საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინსტიტუტის მისამართი:

0186 თბილისი, ე.მინდელის ქ.#10

ტელ.: (+995 32) 319871

ფაქსი: (+995 32) 319871

ელ.ფოსტა: martsistem@gmail.com