საერთაშორისო ღონისძიებები

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის წარმომადგენლები, ასოც. პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძისა და ასისტენტ ალექსანდრე ლაბაძის Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (5-9.06.23) სლოვაკეთის კონსტანტინე ფილოსოფოსის სახელობის ნიტრის უნივერსიტეტში


For English version click here