенциальных Примитивов» содержащих имя прилагательное

 • Джавашвили Н.Г., Лордкипанидзе Л.Л., Чуткерашвили А.Р. (Институт Систем Управления им. А.И.ЭлиашвилиГрузинского Технического Университета, Грузия)
  Грузино-Английский Двунаправленный Автоматический Перевод Дерива-ционных Форм.


საქართველოში 1995 წლიდან ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება სიმპოზიუმიენა, ლოგიკა, კომპიუტერიზაცია“ (TbiLLC), რომელიც ორგანიზებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენის და კომპიუტერიზაციის ინსტიტუტის (ILLC) და დუსელდორფის უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი 991-ის მიერ. 2019 წელის სიმპოზიუმი ჩატარდა 16-20 სექტემბერს, ციხისძირში.


სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები: ლიანა ლორთქიფანიძე, ანა ჩუტკერაშვილი, ნინო ჯავაშვილი.

ანა ჩუტკერაშვილს ჰქონდა მოხსენება Towards a Georgian Controlled Language in Crisis Management“ http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2019/ 


2019 წლის 28-30 აგვისტოს გერმანიაში ქ. ბერლინში ჩატარდა კონფერენცია IFAC - ის მე-9 კონფერენცია „წარმოების მოდელირება, მენეჯმენტი და კონტროლი“ - MIM 2019, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ინსტიტუტის თანამშრომელმა ბ. შანშიაშვილმა, წაკითხულ იქნა მოხსენება „Strucure Identifification of Contnuuos – Time Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency Domain“.


2019 წლის 25-26 ივლისს, ქ. რიგაში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „საზოგადოების ინსტიტუციური ეკონომიკური და კულტურული განვითარების პარადიგმები“, რომელსაც მასპინძლობდა ლატვიის უნივერსიტეტი. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა ნ. ყავლაშვილმა და ნ. მირიანაშვილმა. წაკითხულ იქნა მოხსენება თემაზე `Энергосбережение при применении теплонасосных установок в пищевой промышленности~.


2019 წლის 16-19 ივლისს ქ. ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ვორქშოფი `The Eleventh Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering~, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა ბ. შანშიაშვილმა და ნ. ყავლაშვილმა. წაკითხულ იქნა მოხსენება თემაზე `Parameter Identification of Nonlinear Dynamic Systems of Industrial Processes~.